www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Hvad er de strategiske analyser

Formålet med de strategiske analyser er at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og strategiske valg for den danske infrastruktur, så danskerne og dansk erhvervsliv også om 20, 30 og 40 år kan nyde godt af et velfungerende vej- og banesystem.

Collage

14. oktober 2014

De strategiske analyser blev sat i gang med aftalen om En grøn transportpolitik i 2009 (S, R, V, DF, SF, LA og K). Hensigten med analysearbejdet har været at sikre en sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes for infrastrukturen i disse år, og de trafikale udfordringer, der venter på længere sigt. 

De strategiske analyser omfatter en kortlægning af fremtidens trafikale udfordringer i Danmark og screeninger af række store projekter, der på længere sigt kan bidrage til at løse disse udfordringer. Det gælder fx en Baneplan for Østjylland, en Østlig Ringvej/havnetunnel i København, en Kattegatforbindelse, en ny ’Hærvejsmotorvej’ og kapacitetsudbygninger på E45. Projekter, der kan få afgørende indflydelse på, hvordan Danmarks transportsystem indrettes på længere sigt, og hvordan man vælger at binde Danmark sammen. 

Mange besluttede projekter
De strategiske analyser indgår som led i en rullende planlægning på transport-området, hvor der løbende fremlægges nye undersøgelser af infrastrukturpro-jekter til politisk stillingtagen. I denne proces udgør de strategiske analyser et indledende undersøgelsesniveau. De har til formål at screene de mulige pro-jektforslag i lyset af de langsigtede trafikale behov og kan ligge til grund for eventuelle videre undersøgelser og i sidste ende faktiske investeringer.  

Der er dog allerede truffet en række ganske omfattende politiske beslutninger om flere af de projekter, der indgår i analyserne. Det gælder bl.a. realisering af en ny letbane i Ring 3, metroafgreninger til Nordhavnen og Sydhavnen, Nordhavnstunnelen og ikke mindst Timemodellen og elektrificeringen af jernbanen. Der er tale om projekter, der vil få markant betydning for fremtidens infrastruktursystem og transportmønstre i Danmark. 

En årsag til, at der allerede nu er truffet så omfattende beslutninger om projekterne i de strategiske analyser, er, at der løbende i analyseforløbet er offentliggjort delresultater, efterhånden som de har været klar. Dermed har analyserne også før afslutningen af det samlede arbejde bidraget til, at det langsigtede perspektiv inddrages i den offentlige debat og den politiske beslutningsproces om Danmarks infrastruktur.

Samlet afrapportering 
Det fem år lange analysearbejde blev i foråret 2014 afsluttet med en samlet afrapportering. Afrapporteringen giver overblik over de overordnede strategiske valg for fremtidens infrastruktur i Danmark og er inddelt i tre overordnede temaer:

• Det overordnede vej- og banesystem i Jylland 
• Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark 
• Bedre mobilitet i hovedstadsområdet

For alle tre temaer gælder, at de strategiske valg grundlæggende handler om enten at udbygge de eksisterende hovedkorridorer i Østjylland, hovedstaden og over Storebælt og Lillebælt eller anlægge helt nye korridorer som fx en Kattegatforbindelse, en ny midtjysk motorvej og en Ring 5-motorvej.

Den samlede afrapportering kan læses nedenfor

Links

  • PDF
    3,55mb
    Afrapportering for de strategiske analyser