Aftaletekst, udmøntning af takstforlig

13. juni 1997


6. juni 1997

Udmøntning af politisk forlig om nedsættelse af takster i den
kollektive trafik

Det politiske forlig om takstnedsættelse i den regionale og lokale
kollektive trafik og ændring af aldersgrænsen for børns betaling af
fuld pris mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
af 5. maj 1997 udmøntes på følgende vis:

Bus-tog takstsamarbejdet mv.

Pr. 28. september 1997 igangsættes bus-tog takstsamarbejdet. DSB
gennemfører samtidig en række ændringer i togtrafikken.

Igangsættelsen af bus-tog takstsamarbejdet medfører et væsentligt
kvalitetsløft i den kollektive trafik, ved at den kollektive trafik
kommer til at fungere sammenhængende og koordineret. I amterne uden
for HT-området bliver det dermed muligt at benytte både bus og tog på
samme kort og billet, ligesom tilfældet er i dag i HT-området.
Samtidig med igangsættelsen af bus-tog samarbejdet gennemfører de
enkelte lokale, trafikansvarlige myndigheder evt. planlagte
prisforhøjelser som følge af den almindelige prisudvikling.

Som følge af Storebæltsforbindelsens åbning omlægges IC- og
regionaltrafikken. Omlægningen giver et bedre togprodukt for kunderne.
I forlængelse heraf afskaffes kravet om pladsbillet i IC-togene.
Omlægningerne betyder bl.a., at de daglige pendlere i
regionaltrafikken vil kunne benytte IC-togene. Der gennemføres
samtidig en prisforhøjelse på 2,5 pct. som følge af den almindelige
prisudvikling.

Takstnedsættelse

Der gennemføres med virkning fra 28. september 1997 en takstreduktion
i den regionale og lokale kollektive trafik svarende til i gennemsnit
ca. 10 pct. i forhold til takstniveauet i 1997 inden for et beløb på
435 mio. kr. Beløbet skal dække takstnedsættelserne for perioden fra
28. september 1997 til 31. december 1998, dvs. svarende til 5
kvartaler. Trafikselskaberne bidrager med 25 mill. kr. til
finansieringen svarende til de merindtægter, som de opnår som følge af
fremrykningen af p/l-reguleringen fra januar 1998 til 28. september
1997.

Takstreduktionen vil medvirke til at forbedre den kollektive trafiks
konkurrenceevne over for andre transportformer, herunder privatbiler.

Der foretages en fordeling af det til takstreduktionen afsatte beløb
baseret på indtægterne i 1996 hos de trafikansvarlige virksomheder.

Takstnedsættelsen vil af de trafikansvarlige virksomheder blive
tilrettelagt, så den overvejende kommer de daglige brugere af den
kollektive trafik til gode. Takstreduktionen fordeles således primært
ved reduktion af taksterne på abonnements- og klippekort.

Uden for HT-området fordeles takstnedsættelsen herudover efter
følgende kriterier:

Takstnedsættelsen på i gennemsnit ca. 10 pct. tilrettelægges, så den
medvirker til at reducere effekterne af de takstændringer, der vil
blive gennemført i forbindelse med igangsættelsen af bus-tog
takstsamarbejdet pr. 28/9 1997.

For trafikken inden for ét amt vurderes de nuværende takster med
henblik på at yde takstnedsættelse på de områder, hvor amtets takster
er højere end DSB’s nuværende priser, således at prisstigninger som
følge af bus-tog takstsamarbejdet reduceres mest muligt. Ved trafik
mellem flere amter anvendes kompensationen til at nedsætte priser på
abonnements- og klippekort.

Inden for HT-området, hvor der allerede er gennemført et takst- og
billetsamarbejde, udmøntes takstreduktionen gennem en takstnedsættelse
på i gennemsnit ca. 10 pct. på abonnements- og klippekort.

Den præcise udmøntning af takstnedsættelsen besluttes efter
ovenstående principper af den trafikansvarlige virksomhed.

Kompensationen gives direkte til den myndighed, som har
takstkompetencen.

Den trafikansvarlige virksomhed skal inden udgangen af april 1998
overfor trafikministeren redegøre for udmøntningen af den af staten
ydede kompensation. På baggrund heraf vil trafikministeren tage
initiativ til en drøftelse med parterne om udmøntningen af
takstnedsættelsen efter udgangen af 1998.

Der må i den forbindelse lægges vægt på, at ordningen får permanent
karakter.

Udvidet børnerabat

Der gennemføres med virkning fra 28. september 1997 en udvidelse af
børnerabatten med 3 år, således at børns betaling af fuld takst først
sker fra det fyldte 15. år i stedet for det nugældende fyldte 12. år.
Staten yder kompensation til de trafikansvarlige virksomheder for de
mistede indtægter i forbindelse hermed svarende til i alt 60 mio. kr.
på årsbasis i 1997-priser.

Fordelingen af statens kompensation vil inden for rammen på 60 mio.
kr. tage udgangspunkt i en opgørelse af de trafikansvarlige
virksomheders indtægtstab i forbindelse med ændring af aldersgrænsen.


Bilag 1


Fordelingsnøgle for kompensation ved takstnedsættelse
Indtægt Fordeling Fordeling
1996 mill. kr pct
mill. kr
HT (bus) 1.070 26,7 109,5
DSB, S-tog 659 16,5 67,7
DSB, regionaltog,
HT-området 176 4,4 18,0
udenfor HT-området 550 13,7 56,2
Privatbaner,
HT-området 48 1,2 4,9
udenfor HT-området 10,5 0,3 1,2
Amter 1127,6 28,2 115,6
Kommuner 360,9 9 36,9
Total 4.002 100 410

Bemærkninger:
Der er foretaget en fordeling af kompensationsbeløbet for de fem
kvartaler fra 28/9-1997 til 31/12-1998. 410 mio. kr. udgøres af 82
mio. kr. som kompensation for perioden 28/9-1997 til 31/12-1997 samt
328 mio. kr. som kompensation for 1998. Det er fra Finansmi-nisteriet
oplyst, at de i 1997 afsatte 320 mio. kr. forventes P/L-reguleret med
2,5 pct., svarende til 328 mio. kr. i 1998.
Der tages forbehold for indtægtsoplysningerne, idet der endnu ikke er
modtaget ind-tægtsoplysninger vedr. de mindre kommunale busselskaber
fra KL. Det må derfor forven-tes, at beløbet for kommunerne skal
ændres.
Hvis det antages, at beløbet fordeles i tre puljer: DSB, HT samt amter
og kommuner, vil fordelingen være som følger:
HT: 200,1 mio. kr.
DSB: 56,2 mio. kr.
Amter og kommuner: 153,7 mio. kr.
Det er her forudsat HT får tildelt beløbene til de operatører, der
indgår i takstfællesska-bet i Hovedstadsområdet: HT, S-tog,
regionaltog i Hovedstadsområdet samt privatbaner i Hovedstadsområdet.
Det forudsættes, at HT distribuerer beløbet efter den eksisterende
fordelingsnøgle for indtægter i HT-området. DSB modtager tilskuddet
til regionaltogsdriften uden for Hovedstadsområdet.

Bilag 2


Fordelingsnøgle for kompensation ved hævelse af aldersgrænsen for
børns betaling af fuld takst fra det 12. til det fyldte 15. år

Anslået indtægtstab pr. år og kompensation 28/9-97 - 31/12-98
DSB, S-tog
+ regionaltog i Hovedstadsområdet 3 3,6
DSB, regionaltog og IC 27 32,8
Amterne (ekskl. HT) 28,7 35
HT
4,2 5,1
Total
62,9 76,5

Note:
Tallene er baseret på skøn foretaget af de respektive trafikselskaber
og -operatører. Der er ikke foretaget skøn vedrørende privatbaner.
Kompensationen for de 5 kvartaler fra 28/9-97 til 31/12-98 er beregnet
som 15 mio. kr. for 28/9-97 til 31/12-97 og 61,5 mio. kr. for 1998 (60
mio. kr. P/L-reguleret med 2,5 pct.), i alt 76,5 mio. kr.