PRESSEMEDDELELSE Enighed om styrket indsats for lastbilsikkerhed

09. juni 1997


Myndigheder og erhvervslivet er enige om, at bedre uddannelse og
oplysning, mere kontrol og hårdere og mere konsekvente sanktioner skal
mindske antallet af trafikuheld med lastbiler og busser. Det er
konklusionen i den endelige rapport fra Trafikministeriets styregruppe
om trafiksikkerhedsforhold for lastbiler og busser, der offentliggøres
i dag.

Vedlagt en oversigt over rapportens hovedkonklusioner.

Trafikminister Bjørn Westh udtaler i den forbindelse: ‘Hver
trafikulykke er én for meget. Men hvert år bliver ca. 100 dræbt og
omkring 800 kommer til skade i trafikulykker, hvor lastbiler er
involveret. Det er alt for mange. Derfor skal der gøres en ekstra
indsats for at øge sikkerheden ved lastbiltrafik. Styregruppen er
kommet med en række konstruktive forslag, der vil ramme de sorte får i
lastbilbranchen - og ikke de mange, lovlydige chauffører og vognmænd.


Bedre uddannelse og oplysning er en nødvendighed. Men det er også
nødvendigt med mere kontrol og skrappere sanktioner. Jeg mener, man
oftere skal tilbagekalde vognmandstilladelser ved gentagne
overtrædelser af reglerne. Lastbiler bør også kunne konfiskeres ved
alvorlige overtrædelser. Og endelig bør vi overveje, om kørekortet
skal frakendes i flere tilfælde, og om bøderne skal være højere.

Jeg ser frem til en god debat om denne sag i løbet af sommeren.
Herefter vil jeg til september vurdere, hvad der skal gøres for at
styrke lastbilsikkerheden, f.eks. ved at stramme lovgivningen.’

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Trafikministeriets 4.
kontor på tlf. 33 92 33 55. Yderligere oplysninger om styregruppens
arbejde kan fås ved henvendelse til styregruppens næstformand,
kontorchef i Trafikministeriet Bo Tarp på tlf. 33 92 43 34.

Bilag til pressemeddelelse om lastbilsikkerhed

Konklusionerne på styregruppens arbejde

Styregruppen om trafiksikkerhedsmæssige forhold i relation til
lastbiler og busser har udover Trafikministeriet bestået af
repræsentanter for Dansk Speditørforening, Danske Vognmænd,
Erhvervenes Transportudvalg, Danske Eksportvognmænd, Landsforeningen
Danmarks Bilruter, SID, Turistvognmændenes Landsforening,
Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen,
Statens Bilinspektion, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning og Færdselsstyrelsen.

Baggrunden for nedsættelsen af styregruppen var bl.a. omfanget af de
af politiet konstaterede fejl og mangler ved lastbiler. Styregruppen
fik til opgave at skulle beskrive og analysere de
trafiksikkerhedsmæssige forhold på lastbil- og busområdet, ligesom
gruppen skulle komme med forslag til hvilke indsatsområder, der i det
fremtidige arbejde nærmere skal fokuseres på.

Styregruppen har netop afleveret sin endelige rapport, der bl.a.
indeholder en første delrapport fra styregruppen samt 2
arbejdsgrupperapporter vedrørende statistik og sanktioner, hvoraf
styregruppens overvejelser og anbefalinger fremgår.

Rapporten tager udgangspunkt i, at en forbedring af trafiksikkerheden
på lastbil- og busområdet forudsætter en målrettet indsats på en lang
række områder.

Der er i rapporten foreslået en bred vifte af indsatsområder, som
betragtes som vigtige for, at målsætningen om en højnelse af
trafiksikkerheden og en reduktion af overtrædelsesomfanget kan nås.

Som indsatsområder kan nævnes:

Forstærket uddannelsesmæssig indsats, herunder kampagner,
virksomhedsprogrammer, erhvervets indsats for bedre trafiksikkerhed

Information, oplysning og vejledning

Medvirkenansvar (det bemærkes, at der er nedsat en embedsmandsgruppe,
der ser på muligheden for at indføre et egentlig medvirkenansvar for
transportkøbere)
Analyser af vejtrafikuheld

Eventuelle ændringer af bus- og godskørselslovgivningen (stramning af
tilbagekaldelsesregler)

Bedre registeradgang

Overvejelser vedrørende registreringsattesternes udformning

Markedsovervågning (bedre statistiske oplysninger)

Fortsættelse af styregruppens arbejde

På statistikområdet er der bl.a. stillet forslag om en mere nuanceret
uheldsstatistik og overtrædelsesstatistik på området. Det indebærer
bl.a. at overtrædelsesstatistikken kommer til at indeholde oplysninger
om, hvorvidt overtrædelserne er begået med danske eller udenlandske
køretøjer, og om hvorvidt overtrædelserne er begået af
tilladelsespligtige køretøjer eller ikke-tilladelsespligtige
køretøjer.

På sanktionsområdet har styregruppen bl.a. peget på muligheden for:

En øget brug af den eksisterende mulighed for bl.a. at tilbageholde
køretøjer i forbindelse med overtrædelse af den gældende lovgivning,
herunder særligt i forbindelse med overlæs

En øget brug af tilbagekaldelse af tilladelser samt en øget brug af
konfiskation af køretøjer i forbindelse med overtrædelse af den
gældende lovgivning. Efter arbejdsgruppens opfattelse vil en større
risiko for at få tilbagekaldt tilladelser og for at få konfiskeret sit
køretøj skærpe interessen for at overholde de gældende regler

Frakendelse af førerret

Skærpede bøder til de implicerede i transporten (køretøjets
ejer/bruger/vogn-mand, chauffør, speditør og transportkøber) i
forbindelse med overtrædelse af den gældende lovgivning gradueret
efter grovheden, farligheden af overtrædelsen og gentagelsestilfælde,
og således at bødestørrelsen ses i forhold til den opnåede gevinst ved
overtrædelsen

For at opnå succes med ovennævnte sanktioner finder arbejdsgruppen, at
det er nødvendigt med en øget kontrolindsats fra både politiets og
Færdselsstyrelsens side

Arbejdsgruppen finder således sammenfattende, at skærpede sanktioner
kombineret med kontrol og information vil kunne være medvirkende til,
at flere køretøjsejere/brugere, vognmænd, chauffører, speditører og
transportkøbere vil overholde færdsels-, godskørsels- og
buslovgivningen samt bestemmelserne om køre- og hviletid (eller til at
de, der ikke gør det, forlader erhvervet)

Styregruppens rapport er netop sendt i høring med høringsfrist 1.
august.