www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Tilgængelighed på stationer

Tilgængelighed skal tænkes ind helt naturligt fra start til slut på rejsen – i såvel detalje som helhed. Målet er at eksisterende barrierer i højere og højere grad fjernes, og der skabes lige muligheder for alle.

S-togsstation med elevator og profileret belægningFoto: Banedanmark

15. oktober 2014

På transportområdet ligger der en stor udfordring i at skabe gode forhold for personer med nedsat mobilitet. Den niveaufri adgang mellem perron og tog er for især kørestolsbrugere og gangbesværede en væsentlig faktor i forhold til at sikre lige adgang til den kollektive transport. Det gælder i øvrigt også for rejsende med eksempelvis barnevogn eller bagage. 

God adgang til station og perron fordrer også etablering af nye adgangsmuligheder uden trapper, som er en barriere for mange bevægelseshæmmede. I arbejdet med at optimere adgangsforholdene indgår en tydelig markering af trappeforkanter og god belysning på gangarealerne samt fokus på hvordan udfordringerne med afstand mellem perron og tog adresseres.

På S-togs-nettet er der etableret niveaufri adgang til perronerne på 84 ud af i alt 87 stationer. De fleste af S-togs-stationerne har også elevatorer. Resten har enten ramper eller anden niveaufri adgang. Det er på S-togsnettet, at langt de fleste brugere der efterspørger tilgængelighed er koncentreret. 

Uden for S-togsnettet er der fortsat et større antal stationer uden niveaufri adgang, og det kræver en langsigtet indsats at ændre dette forhold. 

Efter gældende regler skal der på nye stationer samt ved væsentlige ombygninger sikres tilgængelige adgangsveje til alle perroner for personer med nedsat mobilitet. De seneste år er der blandt andet gennemført tilgængelighedstiltag på stationer i forbindelse med etablering af dobbeltspor til Holbæk og stationer som indgår i udbygningen af infrastrukturen ved etableringen af den faste Femern forbindelse. I forbindelse med eksekveringen af de planlagte infrastrukturtiltag ved udrulningen af togfonden, vil de berørte stationer naturligvis også blive opført efter de gældende tilgængelighedskrav.

Der har desuden i en årrække været fokus på at udbygge de digitale informationssystemer til passagerne såvel visuelt som auditivt. Det vil gøre det muligt at planlægge den tilgængelige rejse fra hjemmet, hvilket også er med til at gøre den kollektive transport mere tilgængelig for personer med et handicap.