www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Nyheder - 2019

 • 26. marts 2019 Anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen sættes i gang på dansk side

  Med den tyske myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt er der enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres. På den baggrund har en enig forligskreds besluttet, at anlægsarbejdet skal sættes i gang på dansk side, så vi kommer et skridt nærmere at realisere de store gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt.

 • 26. marts 2019 Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

  Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

 • 21. marts 2019 Det nye trafikanlæg på Fynske Motorvej syd for Odense hjælper trafikanterne hurtigere frem

  Danmarks første dynamiske ruderanlæg syd for Odense afvikler en øget trafik hurtigere end det traditionelle rampekryds. Det giver en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 10 millioner kroner.

 • 19. marts 2019 Minister nødt til at inddrage Ankestyrelsen i sag om brandsikkerhed

  Flere kommuner har fortsat ikke redegjort for brandsikkerheden i deres plejeboliger, og det er på trods af, at de ifølge kommunestyrelsesloven er forpligtet til at svare på ministeriets henvendelser. Transport-, bygnings- og boligministeren har derfor netop orienteret Folketingets bygningsordførere om, at ministeriet har kontaktet Ankestyrelsen, som kan udstede et påbud og i sidste ende pålægge sanktioner overfor de pågældende kommuner.

 • 13. marts 2019 Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.

 • 12. marts 2019 Invitation til pressemøde

  Regeringen inviterer sammen med Dansk Folkeparti til et pressemøde, hvor de vil præsentere en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Gyldigt pressekort er påkrævet.

 • 04. marts 2019 Nu bliver det lettere at få en almen bolig

  Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne for udlejning af almene familieboliger, så det bliver lettere for boligsøgende på eksterne ventelister at få en almen bolig.

 • 28. februar 2019 Fjernbussen gør det muligt for endnu flere at rejse i Danmark

  Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af loven om trafikselskaber, som gør det muligt for private fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter og afgange i Danmark til glæde for mange tusinde passagerer.

 • 27. februar 2019 Ekspertgruppe skal se på moderniseringer af udlejningsejendomme

  Regeringen, S, DF, SF, RV og EL har aftalt at nedsætte en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som skal se på opkøb og moderniseringer af boligudlejningsejendomme. Formålet er at tilvejebringe et grundlag for drøftelser af, om der er behov for ændringer af § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven.

 • 26. februar 2019 Grønlandsk minister på besøg i Danmark

  Dagsordenen lød på luftfart og færdsel, da transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen den 25. februar mødtes med sin grønlandske kollega naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen, der i november blev ny minister for infrastruktur og boliger i Grønland.

 • 22. februar 2019 Hurtigere og flere vogne skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld

  Nyt initiativ, som sikrer, at motorveje bliver ryddet hurtigere efter uheld, igangsættes nu over hele landet. Initiativet kommer på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt, som siden sommeren 2018 har kørt på Fynske Motorvej, hvor Vejdirektoratet, politiet og beredskaberne har afprøvet nye metoder til at rydde vejene hurtigere efter uheld og dermed forkorte ventetiden.

 • 21. februar 2019 Stort behov for en fast forbindelse over Femern Bælt

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har netop orienteret Femern Bælt-forligskredsen om, at konsulentfirmaet Incentive har foretaget en markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland. Analysen understreger behovet for Femern Bælt-forbindelsen, som vil sikre en billigere og hurtigere rejse over Femern Bælt.

 • 11. februar 2019 Tættere samarbejde om trafikregulering vil betyde kortere rejsetid

  Anbefalinger fra Fremkommelighedsudvalget peger på, at rejsetiden gennem hovedstadsområdet kan forkortes, hvis der er et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser om trafikafviklingen.

 • 08. februar 2019 Lastbilerhvervet skal have bedre vilkår

  Regeringen vil hæve den tilladte højde for lastbiler, så det bliver muligt at transportere mere gods med færre køretøjer. Derudover skal hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog hæves til 80 km/t uden for tæt bebyggelse og på motortrafikveje. Begge forslag indgår i regeringens erhvervsreguleringsudspil.

 • 31. januar 2019 Store mangler i kommunale plejeboligers brandsikkerhed

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indskærper over for kommuner, at brandkravene i landets plejeboliger skal overholdes. Det sker efter, at en del kommuner har indberettet om mangelfulde brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger i deres plejeboliger.

 • 30. januar 2019 Ny strategi skal styrke den digitale omstilling af byggebranchen

  Den digitale udvikling i byggeriet skal fremmes for at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen. Derfor lancerer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag en ny strategi for digitalt byggeri, som er udviklet i samarbejde med byggebranchen, og som skal være med til at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet.

 • 24. januar 2019 Regeringen giver vitaminindsprøjtning til hovedstadsområdet

  Regeringen præsenterer i dag udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.

 • 23. januar 2019 Muligheder for salg af almene boliger i de hårde ghettoområder

  Særligt i de større byer er salg af almene boliger i de hårde ghettoområder et redskab, der kan benyttes til at sikre en mere blandet bolig- og beboersammensætning. Det viser en ny analyse af mulighederne for salg af almene boliger i de hårde ghettoområder, som er udarbejdet i forlængelse af den politiske aftale om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund.

 • 23. januar 2019 Regeringen vil udvide Københavns Lufthavns Station

  Københavns Lufthavns Station kan ikke følge med passagerudviklingen, og derfor foreslår regeringen i forbindelse med sit kommende hovedstadsudspil at udvide stationen med to nye perroner. Udvidelsen vil give mulighed for flere direkte tog til lufthavnen og vurderes at være selvfinansierende, hvis den nye station kombineres med to parkeringshuse.

 • 22. januar 2019 Transport-, bygnings- og boligministeren mødtes med Pat Cox

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes tirsdag den 22. januar 2019 med TEN-T koordinator Pat Cox til en snak om Femern Bælt-projektet, det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og de danske transport prioriteter.

 • 21. januar 2019 Regeringen vil samle Hovedstadens offentlige transport

  Som led i regeringens kommende hovedstadsudspil vil regeringen fremtidssikre den offentlige transport i hovedstadsområdet ved at organisere hele den kollektive trafik i én samlet stærk organisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT). Hovedstadens Offentlige Transport skal styrke sammenhængen på tværs af transportformer og sikre, at den kollektive trafik er et attraktivt tilbud, som tiltrækker flere passagerer end i dag. Der er fundet inspiration i sammenlignelige europæiske byer, hvor der er succes med at organisere den kollektive trafik på tværs af transportformer.

 • 21. januar 2019 Screening af mulighed for S-tog på Kystbanen

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen præsenterede i dag på et møde med fire nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden for Region Hovedstaden muligheden for at igangsætte en screening af muligheden for S-tog til Helsingør.

 • 20. januar 2019 Undersøgelse af ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor

  For at forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet vil regeringen som led i sit hovedstadsudspil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Samtidig igangsættes en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren.

 • 18. januar 2019 Ny landsbypulje skal styrke indsatsen for nedrivning og områdefornyelse

  Regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti har indgået aftale om kriterierne for Landsbypuljen, der skal styrke udviklingen i landsbyerne og det åbne land. Med aftalen udvides gruppen af ansøgningsberettigede kommuner, ligesom det sikres, at midlerne i Landsbypuljen fordeles til kommuner med det største behov.

 • 12. januar 2019 Ny CEF-ansøgningsrunde: EU afsætter 100 millioner EUR til investering på bl.a. havneområdet

  Den 5. december 2018 offentliggjorde INEA en ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden afsætter 100 millioner EUR til projekter på det samlede net samt udviklingen af søhavne (samlet net) og til projekter om reduktion af støj fra jernbanegodstransport. Den nationale ansøgningsfrist til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er 19. marts 2019.

 • 11. januar 2019 Garanti for licenser til taxier med nulemission

  Et bredt politisk flertal (V, LA, K, S, DF, RV og SF) vil ændre loven, så der i 2019 og 2020 er garanti for en taxitilladelse til op til 300 nulemissionstaxier.

 • 07. januar 2019 Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lancerer i dag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren, der blandt andet skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet.

 • 03. januar 2019 Omstigningstunnel ved Østerport Station

  Metroselskabet I/S vil i dag modtage transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse af de ændringer, som er beskrevet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ”Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel ved Østerport Station".