www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Ministeriets enheder

3. juni 2019

Direktionen

Departementschef 
Jacob Heinsen

Afdelingschef
Søren Wille


Trafikplanlægning i Hovedstaden og på Sjælland, herunder strategiske analyser, VVM’er samt projekterings- og anlægslove 
Brugerfinansierede infrastrukturprojekter 
Samfundsøkonomiske analyser, landstrafikmodel samt transportsektorens miljøpåvirkning 
Metro og letbaner 
Lokal kollektiv transport, lov om trafikselskaber, taxilov 
Vejlovgivning 
Faste forbindelser, København-Ringsted
Postområdet
Luftfart
EU-processer

Afdelingschef
Flemming Schiller


Trafikplanlægning vest for Storebælt, herunder strategiske analyser og VVM’er samt projekterings- og anlægslove 
Jernbanesektorens organisering og udvikling samt køb af offentlig servicetrafik på baneområdet 
TogfondenDK
Signalprogrammet 
Vedligeholdelse af baner 
Jernbanelovgivning
Samfundsbegrundet færgefart
Godstransport og havne 
Færdselsområdet
Infrastrukturfonden, aftaler om grøn transportpolitik
Vedligeholdelse af veje

Afdelingschef
Mikkel Sune Smith

ministerområdets bevillinger
økonomistyring, regnskab, årsrapporter
anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter
budgetkonsekvenser af politiske aftaler
varetagelse af ejerskabet til selskaber og virksomheder under ministeriet
bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen
byggeområdet
boligområdet
koncernrapportering samt direktør- og resultatkontrakter
HR, IT, intern service

Ministersekretariatet

Ledende ministersekretær
Teddy Becher

Ministersekretær
Mette Langhoff

Presseenheden

Pressechef
Mia Josiassen

Pressemedarbejder
Nanna Tagø

Pressemedarbejder
Sofie Amalie Rasmussen

Særlig rådgiver

Kasper Strassmann

Færdselskontoret

Kontorchef
Lisa Pontoppidan Chahil

Opgaver:
• Færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser, bortset fra regler om vejes indretning og udstyr samt registrering af køretøjer.
• Automatisk trafikkontrol.
• Spiritus og alkolåse. 
• Kørekortsdirektiv.
• Køretøjers udstyr og indretning/typegodkendelser.
• Trafik medicin
• Hastigheder
• Forsøg med selvkørende biler
• Forsikring.
• Vejtrafiksikkerhed.
• Rådet for Sikker Trafik.
• Færdselssikkerhedskommissionen. 

Hovedlove:
• Færdselsloven

Erhvervs- og Analysekontoret

Kontorchef
Sysser Davidsen


Opgaver: 
• Transportens miljø- og klimamæssige betydning. 
• Analyser af drivmidler og tiltag, der understøtter grøn transport.
• Erhvervstransport.
• Transportforskning og -modeller. 
• Værktøjer til samfundsøkonomiske vurderinger, beskatningsforhold. 
• Automatiske kørselsafgiftssystemer (EETS/REETS).
• Sekretariatsbetjening af Vejtransportrådet m.fl.
• Køre- og hviletid.
• Vejtransport af farligt gods.
• Havnepolitik og havnelovgivning.
• Byggeloven og bygningsreglementet.
• Statens Byggeforskningsinstitut


Hovedlove:
• Lov om godskørsel
• Lov om buskørsel
• Lov om havne
• Byggeloven 

Kontor for Boliger og Tilgængelighed

Kontorchef
Stine Klingenberg Madsen


Opgaver:
• Styrings- og rammevilkår for den almene boligsektor.
• Parallelsamfund, ghettoområder og udsatte boligområder.
• Effektivisering og digitalisering af den almene boligsektor.
• Boligøkonomi herunder finansiering af lån i den almene boligsektor.
• Byudvikling og byfornyelse.
• Boligaftaler.
• Landsbyggefonden.
• Delegeret bygherre.
• Bopælspligt og korttidsudlejning.
• Ældre-, pleje- og ungdomsboliger.
• Boligsociale indsatser.
• Handicappolitik.

Hovedlove:
• Lov om almene boliger m.v.
• Almenlejeloven
• Lejeloven
• Anvisningsretsloven
• Ungdomsboligloven
• Ældreboligloven
• Boligbyggeriloven

Togkontoret

Kontorchef
Lars Olsen

Opgaver: 
• Strategisk udvikling af jernbanen
• Togfonden DK
• Ny kontrakt med DSB fra 2015
• IC4 og øvrig materielsituation
• Stationer
• Udredning om omlægning af S-banen til metrodrift

Hovedlove: 

• Lov om DSB

Kollektiv Trafikkontoret

Kontorchef
Merete Rønmos Houmann

 
Opgaver:
• Letbaner
• Takster og billetsystemer
• Rejsekortet
• Sektoropgaver vedrørende kollektiv persontransport
• Analyse af et sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn 
• Opgaver vedrørende forligskredsen bag Bedre og billigere kollektiv trafik
• Taxi-området
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen.
• Metrosystemer.
• Sydhavnsmetro.

Hovedlove: 
• Lov om trafikselskaber
• Lov om taxikørsel
• Lov om cityring

Bane- og Luftfartskontoret

Kontorchef
Christian Løvenbalck Haxthausen


Opgaver:
• Opgaver vedrørende Banedanmark
• Signalprogrammet
• Anlægs-, elektrificerings-, opgraderings-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter
• Generelle rammer vedrørende jernbanevirksomhed
• Jernbanegods
• Uddannelse inden for jernbane
• Nordisk og baltisk samarbejde
• Luftfartsområdet

Hovedlove: 
• Lov om jernbane
• Lov om luftfart 

Vej- og Brokontoret

Kontorchef
Lasse Winterberg


Opgaver: 
• Øresund og Storebælt.
• Havnetunnel i København.
• Femern Bælt-forbindelsen.
• En Kattegat-forbindelse
• OPP.
• Dansk-Tysk Transportkommission.
• Rullende planlægning iht. aftale om grøn transportpolitik.
• Vejområdet.
• Strategiske analyser.
• Roskilde Fjordforbindelsen.
• ITS, cykler og modulvogntog. 

Hovedlove:
• Lov om Sund og Bælt Holding A/S
• Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Internationalt kontor

Kontorchef
Jakob Karlshøj

Opgaver: 
• EU
• Internationale transportspørgsmål 
• Sekretariatsbistand i forbindelse med ministerens besøg i og fra udlandet
• TEN-T
• Cybersikkerhed

Lovkontoret

Kontorchef
Lars Damkjær Jespersen

 

Opgaver:
• Lovprogrammet
• Juridisk rådgivning
• Aktindsigt
• EU-retlige traktatbrudsspørgsmål
• Juridisk bistand vedr. boliglovgivning
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen
• Vejlovgivning
• Ekspropriation
• Vejafmærkning
• Parkering

Hovedlove
• Lov om offentlige veje
• Lov om private fællesveje
• Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
• Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Kontraktkontoret

Kontorchef
Anitta H. V. Bugenhagen (udlånt)

 

Kst. Kontorchef
Frank Johansen

Opgaver:
• Statslige trafikkøb og kontraktopfølgning på jernbaneområdet (DSB-kontrakt og Midt- og Vestjylland)
• Statslige trafikkøb og kontraktopfølgning på færgeområdet (Rønne-Ystad, Rønne-Køge, Kalundborg-Samsø, Bøjden-Fynshav)
• Juridisk rådgivning med særlig fokus på udbudsret og statsstøtteret

Hovedlove:
• Lov om færgefart

Center for Økonomi, HR og Koncernstyring

Afdelingschef
Mikkel Sune Smith

Opgaver:
• TRM’s samlede budget, herunder finanslov. 
• Aktstykker.
• Regnskab, årsrapporter og relation til Finansudvalg og Rigsrevision.
• Koncernstyring.
• Varetagelse af selskaber/virksomheder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, herunder opfølgning på den økonomiske udvikling
• Omdannelse, stiftelse, køb og salg af virksomheder
• Konkurrence- og selskabsretlige spørgsmål
• Sammensætning af bestyrelser
• Postregulering
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter.
• Statens ejendoms- og bygherrevirksomhed.
• Koncernfælles IT, indkøb og energieffektivisering.
• Personale, rekruttering, kompetenceudvikling, løn vedr. departementet.
• Koncernfælles HR-spørgsmål.
• Sagsstyring.
• Intern service.

Institutionsansvar: 

• Udviklingsselskabet By & Havn I/S
• Bornholmstrafikken Holding A/S 
• PostNord AB
• Bygningsstyrelsen

Hovedlove: 
• Lov om Bornholmstrafikken A/S
• Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S
• Postloven
• Lov om DSB

Selskabsdirektør: Michael Birch
HR-chef: Erling H. Wulff
Budgetchef: Poul Østergaard
Chef for Økonomistyringsenheden: Pia Mikkelsen
Chef for IT og Service: Erik Stig Hansen