PRESSEMEDDELELSE Modernisering af det danske hovedbanenet

23. april 1997


Trafikministeriets Baneplanudvalg offentliggør i dag rapporten
‘Modernisering af det danske hovedbanenet’, der udgør en samlet
undersøgelse af mulighederne for at forbedre jernbanens
hovedstrækninger i Danmark.

Trafikminister Bjørn Westh udtaler: ‘Den foreliggende baneplanrapport
danner et godt grundlag for det videre arbejde med at forbedre den
kollektive trafik på skinner. Det er mit håb, at vi med
undersøgelserne nu kan få en konstruktiv debat om, hvordan man sikrer
sig den bedst mulige udvikling for jernbanens fremtid.’

Hovedbanenettet er typisk anlagt i forrige århundrede, og visse steder
bugter banelinierne sig med snævre kurver eller kører store omveje i
forhold til den ofte kortere landevejsafstand. Hovedbanenettet
karakteriseres desuden visse steder af kapacitetsproblemer.

Baneplanudvalget har undersøgt mulighederne for at opgradere
banestrækningerne og indsætte såkaldt kurvestyrede, elektriske tog,
som det er sket i f.eks. Sverige. Visse steder undersøges mulighederne
for dels at forkorte banelinien eksempelvis i Østjylland, dels udbygge
banestrækningernes kapacitet f.eks. mellem København og Ringsted.
Togenes effektive fart kan derved hæves til omkring 150-160 km/t, og
Storebæltsforbindelsen vil kunne udnyttes endnu bedre, når tog kan
køre f.eks. mellem København og Aalborg på 2 timer 45 minutter
svarende til 5 kvarters rejsetidsreduktion.

Højhastighedstog, sådan som vi kender dem fra en række europæiske
lande hvor farten er oppe på 300 km/t, udgør næppe et perspektiv for
Danmark. Udgangspunktet for undersøgelserne er at forbedre det samlede
togsystem, således at regionaltrafikken kan få glæde af
moderniseringen. Ud over at reducere rejsetiderne også for
regionaltog, er der desuden undersøgt mulighederne for f.eks. at
fordoble antallet af regionaltog på Sjælland, hvor der i den daglige
pendling til Hovedstadsområdet er stort behov for forbedringer.

Endvidere er der undersøgt forudsætningerne for at føre mere gods fra
vej til bane ved at godstogstrafikkens kapacitet øges.

Baneplanens resultater viser, at det vil være samfundsøkonomisk
lønsomt at gennemføre en modernisering af hovedbanenettet. Den
undersøgte kombination med forbedringer for flere typer tog giver lige
så stor gevinst i regionaltrafikken som i fjerntogstrafikken.
Investeringerne kan gennemføres etapevis og over 10-15 år som en del
af Banestyrelsens løbende aktiviteter til vedligeholdelse og
modernisering af baneinfrastrukturen i Danmark.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til planlægningschef
Hans-Carl Nielsen, Trafikministeriet, tlf. 3392 4310