Politisk aftale om DSB Gods

28. august 1998


Regeringen har i dag indgået politisk aftale om DSB Gods med Venstre,
Det Kon-servative Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt
Folkeparti. Aftalen uddy-ber de tidligere aftaler mellem disse partier
om DSB Gods. Aftalen er også drøftet med Socialistisk Folkeparti, som
deler aftalepartnernes opfattelse af, at den ved-tagne strategi er et
godt grundlag for DSB Gods’ fremtid.

- Det er nu op til DSB at sikre sin fremtid på godsmarkedet, udtaler
trafikminister Sonja Mikkelsen. Et meget bredt politisk flertal står
bag en fire-årig proces, der bør sikre DSB Gods’ overlevelse som
kommercielt transportselskab. Arbejdet med DSB’s strategiplan
resulterede i en række ekstra krav, der skal sikre at planen
overholdes, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

DSBs bestyrelse fremsendte i slutningen af april 1998 et udkast til
strategiplan for DSB Gods til trafikministeren, med henblik på at
opfylde den politiske forudsæt-ning om, at DSB Gods inden udgangen af
2002 skal bringes i regnskabsmæssige balance ved hjælp af
omstruktureringer i virksomheden. Planen er i de seneste måneder
blevet gennemgået af Trafikministeriets embedsmænd i samarbejde med et
eksternt revisionsfirma.

DSBs forslag til strategiplan indeholder bl.a. følgende konkrete
tiltag:

- DSB Gods arbejder på at etablere et fælles aktieselskab, Nordic Rail
International (NRI), mellem de nationale godstransportører i Danmark,
Norge (NSB) og Sverige (SJ), med henblik på at øge markedsandelen af
transitgods mellem Skandinavien og Kontinentet og dermed skabe
mulighed for at bedre økonomien i den danske import-/eksporttrafik på
jernbane. Dette selskab skal købe jernbanegodstransport hos de
nationale jernbaneselskaber og kunne indgå alliancer med nationale
gods-transportører i andre lande med henblik på dannelse af fælles
godstransportsel-skaber.

- Tomvognskørslen skal nedbringes ved etablering af samarbejde med
andre jern-baneselskaber, herunder i NRI-regi, om en intensiveret
indsats vedr. salg af gods-transport på jernbane og bedre udnyttelse
af ledig kapacitet.

- DSB Stykgods vil via det såkaldte DSB-direkte kunne tilbyde kunderne
en total transportløsning, således at de kun skal anvende èn
transportør. Dette betyder og-så, at DSB Stykgods kan udnytte ledig
kapacitet i vognparken og dermed transpor-tere mere gods.

- Produktionsstrukturen i DSB Stykgods forenkles, således at de
eksisterende ni pakhusfunktioner reduceres til seks. Dette betyder, at
stykgodspakhusene i Nykø-bing Falster, Padborg og Odense lukkes, og at
produktionen overflyttes til hen-holdsvis Ringsted og Taulov.
Personalet ved de tre pakhuse forudsættes overflyttet til Ringsted
hhv. Taulov.

Med forliget i dag har aftalepartierne taget forslaget til
strategiplan til efterretning, men under forudsætning af, at der
iværksættes en række yderligere tiltag udover de, der er indeholdt i
strategiplanen.

Det forudsættes således, at

- DSB Stykgods fremover betragtes som en kunde i relation til køb af
jernbane-transport hos DSB Vognladning, og derved ligestilles med
andre købere af jernba-negodstransport.

- DSB Stykgods forudsættes i højere grad end nu at kunne benytte sig
af køb af lastbiltransport hos private vognmænd fremfor at bruge egne
biler. Dette skal sik-res gennem udbud af rammeaftaler, hvorved DSB
Stykgods indenfor geografisk af-grænsede områder får mulighed for at
kontrahere med et antal vognmænd om ud-førelse af kørsel.

- DSB Gods skal undersøge muligheden for - via forpligtende aftaler
med en række eksterne parter - at implementere et pilotprojekt med
henblik på styrkelse af trai-lertransport på jernbane (rullende
landevej’). Målet er at forbedre potentialet for overflytning af
indenlandsk gods fra landevej til jernbane.

- Herudover stilles der en række krav til DSB Gods’ økonomistyring
samt planer for opfyldelse af de vækstforudsætninger, der er indeholdt
i strategiforslaget.

Trafikministeren vil årligt orientere aftalepartierne om udviklingen i
DSB Gods.

-Med aftalen tror jeg på, at dansk erhvervsliv også i fremtiden vil
have mulighed for at bruge en miljørigtig transportform i deres
strategi i form af mere gods på jernba-ne. Det er et forhold, som
regeringen lægger vægt på, og jeg er glad for, at det lyk-kes. Nu er
det op til DSBs’ bestyrelse, ledelse og medarbejdere at bruge de nye
mu-ligheder, som er indholdt i strategiplanen, slutter trafikminister
Sonja Mikkelsen.

Notatet om DSB Gods’ strategiplan kan fås ved henvendelse til
Trafikministeriet på telefon 3392 3465. Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til kontorchef i Trafikministeriet, Lene B. Rasmussen
på telefon 3392 3462 alternativt 5761 0406.