www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Persondatabehandling

Information om Transport- Bygnings- og Boligministeriets behandling af personoplysninger om abonnenter i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails fra ministeriet og oplysning om behandling af den indsamlede data.

22. maj 2018

Indsamling og behandling af dine personoplysninger 

Ved tilmelding til nyhedsbrev/pressemeddelelser giver du samtykke til, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, du har indtastet
  • Din IP-adresse
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du abonnerer på
  • Tidspunktet for din tilmelding

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig ministeriets nyhedsbreve eller disse ophører.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon: 41 71 27 00
Mail: trm@trm.dk
Hjemmeside: www.trm.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er Søren Kristensen og kan kontaktes på følgende måder:

Søren Kristensen
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction, and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Mail: dpo@tbst.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Statsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Du kan se ministeriets kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Du kan også trække dit samtykke tilbage på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside www.trm.dk eller ved at klikke på linket vedrørende ændring af dit abonnement på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nyhedsbreve, som fremgår nederst i de nyhedsmails, du modtager fra ministeriet.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.