Havnebetænkning øger havnenes muligheder

29. september 1998


Havneudvalget lægger i en ny betænkning op til en ny havnelov, som kan
være med til at ruste de danske havne til den skærpede konkurrence med
de europæiske havne om international godstransport. Havnene kan på den
måde yde deres til fremme af søtransporten. Havneudvalgets betænkning
offentliggøres i dag.

Havneudvalgets arbejde blev igangsat efter forespørgselsdebatten i
Folketinget den 25. januar 1997 om regeringens planer for havnenes
fremtidige opgaver.

Udvalget anbefaler, at der fastlægges generelle regler for
trafikministerens myndig-hedsstyring af havnene. Havneudvalget
foreslår således bl.a., at der åbnes for fri etablering og anvendelse
af havne i Danmark, forudsat at det ikke påfører det of-fentlige
uønskede udgifter til supplerende infrastruktur på landsiden, og
forudsat, at det ikke medfører andre uheldige konsekvenser af f.eks.
miljømæssig art.

Endvidere foreslår udvalget mere klart definerede rammer for
offentligt styrede havne og deres forretningsområde. Det foreslås, at
den enkelte kommunalbestyrel-se ud fra sin havns situation kan vælge,
om den vil fortsætte som i dag, eller som noget nyt enten vil ændre
sin sammensætning af havnebestyrelse til at være mere
forretningsmæssig, eller den vil tage den udfordring, der ligger i at
drive havnen som et aktieselskab.

Som noget væsentlig anbefaler udvalget, at samarbejdet mellem havnen
og de pri-vate havnevirkskomheder intensiveres. Endvidere lægges der
vægt på udvikling af IT-systemer, der kan støtte havnene og deres
samarbejdsparter.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

- Jeg vil på baggrund af udvalgets betænkning fremsætte forslag til ny
havnelov. Når vi så får skabt de rigtige rammer for havnene, vil det
være op til havnene at bruge disse sammen med de værktøjer, som
Søfartsstyrelsen bl.a. i samarbejde med Trafikministeriet i øjeblikket
er ved at udvikle til benyttelse af dør-til-dør transporter. Det er
vigtigt, at vi nu får skabt nogle effektive og konkurrencedygtige
transportkæder, som havnene tager aktiv del i, så vi bedre kan nå
målsætningen om at fremme søtransporten og dermed bidrage til
opprioriteringen af de miljørigti-ge transportformer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet, Inge Guldborg Henriksen, på tlf. 33 92 43 14.

Betænkningen kan rekvireres i Trafikministeriets 6. kontor, tlf. 33 92
43 52.