Transportsektorens CO2-udslip skal begrænses

14. september 1998
Transportsektorens CO2-udslip stiger. Den positive økonomiske
udvikling og den stigende beskæftigelse har også medført vækst på
transportområdet. Danskerne transporterer sig længere og oftere, og
flere har fået råd til egen bil. Det giver mange muligheder for den
enkelte, men det har også en bagside i form af øget energi-forbrug og
CO2-udslip. Den seneste prognose peger på, at udslippet i 2005 vil
ligge 25 pct. over det, der er målet.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

-Det er vigtigt at begrænse CO2-udslippet, men det er også vigtigt, at
trafiksikkerheden bliver bedre, at kvaliteten i den kollektive trafik
til stadighed udvikles, at trafikstøjen begrænses, at trafikken
fungerer effektivt, osv. Der er mange udfordringer, og de skal ses i
sammenhæng. Vi har ikke brug for en isoleret CO2-politik, en isoleret
støjpolitik, en vejpolitik osv., men vi har brug for en langsigtet og
visionær trafikpolitik, som kan sikre fremskridt og udvikling på en
bred front.

-Begrænsning af CO2-udslippet har vist sig at være en meget vanskelig
opgave. På andre områder - f.eks. luftforurening og trafiksikkerhed,
har vi i de senere år opnået positive resultater. Men vi må erkende,
at det endnu ikke er lykkes at afkoble den tætte forbindelse mellem på
den ene side den økonomiske vækst, og på den anden side trafikvæksten
og CO2-udslippet.

-Hvis denne opgave skal løftes, må hele befolkningen hjælpe med. Det
fordrer en dialog. Derfor vil Trafikministeriet i samarbejde med bl.a
Miljø- og Energiministeriet udsende et debatoplæg, som skitserer
problemstillingen og peger på handlemuligheder, hvor målsætningen om
begrænsning af CO2-udslippet ses i sammenhæng med
forureningsbekæmpelse og indsats for en bedre trafiksikkerhed.

-I starten af det nye år vil jeg indbyde til en konference, hvor ideer
og forslag kan komme frem og blive diskuteret. Det vil resultere i et
katalog over virkemidler som grundlag for de nødvendige beslutninger,
og jeg håber at der vil være en bred politisk vilje til at medvirke.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet, Helga Theil Thomsen på telefon 3392 4326 eller pr.
e-mail: htt@trm.dk