Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE Enighed om styrket indsats for lastbilsikkerhed

Indhold


  Myndigheder og erhvervslivet er enige om, at bedre uddannelse og
  oplysning, mere kontrol og hårdere og mere konsekvente sanktioner skal
  mindske antallet af trafikuheld med lastbiler og busser. Det er
  konklusionen i den endelige rapport fra Trafikministeriets styregruppe
  om trafiksikkerhedsforhold for lastbiler og busser, der offentliggøres
  i dag.

  Vedlagt en oversigt over rapportens hovedkonklusioner.

  Trafikminister Bjørn Westh udtaler i den forbindelse: ‘Hver
  trafikulykke er én for meget. Men hvert år bliver ca. 100 dræbt og
  omkring 800 kommer til skade i trafikulykker, hvor lastbiler er
  involveret. Det er alt for mange. Derfor skal der gøres en ekstra
  indsats for at øge sikkerheden ved lastbiltrafik. Styregruppen er
  kommet med en række konstruktive forslag, der vil ramme de sorte får i
  lastbilbranchen - og ikke de mange, lovlydige chauffører og vognmænd.


  Bedre uddannelse og oplysning er en nødvendighed. Men det er også
  nødvendigt med mere kontrol og skrappere sanktioner. Jeg mener, man
  oftere skal tilbagekalde vognmandstilladelser ved gentagne
  overtrædelser af reglerne. Lastbiler bør også kunne konfiskeres ved
  alvorlige overtrædelser. Og endelig bør vi overveje, om kørekortet
  skal frakendes i flere tilfælde, og om bøderne skal være højere.

  Jeg ser frem til en god debat om denne sag i løbet af sommeren.
  Herefter vil jeg til september vurdere, hvad der skal gøres for at
  styrke lastbilsikkerheden, f.eks. ved at stramme lovgivningen.’

  Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Trafikministeriets 4.
  kontor på tlf. 33 92 33 55. Yderligere oplysninger om styregruppens
  arbejde kan fås ved henvendelse til styregruppens næstformand,
  kontorchef i Trafikministeriet Bo Tarp på tlf. 33 92 43 34.

  Bilag til pressemeddelelse om lastbilsikkerhed

  Konklusionerne på styregruppens arbejde

  Styregruppen om trafiksikkerhedsmæssige forhold i relation til
  lastbiler og busser har udover Trafikministeriet bestået af
  repræsentanter for Dansk Speditørforening, Danske Vognmænd,
  Erhvervenes Transportudvalg, Danske Eksportvognmænd, Landsforeningen
  Danmarks Bilruter, SID, Turistvognmændenes Landsforening,
  Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen,
  Statens Bilinspektion, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Rådet for
  Trafiksikkerhedsforskning og Færdselsstyrelsen.

  Baggrunden for nedsættelsen af styregruppen var bl.a. omfanget af de
  af politiet konstaterede fejl og mangler ved lastbiler. Styregruppen
  fik til opgave at skulle beskrive og analysere de
  trafiksikkerhedsmæssige forhold på lastbil- og busområdet, ligesom
  gruppen skulle komme med forslag til hvilke indsatsområder, der i det
  fremtidige arbejde nærmere skal fokuseres på.

  Styregruppen har netop afleveret sin endelige rapport, der bl.a.
  indeholder en første delrapport fra styregruppen samt 2
  arbejdsgrupperapporter vedrørende statistik og sanktioner, hvoraf
  styregruppens overvejelser og anbefalinger fremgår.

  Rapporten tager udgangspunkt i, at en forbedring af trafiksikkerheden
  på lastbil- og busområdet forudsætter en målrettet indsats på en lang
  række områder.

  Der er i rapporten foreslået en bred vifte af indsatsområder, som
  betragtes som vigtige for, at målsætningen om en højnelse af
  trafiksikkerheden og en reduktion af overtrædelsesomfanget kan nås.

  Som indsatsområder kan nævnes:

  Forstærket uddannelsesmæssig indsats, herunder kampagner,
  virksomhedsprogrammer, erhvervets indsats for bedre trafiksikkerhed

  Information, oplysning og vejledning

  Medvirkenansvar (det bemærkes, at der er nedsat en embedsmandsgruppe,
  der ser på muligheden for at indføre et egentlig medvirkenansvar for
  transportkøbere)
  Analyser af vejtrafikuheld

  Eventuelle ændringer af bus- og godskørselslovgivningen (stramning af
  tilbagekaldelsesregler)

  Bedre registeradgang

  Overvejelser vedrørende registreringsattesternes udformning

  Markedsovervågning (bedre statistiske oplysninger)

  Fortsættelse af styregruppens arbejde

  På statistikområdet er der bl.a. stillet forslag om en mere nuanceret
  uheldsstatistik og overtrædelsesstatistik på området. Det indebærer
  bl.a. at overtrædelsesstatistikken kommer til at indeholde oplysninger
  om, hvorvidt overtrædelserne er begået med danske eller udenlandske
  køretøjer, og om hvorvidt overtrædelserne er begået af
  tilladelsespligtige køretøjer eller ikke-tilladelsespligtige
  køretøjer.

  På sanktionsområdet har styregruppen bl.a. peget på muligheden for:

  En øget brug af den eksisterende mulighed for bl.a. at tilbageholde
  køretøjer i forbindelse med overtrædelse af den gældende lovgivning,
  herunder særligt i forbindelse med overlæs

  En øget brug af tilbagekaldelse af tilladelser samt en øget brug af
  konfiskation af køretøjer i forbindelse med overtrædelse af den
  gældende lovgivning. Efter arbejdsgruppens opfattelse vil en større
  risiko for at få tilbagekaldt tilladelser og for at få konfiskeret sit
  køretøj skærpe interessen for at overholde de gældende regler

  Frakendelse af førerret

  Skærpede bøder til de implicerede i transporten (køretøjets
  ejer/bruger/vogn-mand, chauffør, speditør og transportkøber) i
  forbindelse med overtrædelse af den gældende lovgivning gradueret
  efter grovheden, farligheden af overtrædelsen og gentagelsestilfælde,
  og således at bødestørrelsen ses i forhold til den opnåede gevinst ved
  overtrædelsen

  For at opnå succes med ovennævnte sanktioner finder arbejdsgruppen, at
  det er nødvendigt med en øget kontrolindsats fra både politiets og
  Færdselsstyrelsens side

  Arbejdsgruppen finder således sammenfattende, at skærpede sanktioner
  kombineret med kontrol og information vil kunne være medvirkende til,
  at flere køretøjsejere/brugere, vognmænd, chauffører, speditører og
  transportkøbere vil overholde færdsels-, godskørsels- og
  buslovgivningen samt bestemmelserne om køre- og hviletid (eller til at
  de, der ikke gør det, forlader erhvervet)

  Styregruppens rapport er netop sendt i høring med høringsfrist 1.
  august.