www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Færgebetjeningen af Bornholm fra den 1. september 2018

Færgetrafik fra 1. september 2018 til 31. august 2028.

Visualisering af færgeVisualisering: Mols-Linjen

31. marts 2017

Færgebetjeningen af Bornholm bliver fra den 1. september 2018 udført af Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) på en 10 års kontrakt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 år. 

Trafikken vil blive udført under navnet Bornholmslinjen.

Læs kontrakten her

Kontrakten er indgået efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets udbud i foråret 2016 med kontraktunderskrivelse den 21. juni 2016. Molslinjen A/S vandt udbuddet med tilbud om billetprisreduktion på 51,15 %. Kontrakten blev udbudt i henhold til politiske aftaler af 11. december 2014 og 26. maj 2015.

Kontrakten omfatter færgetrafik mellem Rønne og Ystad samt mel-lem Rønne og Køge. 

Rønne-Ystad:
Rønne-Ystad ruten bliver betjent med hurtigfærger. 

På ruten indsættes Express 1 og Max Mols, som Molslinjen A/S i dag anvender på Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden.

Inden driftsstart tilpasses færgerne, så de efterlever alle krav i kon-trakten med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Kontraktens krav til passagerkapacitet på Ystad-ruten er på de stør-ste rejsedage 9.000 i hver retning. Der skal på disse dage kunne overføres 2.200 personbiler i hver retning.

På Rønne-Ystad vil der også være kapacitet til gods. 

Rønne-Køge:
Molslinjen vil indsætte en nybygget RoPax-færge på Rønne-Køge. Færgen bygges på et værft i Finland. 

På Køge-ruten stiller kontrakten krav om en kapacitet til godskøretøjer på minimum 1.500 lanemeter pr. døgn i hver retning.

Om kontrakten: 

Rederiet vil selv skulle fastlægge sejlplanerne på grundlag af de krav om betjening, der er stillet i kontrakten. Udkast til sejlplaner skal sendes i høring hos Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm og godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har, som en del af kontrakten, fastlagt billetstrukturen og defineret, hvor meget billetter inden for forskellige billettyper maksimalt må koste. Rederiet vil selv skulle fastsætte billetpriserne, men priserne må ikke overstige de lofter, der er fastlagt i kontrakten.

Kontrakten indeholder en olieprisregulering, som betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændringer i oliepriserne – både ved stigende og faldende oliepriser – bæres af rederiet, mens den anden halvdel reguleres via billetpriserne. Inden for et bånd på +/- 5 pct. bærer rederiet dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne. På grund af den indførte olieprisregulering vil de fastlagte lofter på billetpriserne være påvirket af olieprisudviklingen.

Udkast til billetpriser skal godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan pålægge Molslinjen A/S bod ved forsinkelser, aflysninger m.m. 

Kontrakten er en nettokontrakt, der giver rederiet alle trafikindtægterne, mens rederiet skal afholde alle udgifter forbundet med trafikeringen. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontraktbetaling vil fra Molslinjen A/S overtagelse af besejlingen være ca. 306 mio. kr. årligt i 2014-priser. 

Forberedelsesperioden:
Forberedelsesperioden, der er perioden frem til driftsstart den 1. september 2018, skal anvendes af Molslinjen A/S til at blive klar til færgebetjeningen, herunder tilpasning og bygning af skib, etablering af billetsystem, driftsorganisation m.m. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet følger løbende op og har løbende møder med Molslinjen A/S vedrørende væsentlige forhold om status og forløb af Molslinjen A/S’ arbejde i forberedelsesperioden for at sikre, at operatøren kan gennemføre færgebetjeningen af Bornholm, herunder en velgennemført driftsstart.