Gå til hovedindhold

Politisk aftale om DSB Gods

Indhold


  Regeringen har i dag indgået politisk aftale om DSB Gods med Venstre,
  Det Kon-servative Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt
  Folkeparti. Aftalen uddy-ber de tidligere aftaler mellem disse partier
  om DSB Gods. Aftalen er også drøftet med Socialistisk Folkeparti, som
  deler aftalepartnernes opfattelse af, at den ved-tagne strategi er et
  godt grundlag for DSB Gods’ fremtid.

  - Det er nu op til DSB at sikre sin fremtid på godsmarkedet, udtaler
  trafikminister Sonja Mikkelsen. Et meget bredt politisk flertal står
  bag en fire-årig proces, der bør sikre DSB Gods’ overlevelse som
  kommercielt transportselskab. Arbejdet med DSB’s strategiplan
  resulterede i en række ekstra krav, der skal sikre at planen
  overholdes, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  DSBs bestyrelse fremsendte i slutningen af april 1998 et udkast til
  strategiplan for DSB Gods til trafikministeren, med henblik på at
  opfylde den politiske forudsæt-ning om, at DSB Gods inden udgangen af
  2002 skal bringes i regnskabsmæssige balance ved hjælp af
  omstruktureringer i virksomheden. Planen er i de seneste måneder
  blevet gennemgået af Trafikministeriets embedsmænd i samarbejde med et
  eksternt revisionsfirma.

  DSBs forslag til strategiplan indeholder bl.a. følgende konkrete
  tiltag:

  - DSB Gods arbejder på at etablere et fælles aktieselskab, Nordic Rail
  International (NRI), mellem de nationale godstransportører i Danmark,
  Norge (NSB) og Sverige (SJ), med henblik på at øge markedsandelen af
  transitgods mellem Skandinavien og Kontinentet og dermed skabe
  mulighed for at bedre økonomien i den danske import-/eksporttrafik på
  jernbane. Dette selskab skal købe jernbanegodstransport hos de
  nationale jernbaneselskaber og kunne indgå alliancer med nationale
  gods-transportører i andre lande med henblik på dannelse af fælles
  godstransportsel-skaber.

  - Tomvognskørslen skal nedbringes ved etablering af samarbejde med
  andre jern-baneselskaber, herunder i NRI-regi, om en intensiveret
  indsats vedr. salg af gods-transport på jernbane og bedre udnyttelse
  af ledig kapacitet.

  - DSB Stykgods vil via det såkaldte DSB-direkte kunne tilbyde kunderne
  en total transportløsning, således at de kun skal anvende èn
  transportør. Dette betyder og-så, at DSB Stykgods kan udnytte ledig
  kapacitet i vognparken og dermed transpor-tere mere gods.

  - Produktionsstrukturen i DSB Stykgods forenkles, således at de
  eksisterende ni pakhusfunktioner reduceres til seks. Dette betyder, at
  stykgodspakhusene i Nykø-bing Falster, Padborg og Odense lukkes, og at
  produktionen overflyttes til hen-holdsvis Ringsted og Taulov.
  Personalet ved de tre pakhuse forudsættes overflyttet til Ringsted
  hhv. Taulov.

  Med forliget i dag har aftalepartierne taget forslaget til
  strategiplan til efterretning, men under forudsætning af, at der
  iværksættes en række yderligere tiltag udover de, der er indeholdt i
  strategiplanen.

  Det forudsættes således, at

  - DSB Stykgods fremover betragtes som en kunde i relation til køb af
  jernbane-transport hos DSB Vognladning, og derved ligestilles med
  andre købere af jernba-negodstransport.

  - DSB Stykgods forudsættes i højere grad end nu at kunne benytte sig
  af køb af lastbiltransport hos private vognmænd fremfor at bruge egne
  biler. Dette skal sik-res gennem udbud af rammeaftaler, hvorved DSB
  Stykgods indenfor geografisk af-grænsede områder får mulighed for at
  kontrahere med et antal vognmænd om ud-førelse af kørsel.

  - DSB Gods skal undersøge muligheden for - via forpligtende aftaler
  med en række eksterne parter - at implementere et pilotprojekt med
  henblik på styrkelse af trai-lertransport på jernbane (rullende
  landevej’). Målet er at forbedre potentialet for overflytning af
  indenlandsk gods fra landevej til jernbane.

  - Herudover stilles der en række krav til DSB Gods’ økonomistyring
  samt planer for opfyldelse af de vækstforudsætninger, der er indeholdt
  i strategiforslaget.

  Trafikministeren vil årligt orientere aftalepartierne om udviklingen i
  DSB Gods.

  -Med aftalen tror jeg på, at dansk erhvervsliv også i fremtiden vil
  have mulighed for at bruge en miljørigtig transportform i deres
  strategi i form af mere gods på jernba-ne. Det er et forhold, som
  regeringen lægger vægt på, og jeg er glad for, at det lyk-kes. Nu er
  det op til DSBs’ bestyrelse, ledelse og medarbejdere at bruge de nye
  mu-ligheder, som er indholdt i strategiplanen, slutter trafikminister
  Sonja Mikkelsen.

  Notatet om DSB Gods’ strategiplan kan fås ved henvendelse til
  Trafikministeriet på telefon 3392 3465. Yderligere oplysninger kan fås
  ved henvendelse til kontorchef i Trafikministeriet, Lene B. Rasmussen
  på telefon 3392 3462 alternativt 5761 0406.