Øget indsats for bedre trafiksikkerhed sparer liv og penge

27. august 1998


De offentlige kasser bruger hvert år mere end to mia. kr. til
behandling og udbeta-ling af sociale ydelser til trafikofre. Det viser
en undersøgelse igangsat som led i regeringens handlingsplan for
trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget.

Det vil komme som en overraskelse for mange, at kommunerne kan spare
store beløb ved en øget indsats for bedre trafiksikkerhed. Amterne
bærer ca. 45% af udgifterne til trafikofre. Men kommunerne følger godt
med med ca. 40% af udgif-terne. Dette svarer til en årlig regning til
kommunerne på ca. 850 mio. kr. De reste-rende 15% af udgifterne til
trafikofre står staten for.

-Undersøgelsen viser, at en øget indsats for en bedre trafiksikkerhed,
er en god investering for kommunerne, som vil spare dem for en række
udgifter. Udgangs-punktet er stadig - vi vil ikke have et
velfærdssamfund, som dagligt producerer tra-fikofre, understreger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

Kommunernes udgifter ved trafikulykker går bl.a. til pleje og
genoptræning af tra-fikofre og indkomstoverførsler til førtidspension
og sygedagpenge.

Typiske lokale initiativer for at øge trafiksikkerheden er anlæg af
rundkørsler på steder, hvor der sker mange ulykker, etablering af
cykelstier og fartdæmpende bump. Mange af disse former for
investeringer er relativt billige.

Undersøgelsen om udgifterne ved trafikulykker er gennemført af
Vejdirektoratet i samarbejde med Odense Universitet og Ulykkes Analyse
Gruppen ved Odense Uni-versitetshospital.

Henvendelse vedrørende undersøgelsen kan ske til Sven Krarup Nielsen,
Vejdirek-toratet tlf. 3341 3203.