Sikkerhed i Storebæltstunnelen

01. juli 1998


På dagens møde i den politiske følgegruppe vedrørende
Storebæltsforbindelsen var der opbakning til trafikministerens forslag
om at genoverveje en beslutning fra marts 1997 om installation af
overvågningskameraer og højtalere i Storebæltstun-nelen, for
derigennem at styrke beredskabsmyndighedernes indsats ved brand eller
uheld i tunnelen.

Ekspertvurderinger viser, at installation af disse anlæg, der ikke
kendes fra tilsva-rende tunneler i andre lande, vil være meget dyrere
end forventet og tilsyneladende kun medføre en meget lille forbedring
af sikkerheden’, udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen.

Jeg har på det seneste modtaget andre forslag til løsning af opgaven,
der kan vise sig at være billigere. Der var i dag enighed om, at
ministeriet udarbejder et bredere beslutningsgrundlag til
følgegruppens næste møde. Jeg vil samtidig sørge for, at sagen drøftes
nærmere med de ansvarlige for beredskabet ved Storebæltstunnelen
(politi, brand- og sygehusberedskab) for at nå frem til den bedst
mulige løsning’, slutter Sonja Mikkelsen.

Det blev i 1997 vurderet, at installationen af ca. 770 kameraer og ca.
4.500 højtale-re ville koste 50-70 mill. kr. (120-130 mill. kr. ved
anvendelse af varmefølsomme kameraer). Reviderede overslag vurderer
udgiften til 270 mill. kr. Et beløb der anta-geligt vil stige under
detailprojektering, hvortil kommer betydelige driftsudgifter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt, tlf.3392-4338.