www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Bestyrelser, råd mv.

I overensstemmelse med Regeringens ønske om at sikre åbenhed ved ministres udpegninger til bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. gives i det følgende en oversigt over medlemmer af bestyrelser, råd mv. på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

TrafikFoto: Ulrik Jantzen

16. august 2018

Bestyrelser
Nedenfor følger en oversigt over de af transport-, bygnings- og boligministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. En oversigt over det enkelte selskabs samlede bestyrelse findes på selskabernes egne hjemmesider.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S 

Interessentskabets primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Bestyrelsen: 
Mads Lebech (næstformand)

Bornholmstrafikken Holding A/S 

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, der driver rederivirksomhed. 

Bestyrelsen:
Steen E. Christensen (formand)
Orla Grøn Pedersen (næstformand)
Karen Bladt

DSB

DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Bestyrelsen:
Peter Schütze (formand)
Annette Sadolin (næstformand)
Carsten Gerner
Christina Grumstrup Sørensen
Henrik Amsinck
Hanne Blume

Naviair

Naviair har til formål at udføre luftfartstjeneste i medfør af lov om Naviair. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Bestyrelsen:
Anne Birgitte Lundholt (formand)
Michael Fleischer (næstformand)
Birthe Høegh Rask
Per Møller Jensen
Christina Rasmussen

 

Metroselskabet I/S 

Metroselskabets opgaver er at stå for anlæg af Cityringen samt drift af den eksisterende Metro.

Bestyrelsen: 
Jørn Neergaard Larsen (formand)
Birgitte Brinch Madsen
Harald Børsting

PostNord AB 

PostNord er resultatet af en fusion mellem det danske postselskab Post Danmark A/S og det svenske postselskab Posten AB. PostNord har til formål at drive postvirksomhed i Norden.

Bestyrelsen:
Christian Frigast (næstformand)
Christian Ellegaard
Charlotte Strand
Peder Lundquist

Sund og Bælt Holding A/S

Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund som holdingselskab at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Sund og Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg samt Brobizz A/S.

Bestyrelsen:

Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Walter Christophersen
Claus Jensen
Ruth Schade
Lene Lange 

Hovedstadens Letbane I/S 
Hovedstadens Letbane I/S' formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3.

Bestyrelse:
Birgitte Brinch Madsen (formand) 
John Steen-Mikkelsen
Niels Hald
Mogens Therkelsen
Helle Busck Fensvig

Fjordforbindelsen Frederikssund

Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere en ny vejforbindelse ved Frederikssund, herunder anlæg af en ny højbro, samt et betalingsanlæg til opkrævning af brugerbetaling. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån til finansiering af broforbindelsen udover den del, der dækkes af statens bidrag på 659,5 mio. kr. (2014 – pl.), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse. 
 
Vejdirektoratet er forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund.  

Bestyrelsen: 
Leif Tullberg (formand)
Helle Mørk Friis (næstformand)
Martin Raahauge Geertsen
John Schmidt Andersen
Tina Tving Stauning

Råd og nævn:

Jernbanenævnet 

Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

Medlemmer:
Line Kornerup (Formand)
Per Baltzer Overgaard
Alex Landex
Jacob Schaumburg-Müller
Lars Peter Raahave Østerdal
Bjarne Kjær Ersbøll
Birgit Liin

Suppleanter:
Anne-Dorte Bruun Nielsen
John A. Christensen
Claus Holm
Henrik Sylvan

Havneklagenævnet 
Behandling af klager over tildeling af anløbsplads i havne, jf. § 16 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

Medlemmer:
Jens Fejø (formand)
Bjarne Mathiesen
Ole Frie, DFDS
Jan Gabrielsen, Søfartsstyrelsen
Kurt Birk Nielsen, Danmarks Fiskeriforening

Færdselssikkerhedskommissionen

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transport- og bygningsministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

Repræsentanter (stemmeret):                                       

Kim Christiansen, DF (formand)
Lennart Damsbo Andersen, S (næstformand)
Villum Christensen, LA
Rasmus Jarlov, K
Kristian Pihl Lorentzen, V
Karsten Hønge, SF
Henning Hyllested, EL
Christian Poll, Alternativet
Andreas Steenberg, R
René Arnt, landsformand kørerlærer
Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
Kjeld H. Jensen, Fagligt Fælles Forbund 3F
Thomas Møller Thomsen, Forenede Danske Motorejere
Klaus Bondam, Dansk Cyklist Forbund
Arne Simon Hansen, Tårnby Kommune
Lene Michelsen, MC touring Club Danmark og Danske Motorcyklisters Råd
Ullaliv Friis, Dansk Fodgænger Forbund
Lisa Pontoppidan Chahil, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Færdselskontoret
Jesper Jarnit, Justitsministeriet

Faste sagkyndige (uden stemmeret)                                    

Henrik L. Hansen, Sundhedsstyrelsen
Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet
Gert Sejbak, Københavns Politi
Bo Jonassen, Rigspolitiet, Færdsels og Beredskabsafdelingen
Ole Friis, Østjyllands Politi
Niels Buus Kristensen, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik
Leif Lorenzen, Trafik- og Byggestyrelsen
Steffen Rasmussen, Københavns Kommune
Mette Fynbo, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Jesper Høgh Bach, Færdselsstyrelsen

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker.

Havarikommissionen skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse.

Medlemmer:

Mette Fynbo, formand, Vejdirektoratet.
Kim Vejlø, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
Mette Møller, DTU Transport
Ib Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital
René Juhl Hollen, Vejdirektoratet

Taksationskommissioner

Taksationskommissioner nedsættes af transportministeren. Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i sammenhæng med ekspropriationer foretaget af kommuner. Disse kommissioner er nedsat efter lov om offentlige veje § 105.

Formænd:
Hovedstadsområdet: Dommer Niels Stener Foldberg
Bornholm: Dommer Bo Linderoth Rasmussen
Nordsjælland I og II: Dommer Charlotte Meincke
Nordsjælland I og II: Dommer Sanne Bager
Roskilde: Dommer Charlotte Meincke
Vestsjælland: Dommer Svend Erik Hansen
Sydsjælland og Lolland-Falster: Dommer Henning Larsen
Fyn: Retspræsident Henrik Agersnap
Sønderjylland: Dommer Poul H. Pedersen
Esbjerg: Dommer Torben Johansen
Vejle: Dommer Henning Søndergaard Kristoffersen
Ringkøbing: Dommer Jytte Munkholm Hansen
Århus: Dommer Poul Holm
Randers: Dommer Poul Holm
Viborg: Dommer Niels Bjerre
Nordjylland: Dommer Poul Erik Nielsen

Overtaksationskommissioner 
Overtaksationskommissioner har til formål at sikre mulighed for at kære kendelser fra taksationskommissioner under vejloven. Kommissionen er nedsat efter lov om offentlige veje § 106.

Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
Formand: Michael Borring Andersen (1. august 2015 – 31. juli 2021)
Fast medlem: Mikael Dahl-Jensen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
Fast medlem: Eigil Holm Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Niels Erik Borup Poulsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg
Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Knud Warming (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Mads Skau (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Hans Erik Nellegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Peter From Eriksen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm
Formand: Peter Møgelvang-Hansen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Susanne Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Søren Kjerside Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Keld Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Lars Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
Formand: Søren Højgaard Mørup
Fast medlem: Holger Hedegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Ole Kjær (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland
Formand: Michael Borring Andersen (1. august 2015 – 31. juli 2021)
Fast medlem: Preben Birch (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Henrik Carlsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
Suppleant: Knud Birk Iversen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster
Formand: Bo Tarp (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Erling Klæsøe (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Kaj Petersen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Poul Erik Salebjerg-Hansen

Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing
Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
Fast medlem: Johan Høj Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Fast medlem: Jørgen Østergård (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Bent Dyrvig (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
Suppleant: Peter Schmidt Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)


Ekspropriationskommissionerne
Ekspropriationskommissioner nedsættes med det formål at foretage en almindelig prøvelse af ekspropriationer i konkrete sager. Disse kommissioners kompetence dækker statsekspropriationer og nedsættes på baggrund af ekspropriationsproceslovens §§ 4, 5 og 6.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Medlemmer:
Erik Larsen
Leif Luxhøj-Pedersen
Mogens Jensen
Søren G. Nielsen
Gunner Lorentsen (suppleant indtil 31. december 2018)
Helge Sølgaard (suppleant indtil 31. december 2018)
Ole Christophersen (suppleant)


Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Medlemmer: 
Holger Hedegaard
Jens Ole Juhler
Ole Riber Kjær
Niels Juel Nielsen
Niels Wind-Friis (suppleant)

Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

Taksationskommissionerne - statslige 
Taksationskommissionernes formål er at kunne efterprøve ekspropriationskommissionernes beslutninger. Taksationskommissionerne er nedsat ved lov jf. ekspropriationsprocesloven § 7.

Medlemmer:
Carl Erik Jensen
Eigil Holm Nielsen
Frank S. Jørgensen
Karl Frandsen
Mikael Dahl-Jensen
Niels Jørgen Bønløkke
Niels Knud Eriksen
Susanne Nielsen

Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

Vejtransportrådet
I henhold til godskørselsloven drøfter Vejtransportrådet generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

Formand: 
Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen 

Medlemmer:  

Lars William Wesch, ATL
Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
Morten Schønning Madsen , Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd
Martin Aabak, Danske Speditører
Michael Svane, DI
Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport
Jørgen Aarestrup, Fagligt Fælles Forbund
Anders Jessen, International Transport Danmark

Perioden for udnævnelse: indtil videre

Rådet for Offentlige bygherrer - ROB

Rådet for Offentlige Bygherrer er nedsat i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til lov om offentlig byggevirksomhed og fungerer desuden som et forum for erfaringsudveksling af teknisk, administrativ og økonomisk karakter.

Gyrithe Saltorp, Bygningsstyrelsen (formand).
Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen (næstformand)

Medlemmer:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Slots- og Kulturstyrelsen.
Kriminalforsorgen.
Kommunernes Landsforening.
Danske Regioner.
Byggeri København.
Statens Byggeforskningsinstitut inviteres ad - hoc.

Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved oplysning om farer og vanskeligheder i færdslen, udbrede viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Forretningsudvalgets medlemmer:

Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
Politidirektør Kim Christiansen (næstformand)
Klaus Bondam, Cyklistforbundet
Michael Svane, DI Transport
Jesper Gronenberg, Falck Danmark A/S  
Thomas Møller Thomsen, FDM - Forenede Danske Motorejere 
Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension
Tom Elmer Christensen, KL 
Helge Tang Holbek, Politiområdet
Erik Terp, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet
Christian Junget Madsen, Skole og Forældre
Lisa Pontoppidan Chahil, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Carsten Falk Hansen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Jens Holmboe, Vejdirektoratet