Gå til hovedindhold

Trafikminister Sonja Mikkelsens åbningstale ved Trafikministeriets buslovkonference, den 19. juni 1998

Indhold


  Allerførst vil jeg sige velkommen til Trafikministeriets
  buslovskonference her i Viborg. Jeg er glad for, at der er så mange
  der vil komme her i dag for at debattere, hvordan og i hvilket omfang
  vi skal revidere busloven.

  At dømme efter programmet og deltagerkredsen er jeg sikker på, at det
  bliver en spændende og inspirerende dag.

  Som det nok er de fleste bekendt, nedsatte den tidligere
  trafikminister Jan Trøjborg i sommeren 1996 det såkaldte
  buslovsudvalg. Udvalget havde til formål at foretage en generel
  gennemgang af den eksisterende lov om buskørsel, med henblik på en
  eventuel revision af loven og de tilhørende administrative regler.

  Udvalget skulle bl.a. overveje hvor hensigtsmæssige de gældende
  bestemmelser var, og vurdere om diverse EU initiativer gav anledning
  at revidere lovgivningen.

  Udvalget afsluttede sit arbejde i november 1997. Det var så
  oprindeligt planen, at der skulle fremsættes forslag til en ændret
  buslov i den folketingssamling, der slutter om en uge.

  Bjørn Westh besluttede som trafikminister meget fornuftigt, at det
  ville være en god ide at holde en konference, hvor man kunne
  diskutere nogle af buslovens mere principielle spørgsmål med de
  berørte parter, inden der blev fremsat et lovforslag.

  Begrundelsen for at regulere og lovgive om buskørsel er, at busser
  indgår som en afgørende del af den kollektive trafik. Ca. 75% af alle
  kollektive ture og knap halvdelen af det kollektive transportarbejde
  foregår med bus.

  Det er en del af regeringens politik, at den kollektive trafik skal
  styrkes. Det er der to vigtige årsager til:

  · For det første fordi det af miljømæssige årsager er regeringens
  politik, at forbedre alternativerne til biltransport.
  ·
  · For det andet fordi den kollektive trafik bidrager til at sikre alle
  samfundsgruppers mobilitet og deltagelse i samfundslivet.
  ·
  For at få et samlet overblik over den kollektive trafiks muligheder og
  begrænsninger, indgår det i regeringsgrundlaget, at der skal
  gennemføres en omfattende udredning af de fremtidige muligheder i den
  kollektive trafik.

  Det er mit håb, at vi hermed får et bedre kendskab til og dermed
  grundlag for at vurdere under hvilke omstændigheder henholdsvis tog og
  busser har mulighed for at spille en central rolle, bl.a. i
  forbindelse med den daglige pendling, men også mere generelt set.
  Målet er at skabe en bedre og mere effektiv kollektiv transport.

  Loven om buskørsel er et vigtigt redskab for at sikre de rigtige
  forhold for busser i den kollektive trafik. Loven danner sammen med
  Lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring udenfor
  hovedstadsområdet (kollektivtrafikloven) og Lov om hovedstadsområdets
  kollektive persontrafik (HT-loven) den lovmæssige grundstamme for den
  kollektive bustrafik i Danmark.

  Lov om buskørsel, som vi skal diskutere i dag, regulerer en række
  forhold omkring buskørsel. Det gælder f.eks. hvem der skal have adgang
  til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, definition af hvad der
  er erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig buskørsel, hvornår der er
  tale om rutekørsel, og hvornår der er tale om turist- og
  bestillingskørsel. Endelig regulerer busloven adgangen til at udføre
  fjernbustrafik.

  I dag er det planen, at vi især skal debattere to af disse emner,
  nemlig afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig
  buskørsel og adgangen til at drive fjernbusruter.

  Formiddagens emne drejer sig om, hvordan man skal afgrænse
  erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig buskørsel. Det vil sige hvornår
  en borger tilladelsesfrit kan befordre passagerer i busser og mindre
  køretøjer, og hvornår der kræves tilladelse.

  De grundlæggende kriterier for udførelse af ikke-erhvervsmæssig kørsel
  har stort set ligget fast i tyve år, siden busloven blev vedtaget i
  1978.

  Der kan derfor i forbindelse med en kommende lovrevision være grund
  til at overveje, om vi stiller de rette krav til de forskellige typer
  af kørsel. Det er for mig afgørende, at den kørsel som kommunerne
  udfører, og som de frivillige organisationer mv. udfører i forbindelse
  med deres aktiviteter, ikke lægges unødige hindringer i vejen.

  Omvendt kan der heller ikke herske tvivl om, at der må stilles krav
  til udøvere af den egentlige erhvervsmæssige personbefordring, f.eks.
  uddannelsesmæssige og økonomiske for at sikre kvaliteten og
  trafiksikkerheden.

  Uanset hvor grænsen mellem den erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige
  kørsel fastsættes, er det vigtigt, at den kan kontrolleres, at de
  bli'r kontrolleret og at reglerne respekteres.

  Jeg er derfor meget spændt på om formiddagens indlægsholdere har ideer
  til, hvordan ønsket om smidighed og bred accept af reglerne kan
  kombineres med de nødvendige krav der må stilles, for at man kan
  erhverve og bevare en tilladelse til erhvervsmæssig
  personbefordring.

  Det andet emne, som vi skal diskutere i eftermiddag, er hvorvidt den
  nuværende regulering af adgangen til at udføre fjernbuskørsel skal
  ændres.

  I Danmark er den kollektive fjerntrafik primært baseret på DSB’s
  InterCity trafik. DSB betjener som udgangspunkt hele landet, både på
  gode tidspunkter og i områder med mange passagerer og på tidspunkter
  og i områder med få passagerer. Populært sagt så giver de givtige
  afgange mellem Århus og København fredag eftermiddag DSB mulighed for
  at gennemføre de mindre givtige afgange lørdag aften til Thisted.

  Det er vigtigt for mig, at vi ikke undergraver den brede
  fjerntrafikdækning som DSB udfører. Derfor må vi være meget varsomme
  med at give tilladelse til fjernbuskørsel, der kan undergrave DSB’s
  indtægtsgrundlag på de givtige afgange, uden at fjernbusserne yder
  noget til gengæld. Er vi ikke omhyggelige her, kommer det bare til at
  koste skatteyderne mere uden at vi samlet set har fået en bedre
  kollektiv trafikbetjening.

  På den anden side må vi erkende, at DSB ikke betjener alle byer i
  Danmark med InterCity tog, og at fjernbusserne med deres direkte ruter
  kan yde et supplement til DSB’s fjerntrafik. Derfor vil jeg være åben
  overfor forslag, der kan tilføre den samlede kollektive fjerntrafik
  noget ekstra, og hvor bidrager til at sikre, at der fortsat kan gives
  den brede dækning.

  Jeg har ikke en forventning om, at vi er alle er enige når vi tager
  herfra i eftermiddag, men det er mit håb, at vi i det mindste er
  blevet lidt klogere på hvor vi i givet fald er uenige, og også har
  skabt et bedre fundament for at finde nogle holdbare løsninger.

  Jeg håber, alle vil tage aktivt del i debatten, så vi får en god og
  udbytterig dag.