www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Ministeriets enheder

13. december 2017

Direktionen

Departementschef 
Jacob Heinsen

Afdelingschef
Søren Wille


• Trafikplanlægning i Hovedstaden og på Sjælland, herunder strategiske analyser, VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Brugerfinansierede infrastrukturprojekter
• Samfundsøkonomiske analyser, landstrafikmodel samt transportsektorens miljøpåvirkning
• Metro og letbaner
• Lokal kollektiv transport, lov om trafikselskaber, taxilov
• Vejlovgivning
• Faste forbindelser, København-Ringsted
• Postområdet
• Luftfart
• EU-processer

Afdelingschef
Flemming Schiller


• Trafikplanlægning vest for Storebælt, herunder strategiske analyser og VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Jernbanesektorens organisering og udvikling samt køb af offentlig servicetrafik på baneområdet
• TogfondenDK
• Signalprogrammet
• Vedligeholdelse af baner
• Jernbanelovgivning
• Samfundsbegrundet færgefart
• Godstransport og havne
• Færdselsområdet
• Infrastrukturfonden, aftaler om grøn transportpolitik
• Vedligeholdelse af veje

Afdelingschef
Vakant. Stillingen er p.t. opslået.

• Ministerområdets bevillinger
• Økonomistyring, regnskab, årsrapporter
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter
• Budgetkonsekvenser af politiske aftaler
• Varetagelse af ejerskabet til selskaber og virksomheder under ministeriet
• Bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen
• Byggeområdet
• Boligområdet
• Koncernrapportering samt direktør- og resultatkontrakter
• HR, IT, intern service

Ministersekretariatet

Ledende ministersekretær
Teddy Becher

Ministersekretær
Peter Lübcke

Presseenheden

Pressechef
Jan Thane


Pressemedarbejder
Mia Josiassen

Pressemedarbejder
Line Lagoni Leonhard

Særlig rådgiver

Frederik Wiedemann

Færdselskontoret

Kontorchef
Lisa Pontoppidan Chahil

Opgaver:
• Færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser, bortset fra regler om vejes indretning og udstyr samt registrering af køretøjer.
• Automatisk trafikkontrol.
• Spiritus og alkolåse. 
• Kørekortsdirektiv.
• Køretøjers udstyr og indretning/typegodkendelser.
• Trafik medicin
• Hastigheder
• Forsøg med selvkørende biler
• Forsikring.
• Vejtrafiksikkerhed.
• Rådet for Sikker Trafik.
• Færdselssikkerhedskommissionen. 

Hovedlove:
• Færdselsloven

Erhvervs- og Analysekontoret

Kontorchef
Sysser Davidsen


Opgaver: 
• Transportens miljø- og klimamæssige betydning. 
• Analyser af drivmidler og tiltag, der understøtter grøn transport.
• Erhvervstransport.
• Transportforskning og -modeller. 
• Værktøjer til samfundsøkonomiske vurderinger, beskatningsforhold. 
• Automatiske kørselsafgiftssystemer (EETS/REETS).
• Sekretariatsbetjening af Vejtransportrådet m.fl.
• Køre- og hviletid.
• Vejtransport af farligt gods.
• En Kattegat-forbindelse.
• Havnepolitik og havnelovgivning.


Hovedlove:
• Lov om godskørsel
• Lov om buskørsel
• Lov om godkendelse og syn af køretøjer
• Lov om havne 

Bygge- og Metrokontoret

Kontorchef
Anitta H. V. Bugenhagen


Opgaver:
• Byggeloven og bygningsreglementet.
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen.
• Metrosystemer.
• Sydhavnsmetro.

Hovedlove:
• Byggeloven
• Lov om cityring 

Togkontoret

Kontorchef
Lasse Winterberg


Opgaver: 
• Strategisk udvikling af jernbanen
• Togfonden DK
• Ny kontrakt med DSB fra 2015
• IC4 og øvrig materielsituation
• Stationer
• Udredning om omlægning af S-banen til metrodrift

Hovedlove: 

• Lov om DSB

Kollektiv Trafikkontoret

Kontorchef
Merete Rønmos Houmann

 
Opgaver:
• Letbaner
• Takster og billetsystemer
• Rejsekortet
• Sektoropgaver vedrørende kollektiv persontransport
• Handicappolitik
• Analyse af et sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn 
• Opgaver vedrørende forligskredsen bag Bedre og billigere kollektiv trafik
• Taxi-området

Hovedlove: 
• Lov om trafikselskaber
• Lov om taxikørsel

Banekontoret

Kontorchef
Jakob Karlshøj


Opgaver:
• Opgaver vedrørende Banedanmark
• Signalprogrammet
• Anlægs-, elektrificerings-, opgraderings-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter
• Generelle rammer vedrørende jernbanevirksomhed
• Jernbanegods
• Uddannelse inden for jernbane

Hovedlove: 
• Lov om jernbane

Bolig-, Vej- og Brokontoret

Kontorchef
Mikkel Sune Smith


Opgaver: 
• Boligområdet.
• Øresund og Storebælt.
• Havnetunnel i København.
• Femern Bælt-forbindelsen.
• OPP.
• Dansk-Tysk Transportkommission.
• Rullende planlægning iht. aftale om grøn transportpolitik.
• Vejområdet.
• Strategiske analyser.
• Roskilde Fjordforbindelsen.
• ITS, cykler og modulvogntog. 


Hovedlove:
• Lov om Sund og Bælt Holding A/S
• Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Internationalt kontor

Kontorchef
Christian Løvenbalck Haxthausen

Opgaver: 
• EU
• Nordisk og baltisk samarbejde
• Internationale transportspørgsmål 
• Sekretariatsbistand i forbindelse med ministerens besøg i og fra udlandet
• Luftfartsområdet
• TEN-T

Hovedlove:
• Lov om luftfart 

Lovkontoret

Kontorchef
Lars Damkjær Jespersen

 

Opgaver:
• Lovprogrammet
• Juridisk rådgivning
• Aktindsigt
• EU-retlige traktatbrudsspørgsmål
• Juridisk bistand vedr. boliglovgivning
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen
• Vejlovgivning
• Ekspropriation
• Vejafmærkning
• Parkering

Hovedlove
• Lov om offentlige veje
• Lov om private fællesveje
• Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
• Lov om almene boliger m.v.
• Almenlejeloven
• Lejeloven
• Anvisningsretsloven
• Ungdomsboligloven
• Ældreboligloven
• Boligbyggeriloven

Kontraktkontoret

Kontorchef
Christian Widding

 

Opgaver:
• Statslige trafikkøb og kontraktopfølgning på jernbaneområdet (DSB-kontrakt og Midt- og Vestjylland)
• Statslige trafikkøb og kontraktopfølgning på færgeområdet (Rønne-Ystad, Rønne-Køge, Kalundborg-Samsø, Bøjden-Fynshav)
• Juridisk rådgivning med særlig fokus på udbudsret og statsstøtteret

Hovedlove:
• Lov om færgefart

Center for Økonomi, HR og Koncernstyring

Vakant

Opgaver:
• TRM’s samlede budget, herunder finanslov. 
• Aktstykker.
• Regnskab, årsrapporter og relation til Finansudvalg og Rigsrevision.
• Koncernstyring.
• Varetagelse af selskaber/virksomheder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, herunder opfølgning på den økonomiske udvikling
• Omdannelse, stiftelse, køb og salg af virksomheder
• Konkurrence- og selskabsretlige spørgsmål
• Sammensætning af bestyrelser
• Postregulering
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter.
• Statens ejendoms- og bygherrevirksomhed.
• Koncernfælles IT, indkøb og energieffektivisering.
• Personale, rekruttering, kompetenceudvikling, løn vedr. departementet.
• Koncernfælles HR-spørgsmål.
• Sagsstyring.
• Intern service.

Institutionsansvar: 

• Udviklingsselskabet By & Havn I/S
• Bornholmstrafikken Holding A/S 
• PostNord AB
• Bygningsstyrelsen

Hovedlove: 
• Lov om Bornholmstrafikken A/S
• Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
• Postloven
• Lov om DSB

Selskabsdirektør: Michael Birch
HR-chef: Erling H. Wulff
Budgetchef: Poul Østergaard
Chef for Økonomistyringsenheden: Pia Mikkelsen
Chef for IT og Service: Erik Stig Hansen