www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Hjælpeværktøjer og publikationer vedrørende samfundsøkonomisk analyse

Transportministeriet udfører i samarbejde med Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyrelsen, DTU Transport, Metroselskabet og eksterne konsulenter løbende projekter, der har til formål at forbedre den samfundsøkonomiske analyse. Dertil kommer det tværministerielle samarbejde. Nedenfor findes links til tværgående materiale.

LuftfotoFoto: Ulrik Jantzen

19. september 2018

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet
Manualen for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet beskriver det metodiske grundlag og den praktiske gennemførsel af en samfundsøkonomisk analyse på transportområdet. Fokus er på infrastrukturprojekter, men manualen kan også anvendes i et bredere perspektiv ved eksempelvis driftsmæssige overvejelser, afgiftsændringer eller tiltag rettet mod mindre miljø- og klimapåvirkning.

Tekniske notater om samfundsøkonomi
De tekniske notater beskriver den mere grundlæggende økonomiske tankegang bag den samfundsøkonomiske analyse på transportområdet. Notaterne, som er udgivet af DTU Transport i samarbejde med Transport- og Bygningsministeriets samfundsøkonomiske projektgruppe, indeholder en teoretisk og teknisk beskrivelse samt diskussion af udvalgte samfundsøkonomiske emner.

Transportøkonomiske enhedspriser
De transportøkonomiske enhedspriser er et katalog med de fælles forudsætninger og enhedspriser, der anvendes i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. De fælles forudsætninger omfatter blandt andet prognoser for den økonomiske udvikling (BNP pr. indbygger og inflation), befolkningsudvikling og brændstofpriser. Enhedspriserne omfatter desuden tidsværdier, kørselsomkostninger samt værdien af miljø- og klimaeffekter.

Formålet med kataloget er at sikre, at der anvendes ens forudsætninger og enhedspriser i de samfundsøkonomiske analyser på transportområdet.

Regnearksmodellen TERESA
Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse (TERESA), er en model som kan benyttes til at udarbejde samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. TERESA er udviklet med det formål at sikre en konsistent og brugervenlig platform til brug for udarbejdelsen af samfundsøkonomiske analyse.

Den enkelte bruger kan indtaste data for et konkret tiltag i TERESA. Det kan være forventningerne til de trafikale ændringer i åbningsåret, væksten i effekterne efter åbningsåret, anlægs- og driftsomkostninger samt andre informationer, der er relevante for den samfundsøkonomiske beregning. TERESA beregner på baggrund af disse oplysninger og de transportøkonomiske enhedspriser den samfundsøkonomiske værdi af tiltaget.

Nedenfor er samlet links til publikationer, der kan vedrøre den samfundsøkonomiske analyse på transportområdet i kronologisk rækkefølge

Publikationer på transportområdet:

Incentive (2016): Notat om tidsværdi for gods på vej og bane (notat)

DTU Transport (2015): Rapport om rejsetidsvariabilitet i vejtrafikken (rapport)

DTU Transport (2015): Samfundsøkonomiske notater (notater)

Copenhagen Economics (2014): Bredere Økonomiske effekter af transportinvesteringer (rapport)

Copenhagen Economics (2011): Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden  (rapport)

Transportministeriet (2010): Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter (notat)

Vejdirektoratet (2013): Metode til samfundsøkonomisk vurdering af ITS-tiltag (notat)

COWI (2010): Værdisætning af transportens eksterne omkostninger (rapport)

Copenhagen Economics (2010): Effekter på arbejdsmarkedet af transportinvesteringer (rapport) 

COWI (2009): Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases (artikel/pdf)

DTU Transport (2008): Travel Time Variability - Definition and valuation (artikel)

DTU Transport (2007): The Danish Value of Time Study  (artikel)

Øvrige publikationer

Finansministeriet (2013): Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente (faktaark)

Finansministeriet (2012): Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet (notat)

Miljøministeriet (2010): Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter (publikation)

Kystdirektoratet (2009): Manual for udarbejdelse af bestemmelser knyttet til den samfundsøkonomiske analyse samt oversvømmelsesdirektivet (publikation)

Energistyrelsen (2005): Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (publikation)

Finansministeriet (1999): Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger (publikation)

Hjælpeværktøjer på transportområdet:

TERESA (regneark)

Transportøkonomiske Enhedspriser (regneark)

Transportministeriet (2015): Manual for samfundsøkonomisk analyse - Anvendt metode og praksis på transportområdet (publikation)