www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

QA

Nedenfor har vi forsøgt at give svar på det mest almindelige spørgsmål. Du finder også links til yderligere oplysninger nederst.

Målestationen på H.C. Andersens Boulevard i KøbenhavnMålestationen ved H.C. Andersens Boulevard

14. oktober 2015

Hvordan finder jeg ud af, om min bil er en af de omkring 91.000 biler, som, Volkswagen har meldt ud, kan være berørt?

På VWs hjemmeside kan du se, om din bil er en af de biler, der kan være berørt. Gå ind på hjemmesiden: http://www.vwdieselinfo.dk/ 

Er min bil usikker at køre i?

Det er væsentligt at fremhæve, at bilerne ikke er farlige. Bilerne kan anvendes som normalt og en bil, der er manipuleret, vil ikke blive kasseret ved syn.

Hvordan sker godkendelse af biler? 

Typegodkendelse
Biler i EU typegodkendes af myndigheder i EU. Ved EU-typegodkendelse foreligger der en række delgodkendelser, som danner grundlag for godkendelsen af hele bilen. 

Godkendelse i henhold til EU forordninger om luftforurening udstedes typisk af myndigheder i lande med primær bilindustri. Godkendelsen sker på grundlag af en prøvningsrapport fra et uafhængigt prøvningslaboratorium. Der er ikke produktion af biler i Danmark, og danske myndigheder typegodkender således ikke de store bilfabrikkers biler.

Godkendelse af tyske biler 
Det er typisk de tyske typegodkendelsesmyndigheder (Kraftfahrt-Bundesamt KBA), der udsteder godkendelser for Volkswagen motorer. De tyske myndigheder er dermed, jf. EU reglerne, ansvarlige for at sikre, at bilerne opfylder kravene. 

Udledning fra dieselbiler – hvad gøres der i EU? 

EU-Kommissionen har den 25. september bl.a. oplyst følgende i en pressemeddelelse:

”Kommissionen opfordrer alle medlemsstater til at foretage de nødvendige undersøgelser på nationalt plan og rapportere tilbage. Kommissionen tilbyder at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. Vi er nødt til at have et fuldstændigt billede af, hvor mange køretøjer, der er certificeret i EU, blev udstyret med manipulationsanordninger, der er forbudt ved Euro 5/6 forordning 715/2007 / EF. Vi vil diskutere dette emne i detaljer med de nationale typegodkendelsesmyndigheder i de kommende dage.”

Kommissions udtalelse betyder, at det alene er myndigheder, der godkender bilers luftforurening, der er forpligtiget til at foretage undersøgelser. De danske myndigheder udsteder ikke EU-typegodkendelser, idet der ikke er primær bilindustri i Danmark

Trafik- og Byggestyrelsen har imidlertid henvendt sig til kommissionen for at høre, om der er noget Danmark konkret kan bidrage med i denne situation, selvom vi ikke typegodkender biler.

EU testprocedurer
Der har i EU været meget fokus på, at EU-typegodkendte dieselbiler forurener mere i praksis, end den forurening, de noteres for i forbindelse med testen af bilerne. Dette har medført, at der i EU arbejdes med nye supplerende krav og testprocedurer til at måle biler ved praktisk kørsel i trafikken. 

Disse regler er vedtaget i EU, og fra 1. januar 2016 ibrugtages en justeret test-procedure, så data fra emissioner ved faktisk kørsel måles i forbindelse med test af nye biler. Dog skal der i EU forhandles, hvilke krav (grænseværdier) der præcist skal fastsættes, og hvornår de skal træde i kraft.  Danmark presser – sammen med Frankrig, Nederlandene og Tyskland – på for at få en beslutning inden årets udgang. Miljøstyrelsen er ansvarlig styrelse for EU-regler om luftforurening fra biler, og har deltaget i arbejdet med udarbejdelse af disse EU-regler.

Der har løbende fra dansk side været presset på de seneste år for, at Kommissionen skal sikre, at dieselbilers forurening begrænses mest muligt. De nye målinger vil give meget nyttig viden om dieselbilers emissioner ved faktisk kørsel. 

Er luftkvaliteten værre på grund Volkswagen bilerne?

Luftkvaliteten og de samlede emissioner i Danmark følges løbende. Det betyder, at de nye oplysninger om forureningen fra bilerne ikke ændrer på det forureningsbillede, der allerede er. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nye oplysninger om udledningen fra Volkswagen bilerne ikke indebærer, at der foreligger et akut sundhedsproblem. Luftkvaliteten i Danmark måles hele tiden på en række steder fordelt over hele Danmark. Kun på én målestation ved H.C. Andersens Boulevard i København overskrides EU’s grænseværdi for NO2.

Grænseværdien er en såkaldt årsmiddelværdi, dvs. den gennemsnitlige forurening over et helt år. Den tilsvarende timemiddelværdi, dvs. gennemsnitlige forurening over hver time, er ikke overskredet. Der er således ikke tale om et akut problem.

Er det bedre at købe en benzinbil i stedet for en dieselbil?

En benzinbil udleder generelt mindre luftforurening end en dieselbil, mens en dieselbil generelt udleder færre drivhusgasser end en benzinbil. Den konkrete bils forureningsbillede er således vanskeligt at opgøre og sammenligne på tværs.

I valget mellem benzin eller diesel peger FDM på, at man bl.a. skal være op-mærksom på sit kørselsmønster: ”Køber du dieselbil uden at have det rette kørselsmønster, risikerer du dyre reparationer på bilen. Grundreglen er, at hvis du primært kører korte ture, kø-kørsel eller kørsel i byer, bør du vælge benzin.” (citat fra FDM’s hjemmeside)

Hvordan sker kontrol ved syn? 

Kontrol af dieselbiler ved syn foregår ved, at det kontrolleres, om bilen populært sagt ”ryger”, og er en simpel og hurtig kontrol af, om bilen er vedligeholdt korrekt. Desuden kontrolleres, om bilens egendiagnosesystem (der overvåger bilens motor og forureningsbegrænsende udstyr) ikke er aktiveret. Problemet ift. VW-sagen er udledningen af de såkaldte NOx’er, der er sundhedsskadelige. En kontrol ved syn kan ikke afsløre manipulation med motorstyringen. 

Er der mulighed for at foretage prøvninger af bilernes udledning i Danmark?

Der findes i Danmark ikke et uafhængigt prøvningslaboratorium, der kan foretage målinger i henhold til EU reglerne, idet det kræver et meget avanceret måleudstyr til en pris omkring 50 mio. kr. og en stab af højt uddannede eksperter. 

Der er ikke en forretningsmodel for at drive et sådant laboratorium i Danmark uden en primær bilindustri. Der findes i Danmark et laboratorium hos DTU, der anvendes til forskning, og Teknologisk Institut råder også over et laboratorium, der primært anvendes i relation til udvikling, rådgivning og vejledning. I disse laboratorier kan der dog ikke foretages målinger i henhold til EU-typegodkendelsesreglerne. 

Hvilke danske myndigheder er involveret?

Spørgsmål om forurening fra biler og udslip af sundhedsskadelige stoffer i Danmark, herunder EU-regulering, hører under Miljø- og Fødevareministeriet ressort, og Miljøstyrelsen er den ansvarlig styrelse for området.

Spørgsmål om typegodkendelser af køretøjer hører under Transport- og Bygningsministeriet, hvor Trafik- og Byggestyrelsen er den ansvarlig styrelse.

Du kan læse mere om luftforurening på Miljøstyrelsens hjemmeside

Og om krav til køretøjers energi og miljøegenskaber på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

Opdateres løbende