Gå til hovedindhold

Kronik af Bjørn Westh i Det fri Aktuelt

Indhold


  På Socialdemokratiets kongres i september blev der vedtaget et
  visionært arbejdsprogram ‘Fælles fremtid - fælles mål’. Det har et
  kort, men konkret trafikafsnit om, hvordan den kollektiv trafik kan
  styrkes og trafikkens miljøbelastning kan mindskes.
  Hvordan går det med at gennemføre Socialdemokratiets arbejdsprogram på
  trafikområdet, spørger de århusianske socialdemokrater Jacob Skovgaard
  Jensen og Randi Bruhn Hansen i Det fri Aktuelt d. 12. marts. Det vil
  jeg meget gerne svare på. For selv om der kun er gået et halvt år
  siden kongressen, er jeg i tæt samarbejde med de socialdemokratiske
  trafikordførere kommet et godt stykke vej i virkeliggørelsen af de
  enkelte dele af programmet.
  I arbejdsprogrammet hedder det: ‘Gods skal fra veje til jernbane eller
  søtransport, og passagerer skal fra fly til højhastighedstog... En
  reduktion af transporttiden, som er et vigtigt led i jernbanens
  konkurrence med biler og fly, kræver udbygning af infrastrukturen,
  først og fremmest anlæg af nye baner og udbygning af eksisterende
  baner... Danmark skal presse på for at få skabt enighed om
  finansieringen og etableringen af det transeuropæiske trafiknet’
  1. juni i år åbnes Storebæltstunnelen. Det vil betyde et markant løft
  for jernbanetrafikken i Danmark, både for godstrafikken og
  persontrafikken. DSB forventer at flytte 1 million passagerer årligt
  fra indenrigsfly til tog som følge af Storebæltsforbindelsen. Disse
  resultater skal der bygges videre på ved en modernisering af
  jernbanen.
  Derfor har jeg netop fremsat lovforslag om at modernisere jernbanen
  mellem Århus og Fredericia og bygge en ny jernbane mellem København og
  Ringsted. Den samlede pris for de to projekter bliver 7-8 mia. kr. Det
  vil øge kapaciteten, mindske rejsetiden og give mulighed for at
  benytte moderne el-tog mellem København, Padborg og Århus. Næste
  opgave bliver at fortsætte elektrificeringen til Aalborg, Esbjerg og
  også gerne til Nykøbing Falster.
  Når alle disse investeringer er gennemført, vil Danmark have et
  moderne jernbanenet, der kan give bilismen og flytrafikken alvorlig
  konkurrence, både når det gælder transport af personer og gods.
  Men når det gælder godstransport, så er det især på de lange
  strækninger at jernbanen har store fordele. Derfor er det ikke nok at
  Danmark udbygger sit banenet. Det er nødvendigt med et styrket
  internationalt samarbejde, først og fremmest mellem EU-landene. Det
  kræver en udbygning af jernbaneinfrastrukturen på europæisk plan, de
  såkaldte transeuropæiske netværk.
  Danmark yder sit bidrag til den europæiske jernbanetrafik med
  bygningen af Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen og
  udbygningen af jernbanerne i Danmark. Hvad angår en fast forbindelse
  over Femer Bælt, er det tyske og danske trafikministerium i gang med
  at undersøge, om en fast forbindelse mellem Rødby og Femern kan bygges
  på et miljømæssigt og økonomisk forsvarligt grundlag. Når
  undersøgelserne er færdige engang næste år, skal politikerne tage
  stilling til, om forbindelsen skal bygges - og i givet fald hvordan.
  Men der er ingen tvivl om, at hvis forbindelsen skal bygges, så bliver
  en jernbaneforbindelse en del af projektet.
  Den næste store opgave bliver at få overbevist de øvrige EU-lande om,
  at de også skal bruge flere kræfter på udbygningen af jernbanerne.
  Samtidig skal de europæiske jernbaneselskaber bliver bedre til at
  udnytte de forbedrede jernbanenet. Der er alt for dårligt samarbejde
  mellem godsselsskaberne på jernbaneområdet. Konsekvensen er, at
  togtransport ofte er for langsom og for besværlig til at kunne
  konkurrere med lastbilerne. Derfor vil jeg presse på for et styrket
  samarbejde mellem de forskellige jernbaneselskaber. Endelig skal
  samspillet mellem lastbiler og godstog forbedres, så lastbilerne
  bringer godset til og fra jernbanestationerne på en effektiv og
  fleksibel måde.
  Næste del af ‘Fælles fremtid - fælles mål’ handler om afgifterne på
  trafikområdet: ‘Afgiftsstrukturen skal afspejle miljøforholdene, så
  miljøbesparelser præmieres. På europæisk og regionalt niveau vil vi
  arbejde for benzinpriser, der bedre afspejler disse
  miljøomkostninger.’
  Skatteminister Carsten Koch har fremsat et forslag om, at vægtafgiften
  skal erstattes af en grøn ejerafgift, så afgiften afhænger af bilens
  energiforbrug og miljøbelastning. Jeg mener, at afgifterne kan bruges
  endnu mere aktivt til at skabe et bedre miljø. Først og fremmest skal
  vi hurtigst muligt have overtalt EU til, at Danmark kan lægge
  brændstofafgifter på indenrigsfly og færger. For det er ikke kun
  bilisterne, der via afgifterne skal bidrage til et bedre miljø.
  Benzinafgifterne bør også hæves i takt med, at de stiger i vores
  nabolande, så energiforbruget falder uden at vi får problemer med
  grænsehandel. Helst så jeg, at vi i EU i fællesskab kunne blive enige
  om højere energiafgifter.
  Endelig arbejder jeg på at undersøge mulighederne for at lave særlige
  vejafgifter i byerne - den såkaldte ‘road pricing’. Det er en afgift,
  der opkræves elektronisk, når man kører på veje med store
  miljøproblemer og mange trafikulykker.
  Men afgifterne bør ikke blive så høje, at vi ødelægger økonomien for
  folk i landdistrikterne og andre steder, hvor en bil er en
  nødvendighed. Så til gengæld for højere benzinafgifter og road-pricing
  kunne man overveje at sænke bilernes registreringsafgift. Konsekvensen
  vil være, at det bliver dyrere at køre med store biler i byerne - men
  billigere at køre med energieffektive biler på landevejene.
  Dette hænger så også sammen med, hvad der videre står i
  arbejdsprogrammet: ‘Vi vil arbejde for at få reduceret biltrafikken i
  de større byer samtidig med, at det gøres mere attraktivt at benytte
  kollektiv trafik. Elementer i en sådan politik er bedre
  parkeringsmuligheder uden for byerne, evt. kombineret med
  betalingsordninger for bilkørsel i byerne, flere busbaner og flere
  cykelstier. Den kollektive trafik skal gøres billig, nem og bekvem
  mellem landsdelene, i byerne og i tyndt befolkede områder.
  Elektrificeringen af den offentlige trafik i byerne skal have en
  højere prioritering.’
  Det er en af mine hovedprioriteter at styrke kvaliteten af den
  kollektive trafik. Tog og bus skal være et bedre alternativ til bilen
  i familiernes transport til arbejde, indkøb og fritidsinteresser.
  Moderniseringen af jernbanen fra Fredericia til Århus vil betyde en
  reduktion i rejsetiden og flere togmuligheder til gavn for
  pendlertrafikken mellem Århus og trekantområdet. En ekstra
  jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted er en forudsætning
  for færre forsinkelser og flere regionaltog fra København til Roskilde
  og Vest- og Sydsjælland.
  Dertil kommer, at der i disse år satses markant på at forbedre
  togtrafikken i Hovedstaden. Jeg har fremsat lovforslag om et ekstra
  spor på S-banen mellem Ballerup og Frederikssund og i april måned
  underskrives kontrakten om det hidtil største danske togindkøb, nemlig
  112 nye S-tog til en pris af ca. 8 mia. kr. Når man dertil lægger
  anlæggelsen af en jernbane til Københavns Lufthavn og investeringerne
  på 6 mia. til en minimetro til Amager, den Indre By og Frederiksberg,
  er det det største løft i den elektrificerede, kollektive trafik, der
  er set i Hovedstaden siden S-banen blev bygget.
  Også landdistrikterne skal have bedre kollektiv trafik. Bl.a. i
  Ravnsborg kommune på Lolland har der været gode erfaringer med at
  erstatte de traditionelle busruter med fleksible minibusser, som kan
  bestilles til at hente folk ved gadedøren. Det skal der arbejdes mere
  med. Blandt andet skal amter og kommuner være bedre til at samarbejde
  om disse projekter.
  En forbedring af cyklisternes muligheder står også højt på min
  dagsorden. Næsten al cykeltrafik sker på de veje, som kommuner og
  amter har ansvaret for. Derfor vil jeg arbejde for, at kommuner og
  amter giver bedre muligheder for cyklisterne. Det kan ske i form af
  flere cykelstier, af egentlige cykelveje, helt adskilt fra bilerne og
  ved at veje og kryds ændres, så der tages mere hensyn til de bløde
  trafikanter. Det koster selvfølgelig penge og jeg vil gerne arbejde
  for at skaffe midler til at betale nogle af kommunernes ekstraudgifter
  til disse initiativer.
  Afslutningen af ‘Fælles fremtid - fælles mål’ er meget konkret:
  Informationen om trafikkens miljøkonsekvenser må øges, f.eks. i form
  af en Trafikredegørelse i stil med Erhvervsredegørelsen. Mit svar er
  lige så konkret. Det er sat i værk og den første trafikredegørelse
  kommer inden for det næste år.
  Som det fremgår, er regeringens initiativer på trafikområdet i god
  tråd med de tanker, der er i Socialdemokratiets arbejdsprogram. Det
  eneste jeg for alvor savner i arbejdsprogrammet, er en omtale af
  nødvendigheden af en styrket trafiksikkerhed. Hvert år dræbes over 500
  og ca. 10.000 kommer til skade i trafikken. Det er alarmerende høje
  tal. Min målsætning er at få mindsket antallet af trafikdrab med 1/3 i
  år 2000. Det kræver både holdningsændringer hos trafikanterne og flere
  ressourcer til trafiksikkerhed.
  Jeg vil arbejde for, at de danske bilister bliver mere ansvarlige i
  det daglige. Alt for mange kører for stærkt, køre med sprit i blodet
  eller kører uforsvarligt på anden måde. Det kræver en holdningsændring
  hos befolkningen. Det kan lovgivningen selvfølgelig hjælpe til med.
  Som mit første initiativ har jeg fremsat et lovforslag, der skærper
  færdselsloven overfor spritbilister og færdselssyndere. Men strammere
  lovgivning gør det ikke alene. Vi skal have gjort op med, at det er
  ‘smart’ at køre stærkt eller køre efter at have drukket for meget.
  Men der skal også bruges penge til mere sikre skoleveje, til kampagner
  og til omfartsveje og hastighedsdæmpning og cykelstier. Disse
  ressourcer vil jeg arbejde på at fremskaffe. Men der skal også være
  ressourcer til hjemmehjælp, skoler og folkepension. Så det vil under
  alle omstændigheder være nødvendigt nøje at prioritere midlerne.
  Overskriften for regeringens trafikpolitik i de kommende er et
  trafiksystem med et menneskeligt ansigt. En trafikpolitik, der
  kombinerer frihed og ansvarlighed. Mere frihed og flere muligheder til
  erhvervsliv og borgere skal kombineres med en ansvarlighed overfor
  miljøet, for vores medtrafikanter og overfor de mennesker, der bor og
  opholder sig i nærheden af veje, jernbaner og lufthavne.