Gå til hovedindhold

30 mill. kr til projekter om trafiksikkerhed og miljø

Der er i dag fordelt næsten 30 mill. kr til projekter i amter og kommuner fra Trafikministeriets trafikpulje.

Indhold

  Pengene gives dels til trafiksikkerhedsprojekter, dels til projekter der styrker cykeltrafikken og dermed mindsker CO2-udledningen.

  Støtten gives under forudsætning af, at amtet eller kommunen skyder et tilsvarende beløb ind. I alt igangsætter trafikministeren hermed sikkerhedsprojekter og grønne projekter trafikpuljen for ca. 60 mill. kr.

  Trafikminister Bjørn Westh udtaler:

  "‘Trafiksikkerhed og miljø er de to største udfordringer på trafikområdet.

  Hvert år dræbes over 500 mennesker i trafikken i Danmark. Det er ikke acceptabelt for et velfærdssamfund. Det skal være trygt at færdes i trafikken. Blandt midlerne for øget trafiksikkerhed er lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed, lavere hastigheder og  inddragelse af lokalbefolkningen i trafiksikkerhedsarbejdet.

  Trafikkens CO2-udslip skal ned. Det kan bl.a. ske ved, at flere skifter bilen ud med cykler. Derfor er det er godt, at så mange amter og kommuner er kommet med gode og konkrete projekter på disse områder."

  Der bevilges 14,4 mill. kr. til cykelprojekter. Næstved Kommune får 9,6 mill. kr til et projekt, der skal flytte trafik fra bil til cykel. Odense Kommune får 2 mill. kr til et forprojekt med samme formål.

  Der gives 5,1 mill. kr til hastighedsplanlægning - bl.a. får Randers Kommune 1,25 mill. kr til et projekt for hastighedsplan for hele
  kommunen.

  Sindal og Munkebo Kommuner får i alt 700.000 kr til projekter om beboerstyret trafiksikkerhed.

  Endelig støttes i alt 38 kommuner og 3 amter med samlet set knap 6,8 mill. kr til opfølgning og udarbejdelse af lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed. Bl.a. får Nordjyllands Amt godt 1 mill. kr til et nyskabende samarbejdsprojekt med 14 mindre kommuner om lokale hastighedsplaner.

  Nedenfor en oversigt over de enkelte projekter. Midlerne er fordelt af Vejdirektoratet. Projekterne er ikke omfattet af afgiften på 20 pct. for statslige anlægsprojekter. Samlet set er der indkommet ansøgninger om 52 projekter til i alt 85,1 mill. kr - knap tre gange så mange penge, som der var til rådighed.

  Yderligere oplysninger om de enkelte projekter kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, sekretariatsleder Steffen Rasmussen eller
  ingeniør Anne Mette Lundbirk, tlf. 33 93 33 38.

  BILAG: OVERSIGT OVER TRAFIKPULJEPROJEKTER

  Cykelprojekter

  Inden for temaet “cykelprojekter” støttes Næstved Kommune med 9,6 mill. kr. til et projekt, der skal det attraktivt for langt flere at
  bruge cyklen i det daglige. En handlingsplan for bymidten skal være med til at afdække i hvor høj grad, det vil være muligt at flytte
  trafik fra bil til cykel. Projektet omfatter en cykel- og gangbro over en omfartsvej, en cykelrute gennem et beboelseskvarter og en cykel- og gangbro, der forbinder boligområdet på den ene side af banen med bymidten på den anden side. Næstved Kommune fik i 1996 støtte til et forprojekt om udskrivning af en arkitektkonkurrence for cykel- og gangbroen over jernbanen.

  Odense Kommune får 2,0 mill. kr. til et forprojekt, der bl.a. skal pege på konkrete forbedringer, der kunne få flere til at cykle i
  stedet for at tage bilen. Forprojektet følges op med et mindre pilotprojekt i et lokalområde.

  Nakskov Kommune får 800.000 kr. til at ombygge en række stikryds og til at gøre to cykelruter færdige langs den nedlagte Kragenæsbane og ved Svingelen. Det er opfølgning på projektet, der fik støtte i 1995.

  Århus Kommune får 500.000 kr. til en handlingsplan for det transportarbejde, kommunens egne ansatte udfører på vej til og fra
  arbejde - og mens de er på arbejde. Det skal vurderes, hvordan energiforbruget kan reduceres.

  Præstø Kommune får 600.000 kr. til et projekt der skal afklare, om dagligvarer kan transporteres hjem til kunderne på cykler eller andre energivenlige køretøjer.

  Endelig får Frederikshavn 200.000 kr. til at udarbejde et forslag til en cykelplan og en cykelparkeringsplan for kommunen.

  Trafiksikkerhed

  “Hver ulykke er en for meget”, siger regeringens trafiksikkerhedsplan. Projekterne, der skal understøtte denne hensigt, er fordelt på
  temaerne: Beboerstyret trafiksikkerhed, Trafiksikkerhedsplaner samt Hastighedsplanlægning.

  Beboerstyret trafiksikkerhed

  Sindal Kommune tildeles 600.000 kr. til et samarbejde mellem landsbyerne Astrup og Lendum om trafiksikkerhed og bymiljø. Projekterne i de to landsbyer afvikles parallelt, således at beboerne kan inspirere og støtte hinanden på tværs.

  Munkebo Kommune får 100.000 kr. til det andet demonstrationsprojekt, hvor det især er beboerinddragelse og kampagner, der skal give effekt. Borgerne inddrages fordi projektet skal ændre deres adfærd i trafikken, men også fordi beboerne skal være med til at sætte rammerne for de fysiske foranstaltninger, der skal etableres i lokalområdet fremover.

  Trafiksikkerhedsplaner

  38 kommuner og 3 amter støttes med i alt 6.757.500 kr til handlingsplaner for trafiksikkerhed.

  København og Aalborg Kommuner får hver 130.000 kr. til trafiksikkerhedsplaner. Aalborg Kommune får yderligere 150.000 kr. til
  efteruddannelse af ca. 150 kommunalt ansatte chauffører.

  Tre samarbejdsprojekter mellem kommuner og amter om udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner støttes med i alt 2.340.000 kr.

  Det ene projekt omfatter Nordjyllands Amt og de otte kommuner Brovst, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Nørager, Pandrup og Aars. Projektet får 1.080.000 kr.

  Det andet omfatter Viborg Amt og de fire kommuner Spøttrup, Sallingsund, Sundsøre og Fjends. Projektet får 480.000 kr.

  Endelig får Århus Amt sammen med seks kommuner 780.000 kr. til trafiksikkerhedsplaner.

  Fire mindre kommuner får hver for sig støtte til trafiksikkerhedsplaner. Fanø kommune får 111.000 kr., Helsinge får 122.500 kr., Kjellerup får 125.000 kr. og Årslev får 120.000 kr. hertil.

  Yderligere en række mindre kommuner får støtte til fysiske foranstaltninger, der er prioriteret på kommunens trafiksikkerhedsplan. Det er en forudsætning for støtten, at kommunerne gennemføres en trafiksikkerhedsrevision af projekterne inden de føres ud i livet. Hinnerup Kommune støttes i denne forbindelse med 1.250.000 kr. Jernløse Kommune med 283.500 kr., Jægerspris Kommune med 240.000 kr., Slangerup Kommune med 270.500 kr., Tjele Kommune med 180.000 kr. og Ølstykke Kommune med 115.000 kr.

  En række kommuner får tilbud om støtte til en trafiksikkerhedsplan eller et forprojekt i stedet for til det ansøgte projekt: Det er Bjergsted, Aarup, Glostrup, Gundsø, Holmsland, Høje-Tåstrup, Korsør, Lunderskov Kommuner, der hver tilbydes 130.000 kr.

  Vejle Amt støttes med 150.000 kr. til et udviklingsprojekt om unge og fart. Projektet handler om en forebyggende indsats overfor unge kommende trafikanter, der bl.a. skal undervises i førstehjælp, i ansvar for og konsekvenser af en trafikulykke samt i hurtig kørsel på bane.

  Hastighedsplanlægning

  Syv projekter støttes med i alt 4.790.000 kr. under temaet “Hastighedsplanlægning og differentierede hastigheder”.

  Randers Kommune støttes med 1.250.000 kr. til et projekt for en hastighedsplan for hele kommunen samt til et demonstrationsprojekt med differentierede hastighedsgrænser i den nordlige del af Randers. Konsekvenserne af hastighedsplanen vurderes med hjælp af en trafikmodel inden planen føres ud i livet. Beboere fra Nordbyen inddrages i projektet fra planlægningsstadiet til evalueringen.

  Ålborg Kommune får 250.000 kr. til en hastighedsplan for Svenstrup. Planen suppleres med mindre fysiske foranstaltninger og af en
  hastighedskampagne.

  Det tredje projekt handler om differentierede hastigheder i Maglegårdskvarteret. Gladsaxe Kommune lavede i 1995 en hastighedsplan for hele kommunen, og de gode erfaringer fra forsøg med differentierede hastigheder i Mørkhøj vil kommunen gerne overføre til et lignende demonstrationsprojekt i Maglegårdskvarteret. Gladsaxe Kommune får 450.000 kr. til projektet.

  København Kommune støttes med 600.000 kr. til en hastighedsplan for hele kommunen og til at gennemføre et demonstrationsprojekt om differentierede hastigheder i et afgrænset mindre byområde som f.eks. Amager.

  Rødovre Kommune får 1.010.000 kr. til et projekt, der skal forbedre det trafikale miljø og trygheden i et lokalt boligområde ved - sammen med beboerne - at få nedsat hastigheden generelt i området v.h.a. differentierede hastighedsgrænser.

  Det sjette projekt er et samarbejde mellem Nordjyllands Amt og 14 mindre kommuner om lokale hastighedsplaner, der følger op på målene i de eksisterende trafiksikkerhedsplaner. Desuden skal skilte og mindre fysiske foranstaltninger, hastighedskontrol og kampagner gøre sit. Samarbejdsprojektet støttes med i alt 1,4 mill. kr. De 14 kommuner er Arden, Dronninglund, Hirtshals, Løgstør, Løkken-Vrå, Nibe, Sejlflod, Støvring, Hjørring, Sæby, Aabybro, Brønderslev, Sindal og Frederikshavn Kommuner.

  Ballerup Kommune får tilbud om støtte til en hastighedsplan eller et forprojekt for differentierede hastigheder i Ballerup Nord. Projektet støttes med 130.000 kr.

  Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen

  Desuden er der afsat 1,5 mill. kr. til opfølgende aktiviteter til regeringens handlingsplan, der har betydning for kommunernes
  trafiksikkerhedsarbejde. De skal bl.a. gå til en videnbase og opstilling af nøgletal, der beskriver kommunernes trafiksikkerhedssituation samt deres udgifter i forbindelse med personskader i trafikken.