Trafikministeriet udsender debatoplæg om kollektiv trafik

15. oktober 1998


Trafikministeriet udsender i dag et debatoplæg om den kollektive
trafik. Debatop-lægget udgør den første fase i arbejdet med
udredningen om den kollektive trafiks fremtidige muligheder, som er
bebudet i regeringsgrundlaget. Der vil i januar 1999 blive afholdt en
konference, hvor synspunkter og forslag, som er fremkommet i
de-batfasen, vil blive fremlagt. Efterfølgende vil trafikministeren i
foråret afgive en re-degørelse om den kollektive trafiks fremtidige
muligheder.

Debatoplægget skitserer en række centrale problemstillinger inden for
den kollekti-ve trafik. Der fokuseres på følgende punkter: mål,
konkurrenceevne, organisation og økonomi. Inden for hvert område søges
de overordnede rammer beskrevet, sam-tidig med at forskellige mulige
ændringer præsenteres. Formålet med debatoplæg-get er ikke i første
omgang at præsentere konkrete ændringsforslag, men snarere at beskrive
forskellige udviklingsmuligheder.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

-Jeg håber, at debatoplægget kan indgå konstruktivt i debatten om,
hvordan ram-merne for den kollektive trafik skal tilrettelægges i de
kommende år. Vi er mange der bruger den kollektive trafik, og det er
derfor vigtigt, at analysen af de fremtidige muligheder baseres på en
bred dialog med den kollektive trafiks kunder og andre interessenter.
Oplægget er tænkt som en invitation til alle, der har meninger,
for-slag og ideer i relation til den kollektive trafik. Jeg håber, at
Trafikministeriet i den kommende tid vil modtage mange gode og
perspektivrige bidrag til debatten.

Debatoplægget kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet på tlf.:
3392 4328 og vil snarest blive lagt ind på Trafikministeriets
hjemmeside på adressen: www.trm.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet, Helga Theil Thomsen, på tlf.: 3392 4326.