PRESSEMEDDELELSE Bedre beredskab og sikkerhed i Storebæltstunnelen

19. marts 1997


Regeringen har i dag på et møde med den politiske følgegruppe for
Storebæltsforbindelsen drøftet sikkerheden i Storebæltstunnelen.
Udgangspunktet var vurderingen fra eksperterne i
Storebæltsforbindelsen, DSB, Banestyrelsen og Beredskabsstyrelsen af
beredskabsøvelserne i januar.
I den forbindelse udtaler trafikminister Bjørn Westh: ‘På baggrund af
dagens drøftelser har jeg besluttet at iværksætte en række yderligere
tiltag til forbedring af beredskabet og sikkerheden i
Storebæltstunnelen, blandt andet en styrkelse af beredskabet med et
redningsmandskab i Nyborg og installation af højtalere og internt TV i
tunnelen.’
‘Storebæltstunnelen er den bedst sikrede jernbanestrækning i Danmark.
Den bliver nu endnu sikrere. Forbindelsen vil som planlagt åbne for
normal godstransport den 6. april og for passagertrafik den 1. juni i
år.’ fortsætter Bjørn Westh.
Der iværksættes i alt yderligere 24 tiltag. Af disse vil 22 forslag
være gennemført inden jernbaneforbindelsen åbner for passagertrafik
den 1. juni. 2 forslag - højtalere og TV-overvågning i tunnnelen -
installeres og vil kunne tages i brug inden udgangen af 1998.
Herudover vil Trafikministeriet bede myndighederne løbende følge
udvikling-en og vurdere, om der er behov for yderligere initiativer.
Restriktionerne for godstransport i Storebæltstunnelen, herunder
farligt gods, bygger på Trafikministeriets tunnelsikkerhedsrapport fra
1995. Der er ikke i ekspert-vurderingerne efter beredskabsøvelsen i
januar fremkommet nye oplysninger, der giver grundlag for at ændre i
denne vurdering. Derfor fastholdes de allerede besluttede
restriktioner for godstransport.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt på tlf. 33 92 43 38 eller specialkonsulent Birte Deleuran på
tlf. 33 92 43 31.

Bilag:

Samlet oversigt over nye og tidligere besluttede sikkerhedsforanstaltninger i Storebæltstunnelen

Nye besluttede sikkerhedsforanstaltninger

1) Installation af internt TV i hele tunnelen.
2) Installation af højtalere.
3) Forbedring af flugtvejvisning i tunnelen.
4) Gennemførsel af yderligere uddannelse og træning af operatørernes personale og beredskabspersonale herunder førstehjælpsuddannelser.
5) Udarbejdelse af pjecer på dansk og engelsk til passagerne om sikkerheden i tilfælde af tunneluheld.
6) Jernbaneoperatørerne opfordres til fortsat at udvikle sikkerheden i det kørende materiel.
7) Anskaffelse af bærbart detekteringsudstyr til konstatering af evt. udslip fra farlige stoffer i tunnelen.
8) Etablering af to deltidsberedskaber i henholdsvis Korsør og på Sprogø med bemanding fra Nyborg.
9) Alarmeringsproceduren revideres.
10) Kommunikationssystemerne skal bringes til at virke fejlfrit.
11) Responstiden for bane-vej køretøjet skal nedsættes.
12) Lægeholdenes indsatsprocedure forbedres.
13) Korsørs Beredskab har to/tre indsatsledere på vagt samtidig.
14) Indsatslederne der indsættes i tunnelen forsynes med elektronisk gassporingsudstyr.
15) Etablering af permanent mekanisk jordingsaggregater ved tunnelportalerne.
16) Politimesteren i Slagelse får ansvaret for koordinering af det samlede beredskab.
17) Redningsberedskabet inddrages i visse SRO-procedurer.
18) Overvejelse om inddragelse af Nyborg Beredskab i tunnelberedskabet.
19) Overveje at Nyborg Kommunes Redningsberedskab indgår i den mødeplan, der er udarbejdet af Korsør Kommune.
20) Udvikle EDB-program vedrørende udslip fra farligt gods.
21) Anskaffelse af andet supplerende teknisk udstyr (radioer m.v.).
22) Etablering af venteplads for sårede ved Korsør Ny Station.
23) Forbedring af helikopterlandingsplads ved Halsskov.
24) Anlæg af kørevej fra venteplads til personer ved Korsør Ny Station.

Tidligere besluttede sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger i selve anlægget
1. 2 adskilte tunnelrør.
2. Tværtunneler for hver 250 m.
3. Fortove i perronhøjde etc.
4. Stor modstandsevne mod brand i tunnelvæggen.
5. Dublering af strømforsyning.
6. Udbrudt nødstrømforsyningsanlæg til signal- og kommunikationsanlæg.
7. Eksplosionssikre og korrosionssikre elektriske installationer.
8. Dublerede lyslederkabler i begge tunnelrør.
9. Dublering af alle installationer i hovedtunnelerne.
10. Parvis dublering af installationer i tværtunnelerne.
11. Ingen driftsforstyrrelser, selv hvis alle installationer i en tværtunnel falder ud.
12. Ventilationssystem med 80 ventilatorer i hvert tunnelrør.
13. Afvandingssystem i hver hovedtunnel bestående af render og opsamlingsbrønde.
14. Pumpe- og rørsystemer, der sikrer bortskaffelse af vand og spildte væsker.
15. Afløbsrenderne i sporene ligger under stenballasten for at medvirke til at forhindre at eventuelle spild af brandfarlige væsker bryder i brand.
16. SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) til at overvåge og styre konstruktioner og tekniske installationer.
17. Ingen sporskifter på tunnelstrækningen.
18. De mest moderne signalsystemer
a) automatisk liniebloksystemer
b) ATC
19. Totalt overblik fra Banestyrelsens fjernstyringsanlæg i Roskilde.
20. Automatisk tognummersystem, der sikrer, at der ikke er andre tog i tunnelrøret, når et godstog befordrer farligt gods.
21. Lokalisering af standset tog via fjernstyringsudstyr eller SRO-systemet.
22. Telefoner anbragt ved alle signaler og tværtunneldøre.
23. Lokomotivførerens muligheder for at give oplysninger
a) signalnummer, der angiver km og spornummer (3 steder).
b) tværtunneler 31 steder.
c) km.mærker langs banen for hver 100 m.
d) nummer på køreledningsophæng for hver 20 m.
24. Godstransportsystem styret fra fjernstyringscentralen - lokalisering af hver enkelt vogn.
25. Belysningsanlæg i tunnelen, der omfatter lysarmaturer for hvert 12,5 meter.
26. Konstant belyste flugtvejsskilte for hver 62,5 m.
27. Udstyr, der registrerer uregelmæssigheder f.eks. varmløbne aksler eller hjul m.v. (foran de nye stationer i Korsør og Nyborg).
28. Banestyrelsens driftscentral i København kan overtage styringen såfremt fjernstyringscentralen i Roskilde falder ud.
29. Brandslukningsudstyr i tværtunneler.
Sikkerhedsforanstaltninger ved materiellet
30. Brandsikring i henhold til gældende standardnormer.
31. Ildslukkere i hver vogn.
32. Nødbremsning skal kunne ophæves af lokomotivføreren, så der er mulighed for at forsætte kørslen ud af tunnelen.
33. Megafon i hver tjenestekupé til brug under evakuering.
35. Højtalere i alle vogne.
35. Togradio, som både lokomotivføreren og togføreren kan anvende.
36. Gennemgangsmulighed i hele togets længde.
37. Ved tunnelkørsel sker der recirkulation af luften i toget, og der trækkes således ikke luft fra tunnelen ind i toget.
38. Lokomotivføreren kan bl.a. i tilfælde af brand afbryde luftcirkulationen i toget.
39. Godsvogne til transport af farligt gods skal som minimum opfylde internationale bestemmelser i en overenskomst (RIV) mellem de europæiske baner om gensidig benyttelse af hinandens vogne.
Benyttelse
40. Ikke andre tog samtidig tilstede i tunnelrøret, når der transporteres farligt gods.
41. Ved transport af eksplosiver (klasse 1) må der ikke være passagertog i tunnelen, hverken i det samme tunnelrør eller i det andet tunnelrør.
42. Sikring mod at andre tog kører ind i tunnelrøret ved uheld, togstop m.v.
Beredskab
43. Samlet beredskabsplan.
44. Bane/vejkøretøj.
45. Uddannelse og øvelser med indsatsmandskab.
Yderligere anbefalinger
46. Detektorudstyr for fejl ved tog m.v. før indkørsel ad venstre spor ved de nye stationer i Korsør og Nyborg.
47. Højest 5 tons eksplosiver pr. vogn.