www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Kommissorium for task force for Volkswagen-sagen

For at sikre en effektiv og koordineret dansk håndtering af sagen nedsættes en tværministeriel task force.

Turbo Diesel

14. oktober 2015

I Danmark er der ifølge VW koncernen indregistreret ca. 91.000 euro 5 dieselbiler, der er forsynet med ”snydesoftware”. Disse fordeler sig på mærkerne VW, Audi, Skoda og Seat.

Danmark har i længere tid presset på i EU for at få ændret testprocedurerne i EU, så nye biler også testes ved faktisk kørsel (real driving emissions) med  henblik på at give et mere retvisende billede af bilernes forurening ved faktisk brug og forebygge den type snyd, der er blevet afsløret.

For at sikre en effektiv og koordineret dansk håndtering af sagen nedsættes en tværministeriel task force.

Formål:
Task forcen har til formål at følge udviklingen i sagen om Volkswagen, således at sagen kan belyses og håndteres på bedst mulige måde. Task forcen skal være med til at sikre en juridisk og teknisk belysning af sagen og til at koordinere, hvilke skridt der skal tages fra dansk side.  

Videre er det formålet med task forcen at sikre, at kommunikationsvejene bliver så korte så mulige – både i nationalt og europæisk perspektiv samt koordinerede presselinjer. 

Desuden er en afklaring af, hvilke fag- og ansvarsområder de forskellige danske ministre/myndigheder har i forbindelse med sagen en del af formålet med task forcen. 
Endvidere skal task forcen bidrage med indspil til den danske position ift. den igangværende, fremadrettede proces i EU med at få nye testprocedurer på plads, så fremtidig snyd undgås.

Gruppens opgaver:
VW sagen har trukket overskrifter, og sagen er usædvanlig både, hvad angår dens omfang og den form for snyd, som VW har erkendt, der er tale om.

Task forcen har til opgave at afklare og koordinere danske ministre og myndigheders rolle og skridt i sagen ud fra de henvisninger, der modtages fra EU Kommissionen og de tyske myndigheder. Igennem kontakten til EU og Tysk-land vil de nærmere rammer for task forcens opgaver, og for hvordan gruppen kan bidrage til at belyse problemstillingerne og foreslå løsninger herhjemme, blive klarlagt. Dette skal også sikre, at der skabes en fælles løsning i EU regi. Task forcen skal endvidere bidrage med indspil til den danske position ift. de igangværende EU-forhandlinger på området om nye testprocedurer, som skal forebygge snyd fremover.

Herudover har task forcen følgende opgaver:

  • Information til offentligheden om sagen og dens konsekvenser. 
  • Afklaring af juridiske og tekniske aspekter i sagen.
  • Kontakt til de relevante EU-typegodkendelsesmyndigheder, EU-kommissionen, forbrugerorganisationer, bilbranchen samt ikke mindst den danske VW-importør.
  • Vurdering af den plan for afhjælpning af problemerne, som de tyske myndigheder udarbejder på baggrund af VW’s oplæg til plan for løsning af sagen, og hvordan planen udmøntes i Danmark.
  • Bidrage med indspil til dansk position i forhold til de igangværende forhandlinger på området (RDE) og, hvis relevant, konsekvenser for CO2.

Det er desuden vigtigt, at task forcen er klar til at agere, hvis der kommer nye informationer og opdateringer fra kommissionen og de relevante myndigheder.

I bilag til kommissoriet findes en oversigt over fordelingen af ressortansvar mellem de berørte ministerier [under udarbejdelse].

Organisering: 
Task forcen nedsættes i samarbejde mellem Transport- og Bygningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet samt styrelser i ministerierne. Derudover inviteres Skatteministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med i arbejdet. Såfremt det vurderes nødvendigt for task forcens arbejde, kan der løbende inddrages bidrag/bistand fra andre relevante parter. 

Formandskab varetages af Transport- og Bygningsministeriet.