Sundere at transportere børn på cykel end i bil

07. november 1998


MiljøForskerGruppen og Roskilde Universitetscenter har for
Trafikministeriet lavet et pilotprojekt til belysning af cyklisters og
bilisters eksponering for skadelige stoffer i trafikken.
Pilotprojektet, der er en komparativ analyse af bilisters og
cyklisters eksponering af luftforurening, er udført ved, at cyklister
og bilister samtidigt har gennemkørt den samme rute i det indre af
København.

Undersøgelsen viser, at koncentrationen af støv (pm25) og BTEX
(benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) var højere inde i kabinen hos
bilisterne end i cyklisternes indåndingszone. Selv når der tages højde
for respirationsforskellen mellem cyklister og bilister, udsættes
bilisterne for signifikant mere luftforurening end cyklister. Der er
derfor intet, der tyder på, at påstanden om, at det skulle være mere
sundhedsskadeligt at cykle i tæt bytrafik end at tage bilen, har noget
på sig.

For transport af børn i biler gælder, at de udsættes for 3-4 gange
mere BTEX og dobbelt så meget støv, som børn transporteret i barnestol
på en voksencykel i myldretiden i det indre København, da
lungeventilationen er den samme for de to grupper børn.

Trafikministeren præsenterer rapportens resultater på Dansk Cyklist
Forbunds landsmøde i Hadbjerg i dag lørdag den 7. november 1998.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Torkil Eriksen på tlf. 44975102.