www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark

De strategiske analyser af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark ser både på muligheden for at styrke den nuværende korridor via Storebælt og Lillebælt og for at etablere en helt ny korridor via fx Kattegat.

KortudsnitKortudsnit: Transportministeriet

14. oktober 2014


Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark har stor betydning for sammenhængen mellem landsdelene. De faste forbindelser ved Lillebælt og Storebælt bidrager til at binde landets største byer tættere sammen og hovedstaden tættere på yderligt beliggende regioner som f.eks. Nord- og Vestjylland. 

Et væsentligt tema i de strategiske analyser har derfor været, hvordan trafikken mellem Jylland, Fyn og Sjælland kan understøttes på lang sigt.

Landsdelstrafikken vokser
Gennem de seneste årtier har væksten i trafikken mellem Øst- og Vestdanmark været markant. På den nye Lillebæltsbro er trafikken i perioden 1990 til 2012 fordoblet til omkring 60.000 køretøjer på et gennemsnitsdøgn. Etableringen af Storebæltsbroen, der skabte en fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Sjælland og Fyn, har været en milepæl i denne udvikling. 

Timemodellen vil medføre markante forbedringer for den kollektive trafik mellem landsdelene, hvor rejsetiden vil blive reduceret med op mod halvanden time fra København til Aalborg. Når Timemodellen er fuldt etableret, vil interaktionen mellem landsdelene blive yderligere forstærket.

Forskellige strategier for landsdelsforbindelserne
Som mulige langsigtede strategier for landsdelsforbindelserne er der både peget på tiltag, der kan gennemføres i den nuværende overordnede korridor via Lillebælt og Storebælt, og på muligheden for at etablere en helt ny korridor som f.eks. en Kattegatforbindelse.

Der er som led i de strategiske analyser gennemført screeninger af forskellige løsninger for forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark: 
 • Udbygning af den eksisterende korridor i ”det store H” med en ny tredje Lillebæltsforbindelse
 • En ny vej- og banekorridor nord om Lillebælt og Vejle Fjord via Bogense og Juelsminde
 • Samspillet mellem Timemodellen og en ny bane- og vejforbindelse over Kattegat

Behov for tiltag på den fynske motorvej
Analyserne viser, at de eksisterende faste forbindelser på vejsiden vil have til-strækkelig kapacitet i en årrække fremover. Storebæltsforbindelsen forventes at have kapacitet til at rumme trafikvæksten i mindst 35 år endnu, mens der på den sekssporede Lillebæltsbro vil være begyndende til stor trængsel fra omkring år 2030. 

På kort sigt vil den væsentligste udfordring derfor være stigende trængsel på de firesporede dele af den eksisterende motorvejskorridor – særligt over Fyn og ved Kolding.

På lidt længere sigt kan det blive relevant at etablere en parallel forbindelse over Lillebælt, som er den billigste måde at forbedre vejkapaciteten mellem Fyn og Jylland. Det er samtidig den løsning, som bedst aflaster vejtrafikken på tværs af Lillebælt og understøtter det eksisterende trafikmønster.

Kattegatanalysen venter
På grund af forsinkelser med den nye landstrafikmodel har det endnu ikke været muligt at belyse det trafikale og økonomiske grundlag for en Kattegatforbindelse. Dette arbejde er derfor fortsat under gennemførelse. 

Der er dog gennemført foreløbige beregninger af samspillet mellem Timemodellen og en Kattegatforbindelse, som har bekræftet, at etableringen af Timemodellen ikke i væsentligt omfang vil påvirke grundlaget for en Kattegatforbindelse. 

Kort over forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark

Links

 • PDF
  6,51mb
  Lillebælt - Ny bane- og vejforbindelse - strategisk analyse
 • PDF
  0,78mb
  En fast Kattegatforbindelse – foreløbige trafikberegninger med Landstrafik-modellen”, Vejdirektoratet, 11. december 2013