Gå til hovedindhold

Sundere at transportere børn på cykel end i bil

Indhold


  MiljøForskerGruppen og Roskilde Universitetscenter har for
  Trafikministeriet lavet et pilotprojekt til belysning af cyklisters og
  bilisters eksponering for skadelige stoffer i trafikken.
  Pilotprojektet, der er en komparativ analyse af bilisters og
  cyklisters eksponering af luftforurening, er udført ved, at cyklister
  og bilister samtidigt har gennemkørt den samme rute i det indre af
  København.

  Undersøgelsen viser, at koncentrationen af støv (pm25) og BTEX
  (benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) var højere inde i kabinen hos
  bilisterne end i cyklisternes indåndingszone. Selv når der tages højde
  for respirationsforskellen mellem cyklister og bilister, udsættes
  bilisterne for signifikant mere luftforurening end cyklister. Der er
  derfor intet, der tyder på, at påstanden om, at det skulle være mere
  sundhedsskadeligt at cykle i tæt bytrafik end at tage bilen, har noget
  på sig.

  For transport af børn i biler gælder, at de udsættes for 3-4 gange
  mere BTEX og dobbelt så meget støv, som børn transporteret i barnestol
  på en voksencykel i myldretiden i det indre København, da
  lungeventilationen er den samme for de to grupper børn.

  Trafikministeren præsenterer rapportens resultater på Dansk Cyklist
  Forbunds landsmøde i Hadbjerg i dag lørdag den 7. november 1998.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Torkil Eriksen på tlf. 44975102.