www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF)

Etableringen af velfungerende, grænseoverskridende transportnet har siden etableringen af det indre marked udgjort en vigtig del af EU-politikken. Arbejdet foregår i rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur. Ved hjælp af en række fælleseuropæiske krav og standarder til infrastrukturen fremmer programmet den grænseoverskridende mobilitet og styrker dermed det indre marked og den fri bevægelighed for varer og arbejdskraft.

Øresundstog

15. januar 2019

Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) er en EU-politik, der retter sig mod implementering og udvikling af et sammenhængende europæisk netværk af veje, jernbanelinjer, indre vandveje, søtransportruter, havne, lufthavne og jernbaneterminaler.

Connecting Europe Facility (CEF) er et program for infrastrukturinvesteringer på europæisk plan. CEF’s målsætning er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor.

EU fremmer udbygningen af transportinfrastruktur på TEN-T via støttetildelinger fra CEF. 

I EU’s budgetperiode for 2014-2020 har Connecting Europe Facility (CEF) et budget til transportinfrastruktur på 24,1 mia. EUR (179,2 mia. kr.). 

Igangværende og kommende ansøgningsrunder
Den 5. december 2018 offentliggjorde INEA en ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden afsætter 100 millioner EUR til projekter på det samlede net og til projekter om reduktion af støj fra jernbanegodstransport. Den nationale ansøgningsfrist til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er 19. marts 2019.

Yderligere information om ansøgningsrunden 2019 kan læses på ministeriets nyhedsopslag via linket nederst. 

Resultatet af tidligere ansøgningsrunder
Resultaterne er tidligere ansøgningsrunder under Connecting Europe Facility (CEF) kan bl.a. læses på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Ansøgningsrunde 2015: Resultatet på kan læses på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Ansøgningsrunde 2016: Resultatet kan læses på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Ansøgningsrunde 2017: Resultatet kan læses på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side

Ansøgningsrunde 2017 (Blending call I): Resultatet kan læses på Europa-Kommissionens side og på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets side.

Ansøgningsrunde 2018 (Blending call II og SESAR): Resultatet kan læses på Europa-Kommissionens side.

Retsgrundlag
Siden 20. december 2013 udgøres retsgrundlaget for TEN-T af følgende tre EU-forordninger:

  1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU 
  2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 
  3. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 275/2014 af 7. januar 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Desuden er følgende meddelelse og erklæring relevant:

- Meddelelse fra Kommissionen – Etablering af hovedtransportnettet: hovednetkorridorer og Connecting Europe-faciliteten

- Erklæring fra Kommissionen (2014/C 80/03)

Yderligere information
Yderligere information om TEN-T og CEF kan modtages via det danske nyhedsbrev: Klik her for tilmelding.

Derudover er det muligt at indhente mere information om EU’s transportpolitik, herunder eksempelvis det transeuropæiske transportnet, via hjemmesiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport (DG MOVE): Klik her for mere information.

Endelig kan man finde mere information om mulighederne for EU-støtte, herunder støtte fra Connecting Europe Facility, via hjemmesiden for Europa-Kommissionens agentur Innovation and Networks Executive Agency (INEA): Klik her for mere information.

Eventuelle spørgsmål eller ønske om vejledning i forbindelse med ansøgninger kan desuden rettes til:

Christian Kauffeldt Løber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Internationalt Kontor
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
ckl@trm.dk

Henrik Tornblad
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Center for Marked og Kollektiv Trafik
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
heto@tbst.dk

Links

  • Link
     
    Læs om ansøgningsrunden 2019 her