Gå til hovedindhold

Havnebetænkning øger havnenes muligheder

Indhold


  Havneudvalget lægger i en ny betænkning op til en ny havnelov, som kan
  være med til at ruste de danske havne til den skærpede konkurrence med
  de europæiske havne om international godstransport. Havnene kan på den
  måde yde deres til fremme af søtransporten. Havneudvalgets betænkning
  offentliggøres i dag.

  Havneudvalgets arbejde blev igangsat efter forespørgselsdebatten i
  Folketinget den 25. januar 1997 om regeringens planer for havnenes
  fremtidige opgaver.

  Udvalget anbefaler, at der fastlægges generelle regler for
  trafikministerens myndig-hedsstyring af havnene. Havneudvalget
  foreslår således bl.a., at der åbnes for fri etablering og anvendelse
  af havne i Danmark, forudsat at det ikke påfører det of-fentlige
  uønskede udgifter til supplerende infrastruktur på landsiden, og
  forudsat, at det ikke medfører andre uheldige konsekvenser af f.eks.
  miljømæssig art.

  Endvidere foreslår udvalget mere klart definerede rammer for
  offentligt styrede havne og deres forretningsområde. Det foreslås, at
  den enkelte kommunalbestyrel-se ud fra sin havns situation kan vælge,
  om den vil fortsætte som i dag, eller som noget nyt enten vil ændre
  sin sammensætning af havnebestyrelse til at være mere
  forretningsmæssig, eller den vil tage den udfordring, der ligger i at
  drive havnen som et aktieselskab.

  Som noget væsentlig anbefaler udvalget, at samarbejdet mellem havnen
  og de pri-vate havnevirkskomheder intensiveres. Endvidere lægges der
  vægt på udvikling af IT-systemer, der kan støtte havnene og deres
  samarbejdsparter.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  - Jeg vil på baggrund af udvalgets betænkning fremsætte forslag til ny
  havnelov. Når vi så får skabt de rigtige rammer for havnene, vil det
  være op til havnene at bruge disse sammen med de værktøjer, som
  Søfartsstyrelsen bl.a. i samarbejde med Trafikministeriet i øjeblikket
  er ved at udvikle til benyttelse af dør-til-dør transporter. Det er
  vigtigt, at vi nu får skabt nogle effektive og konkurrencedygtige
  transportkæder, som havnene tager aktiv del i, så vi bedre kan nå
  målsætningen om at fremme søtransporten og dermed bidrage til
  opprioriteringen af de miljørigti-ge transportformer.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet, Inge Guldborg Henriksen, på tlf. 33 92 43 14.

  Betænkningen kan rekvireres i Trafikministeriets 6. kontor, tlf. 33 92
  43 52.