www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nu bliver det nemmere at bygge i Danmark

Den 21. april 2016 blev ændringer af byggeloven vedtaget i Folketinget. Ændringerne skal fremme effektivitet og vækst i byggeriet og er en del af regeringens udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark".

Byggegenrefoto

20. maj 2016

Ændringerne omfatter fire overordnede tiltag, som skal gøre det nemmere og billigere at bygge i Danmark: 

  • Der indføres en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i kompliceret byggeri 
  • Udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring 
  • Brandlovgivningen om indretning og drift af bygninger samles i byggeloven
  • Kommunerne gives bedre vilkår for at skattefinansiere byggesagsbehandling, da der indføres mulighed for at opkræve et mindre, fast gebyr ved behandling af alle typer af byggesager 

Indførelse af en certificeringsordning 
Med ændringerne gives der mulighed for at afskaffe den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne, og der skal i stedet indføres en certificeringsordning, der kan udføres som en integreret del af den projektering, som virksomhederne allerede i dag foretager.

I dag foretager kommunerne ved udstedelsen af en byggetilladelse for kompliceret byggeri som fx etagebyggeri en vurdering af de tekniske forhold, der følger af bygningsreglementet. Det er medvirkende til at forlænge og komplicere byggesagsbehandlingen. Ved i stedet at give mulighed for, at virksomheder certificeres til som led i projekteringen at udarbejde dokumentation for, at de relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt, effektiviseres byggesagsbehandlingen. De nærmere regler for ordningen skal nu tilrettelægges, og ordningen forventes at træde i kraft medio 2017. 

Undtagelse af udlejningsejendomme fra kravet om byggeskadeforsikring 
Fra den 1. juli 2016 vil det være frivilligt for en bygherre at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme. I dag er det lovpligtigt for en bygherre, der opfører en udlejningsejendom, at tegne en byggeskadeforsikring. Da det imidlertid kun er ejeren af en bygning, der kan påberåbe sig forsikringen, og lejeren i stedet beskyttes af de almindelige lejeregler, gør det nuværende lovpligtige krav det unødigt dyrt at bygge udlejningsejendomme. 

Samling af brandlovgivning om indretning og drift af bygninger 
Al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven, når ændringen af loven træder i kraft den 1. juli 2016. Brandsikringen af en bygning reguleres i dag i to forskellige lovgivninger, hvilket kan gøre byggesagsbehandlingen unødig kompleks. Ved at samle brandlovgivningen i byggeloven lettes nogle af de administrative omkostninger, som i dag er forbundet med at bygge, da bygherren fremover kun skal have sin byggesag behandlet af en instans i modsætning til i dag, hvor der normalt er to instanser hos kommunen involveret. Ændringen medfører ikke en indholdsmæssig ændring af brandreglerne. 

Indførelse af et mindre, fast gebyr for alle typer af byggesager
I dag opkræver kommunerne timepris ved behandlingen af en byggesag, hvis de ikke har valgt at skattefinansiere byggesagsbehandlingen. Ved byggesagsbehandlingen af småbygninger er det dog i dag muligt for kommunerne at opkræve et gebyr i stedet for at afregne efter timepris. Med ændringen af byggeloven vil kommunerne fremadrettet kunne opkræve et mindre, fast gebyr ved alle typer byggesager, såfremt byggesagsbehandlingen ellers er gratis. Ved at give kommunerne mulighed for at opkræve et mindre, fast gebyr i alle typer af byggesager gives kommunerne bedre vilkår for at skattefinansiere byggesagsbehandlingen, da det mindre, faste gebyr skal være med til at sikre, at kommunerne ikke modtager useriøse og ufuldstændige ansøgninger, når de ellers gør byggesagsbehandlingen gratis.