www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Færgebetjeningen af Bornholm

Færgetrafik fra 1. september 2011 til 31. august 2018.

Færgen Leonora ChristinaFoto: Færgen

13. september 2017

Færgebetjeningen af Bornholm udføres fra 1. september 2011 på en 6 års kontrakt mellem Transport- og Bygningsministeriet og Danske Færger A/S*. Kontrakten er efterfølgende forlænget med et år. Trafikken udføres under navnet BornholmerFærgen.

Læs kontrakt og tillægskontrakter her

Kontrakten er indgået efter Trafikstyrelsens** udbud med kontraktunderskrivelse i februar 2009. 

Kontrakten omfatter færgetrafik mellem Rønne og Ystad samt mellem Rønne og Køge. 

Trafikken efter den nye kontrakt blev påbegyndt den 1. september 2011. I henhold til tillægskontrakt om 1-årig kontraktforlængelse indgået den 15. april 2015 løber den frem til 31. august 2018.

Rønne-Ystad:
Rønne-Ystad ruten bliver betjent med hurtigfærger. 

I sommeren 2011 blev der indsat en ny hurtigfærge – Leonora Christina – med plads til 1.400 passagerer og ca. 350 personbiler. Det er den nye hurtigfærge, der bliver anvendt i den daglige trafik, mens Villum Clausen bliver anvendt som reservefærge og som supplement på de største rejsedage. Villum Clausen, der blev indsat som nybygning i 2000, har plads til 1.055 passagerer og ca. 215 personbiler. 

Leonora Christina kan også medtage godskøretøjer. Kontrakten stiller krav om godskapacitet på Ystad-ruten, men ikke til godsets overfartstid. Godskøretøjerne skal således ikke nødvendigvis overføres med hurtigfærge. 

Kontraktens krav til passagerkapacitet på Ystad-ruten er på de største rejsedage 10.000 i hver retning. Der skal på disse dage kunne overføres 2.200 personbiler i hver retning.

Rønne-Køge:
På Køge-ruten stiller kontrakten krav om en kapacitet til godskøretøjer på minimum 1.500 lanemeter pr. døgn i hver retning. Kapaciteten svarer til ca. 100 lastbilenheder. Ruten er en aften/nat-rute, der betjenes med én færge. Der er afgang fra Rønne sidst på eftermiddagen og ankomst igen til Rønne om morgenen. 

Den anvendte færge er Hammerodde, der blev indsat på ruten som nybygning i 2005. Færgen har 1.538 dækmeter til godskøretøjer. Færgen har kapacitet til 400 passagerer, hvoraf de 108 er i færgens kahytter. Der er 100 almindelige køjer i 48 kahytter, og desuden 2 handicapkahytter med 4 køjer i hver. Der er desuden hvilesalon med liggepladser.

Om kontrakten:
Rederiet fastlægger selv sejlplanerne på grundlag af de krav om betjening, der er stillet i kontrakten. Udkast til sejlplaner skal sendes i høring hos Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm og godkendes af Transport- og Bygningsministeriet. 

Transport- og Bygningsministeriet har, som en del af kontrakten, fastlagt billetstrukturen og defineret, hvor meget billetter inden for forskellige billettyper maksimalt må koste. Rederiet fastsætter selv billetpriserne, men priserne må ikke overstige de lofter, der er fastlagt i kontrakten. Udkast til billetpriser skal sendes i høring hos Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm og godkendes af Transport- og Bygningsministeriet. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har per den 1. juni 2015 gennemført prisreduktioner for gods ved tillægskontrakt 6. Herudover er der per den 1. september 2016 og den 1. september 2017 ved tillægskontrakt 7 og 8 gennemført prisreduktioner for passagerer.

Kontrakten indeholder en olieprisregulering, som betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændringer i oliepriserne – både ved stigende og faldende oliepriser – bæres af rederiet, mens den anden halvdel reguleres via billetpriserne. Inden for et bånd på +/- 5 pct. bærer rederiet dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne. På grund af den indførte olieprisregulering vil de fastlagte lofter på billetpriserne være påvirket af olieprisudviklingen. 

Transport- og Bygningsministeriet opkræver bod ved utilfredsstillende regularitet og ved uberettigede aflysninger, samt ved utilfredsstillende kundetilfredshed. 

Kontrakten er en nettokontrakt, der giver rederiet alle trafikindtægterne, mens rederiet skal afholde alle udgifter forbundet med trafikeringen, herunder havneombygninger, anskaffelse, drift og vedligeholdelse af færger, indkøb af brændstof, lønomkostninger osv. 

Transport- og Bygningsministeriets kontraktbetaling er p.t. – jf. det vindende tilbud ved det gennemførte udbud – ca. 210 mio. kr. årligt i 2015-priser. 

Opfølgning på kontrakten mellem Danske Færger A/S og Transport- og Bygningsministeriet
Transport- og Bygningsministeriet sikrer, at Danske Færger A/S overholder alle aspekter af kontrakten.

Transport- og Bygningsministeriet skal hvert år i kontraktperioden inden 1. september godkende Danske Færger A/S' forslag til sejlplaner og takster. 

Kontrakten indeholder et bodssystem, der bevirker, at kontraktbetalingen til Danske Færger A/S reduceres, hvis centrale områder af kontrakten ikke overholdes som fx hvis der er for mange og/eller for store forsinkelser, hvis ture aflyses, og hvis Danske Færger A/S' kundeundersøgelser viser, at passagererne ikke er tilfredse med rejsen og betjeningen. 

Transport- og Bygningsministeriet følger løbende med i Danske Færger A/S' regularitet og belægningen på overfarterne, ligesom Transport- og Bygningsministeriet gennemfører lejlighedsvise inspektioner på skibene. 

Inddragelse af Kontaktrådet
Transportministeren har nedsat Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Kontaktrådet består af medlemmer af Bornholms Regionkommunes kommunalbestyrelse, repræsentanter for det bornholmske turisterhverv, øvrige erhvervsliv og andre organisationer mv. Kontaktrådet er Transport- og Bygningsministeriets faste høringspartner i spørgsmål om færgebetjeningen af Bornholm, herunder Danske Færger A/S' forslag til sejlplaner og takster. 

Sikkerhedsgodkendelser
Transport- og Bygningsministeriets ansvarsområde er alene opfølgning på kontrakten mellem Danske Færger A/S og Transport- og Bygningsministeriet. Den sikkerhedsmæssige godkendelse af skibene påhviler Søfartsstyrelsen.

*) Det vindende tilbud blev afgivet af Nordic Ferry Services A/S. Fra januar 2011 er dette selskabs driftsaktiviteter overført til selskabet Danske Færger A/S.

**) Trafikstyrelsens aktiviteter vedr. udbud og kontraktopfølgning af færgetrafik overgik med virkning fra 1. september 2012 til Transportministeriets departement.