www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Den faste forbindelse over Femern Bælt

Femern Bælt-forbindelsen vil bestå af en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane. Forbindelsen forventes at kunne åbne for trafik i 2028. Forbindelsen bliver udført som en sænketunnel.

Tunnel-visualiseringAnimation: Femern A/S

17. maj 2017

Den 3. september 2008 underskrev Danmark og Tyskland traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt. Traktaten blev den 15. april 2009 ratificeret ved lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (projekteringsloven). En bred kreds af Folketingets partier står bag beslutningen om at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen udgøres af Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Danmark har ansvaret for planlægning og design, samt finansiering, anlæg og drift af den kommende Femern Bælt-forbindelse. Danmark vil ligeledes blive eneejer og -operatør af den faste forbindelse. Tyskland skal opgradere sine landanlæg på vej og bane til den faste forbindelse. Femern Bælt-forbindelsen bliver brugerbetalt, og afkast fra forbindelsen betaler udbygningen af de danske landanlæg.

Den 28. april 2015 vedtog Folketinget lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Ifølge loven vil Femern Bælt-forbindelsen blive en sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Igangsætning af anlægsfasen afventer den endelige tyske myndighedsgodkendelse. Den tyske myndighedsgodkendelse forventes at kunne foreligge i medio 2018. Myndighedsgodkendelsen kan dog blive indbragt for den tyske Forbundsforvaltningsdomstol. Hvis det får opsættende virkning og med en forventet varighed af domstolsprocessen på omkring to år, kan anlægsarbejdet tidligst igangsættes primo 2020. Med en byggetid på ca 8,5 år forventes Femern Bælt-forbindelsen at åbne for trafik i 2028.

Jernbanen mellem Ringsted og Rødbyhavn vil i henhold til den dansk-tyske traktat blive udbygget. Det indebærer, at jernbanestrækningen mellem Vordingborg og Rødbyhavn udbygges fra enkeltspor til dobbeltspor, at hele strækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn elektrificeres og hastighedsopgraderes til 200 km/t.

Femern Bælt-forbindelsen vil lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det europæiske kontinent og vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for både persontrafikken og godstrafikken.

Bedre forbindelser mellem Skandinavien og kontinentet er af stor vigtighed, da dette styrker de trafikale forbindelser til nogle af Danmarks største eksportmarkeder. Som det har været tilfældet med de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, vil Femern Bælt-forbindelsen på den måde være en markant opgradering af både nationale og internationale transportkorridorer til gavn for samfundsudviklingen og den økonomiske vækst i Danmark. 

Projektet indebærer ikke kun etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt, men også en udbygning af de tilhørende landanlæg i Danmark og Tyskland. I Danmark er der blandt andet tale om en udbygning af jernbaneinfrastrukturen på Sydsjælland og Lolland-Falster. Dermed bliver rammerne for jernbanetrafikken styrket ved projektet.

For de tog, der i dag kører over Fyn og Jylland, vil turen fra København til Hamborg således blive afkortet med ca. 160 km., Det kommer ikke mindst godstogene til gode. Rejsetiden mellem Nykøbing Falster og København vil blive reduceret fra omkring 1½ time til under 1 time. Og rejsetiden med tog mellem København og Hamborg reduceres fra 4½ time i dag til godt 2½ time. For den vejtrafik, der i dag bruger færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden, vil der kunne spares omkring en times rejsetid.

Udover de samfundsøkonomiske gevinster, der er forbundet med den afkortede transporttid, vil den faste forbindelse også bidrage til en nedbringelse af CO2-udledningen fra transporten sammenlignet med fortsat færgedrift.

Femern Bælt-forbindelsen vil indebære fordele for landsdelstrafikken, idet der vil blive frigjort jernbanekapacitet til landsdelstrafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Femern Bælt-forbindelsen vil yde et vigtigt bidrag til styrkelsen af den samlede infrastruktur mellem Øst- og Vestdanmark.

Den 4. marts 2016 blev der indgået en politisk aftale om det videre forløb for Femern Bælt-forbindelsen. De syv forligspartier gav Femern A/S mandat til at forhandle betingede kontrakter med de foretrukne entreprenører. Betingelsen for at igangsætte anlægsarbejdet er, at der er opnået en endelig tysk myndighedsgodkendelse i 2019. 

Hvis den endelige tyske myndighedsgodkendelse foreligger senest i 2019, vil anlægsarbejdet blive igangsat. Hvis der ikke foreligger en endelig tysk myndighedsgodkendelse i 2019, skal der på ny tages stilling til projektets videre forløb. De betingede kontrakter forpligter aftaleparterne til at genforhandle en forlængelse af gyldigheden af kontrakterne.

Med den politiske aftale af 4. marts 2016 blev det også besluttet, at anlægsarbejdet med udbygning af jernbanestrækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster igangsættes, så strækningen er udbygget i 2021 og elektrificere i 2024. Strækningen mellem Nykøbing Falster og Rødbyhavn udbygges, så anlægget står færdigt inden åbningen af sænketunnelen under Femern Bælt. Det eksisterende enkeltspor mellem Nykøbing Falster og Rødbyhavn levetidsforlænges, så det kan anvendes, frem til anlægsarbejdet på strækningen påbegyndes. 

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et højt prioriteret projekt i forbindelse med udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), og Europa-Kommissionen har tildelt ca. 1,5 mia. kr. i EU-støtte til projektets projekteringsfase og forberedende anlægsarbejder for perioden 2007-2015. 

I slutningen af 2015 blev der indgået en støtteaftale imellem Kommissionen, Danmark og Tyskland Europa-Kommissionen, hvorefter Femern Bælt-forbindelsen er blevet tildelt en støtte på knap 4,4 mia. kr. til projektets anlægsfase for perioden 2017-2019. Aftalen er forlænget, så den løber til udgangen af 2020.

Ifølge den senest offentliggjorte finansielle analyse kan det samlede Femern Bælt-projekt forventes at være betalt på 36 år.