Pressemeddelelse Politisk aftale om lovforslag om jernbanevirksomhed

21. november 1997


Regeringen har i dag indgået aftale med CD, Venstre og De Konservative
om at gennemføre en ny lovgivning om jernbanevirksomhed. Lovforslaget,
som er en opfølgning på supplementsaftalen om DSB af 24. oktober 1996,
fremsættes i folketinget inden for kort tid.

Trafikminister Bjørn Westh udtaler: Jeg er glad for, at vi med denne
aftale har opnået bred enighed om at ændre rammebetingelserne for
dansk jernbanevirksomhed. Der skal pustes nyt liv i jernbanen, hvis
den skal genvinde tabte markedsandele. De kommende år vil vise, i
hvilket omfang der er grundlag for flere konkurrerende
jernbanevirksomheder i Danmark. Konkurrencen er for mig ikke et mål i
sig selv, men jeg tror, det vil være til gavn for passagerer og
godskunder, hvis DSB holdes op i vinden.

I henhold til lovforslaget gennemføres en gradvis åbning af statens
skinnenet for andre jernbanevirksomheder end DSB. Godstrafikken gives
fri fra 1. januar 1999. Passagertrafikken, som drives med tilskud,
vil i en periode fortsat blive varetaget af DSB, men fremover efter en
kontrakt med trafikministeren. Op til 15 pct. af den kontraktdækkede
passagertrafik uden for S-togsnettet vil blive bragt i udbud inden
udgangen af 2003. Der vil endvidere være åbent for, at virksomheder på
kommerciel basis kan udbyde passagertrafik fra 1. januar 2000,
forudsat der er plads på strækningen. Med kontraktstyringen
fastlægges en opgavefordeling og en række krav til slutproduktet: en
god togdrift. Privatbanernes drift berøres ikke umiddelbart af disse
nye principper, men regeringen vil drøfte banernes fremtidige vilkår
med de kommunale parter og banerne.

Fra 1. januar 1999 planlægger vi at omdanne DSB til en selvstændig
offentlig virksomhed efter modellen fra PostDanmark. Et lovforslag
herom i foråret 1998 vil være andet led i opfølgningen på
1996-aftalen. Med den nye struktur vil DSB kunne koncentrere sig om at
yde en god kundebetjening. Det er et og alt, hvis jernbanen skal
styrke sin rolle i transportmønsteret, slutter Bjørn Westh.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Jacob
Fuchs, tlf. 33 92 38 91.