Advokater udpeget til undersøgelse af Combus a/s og Trafikministeriet

23. juni 1999


Trafikministeren har nu udpeget to advokater til at foretage en
uvildig undersøgelse af Combus a/s samt Trafikministeriet. I en
pressemeddelelse af 27. maj 1999 oplyste trafikministeren, at det var
hensigten at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse med henblik på
både at fastslå årsagen til, at det er gået galt, og vurdere, om der
har været forhold, som bør få konsekvenser.

Undersøgelsen iværksættes nu, og vil blive delt i to: En
granskningundersøgelse af Combus a/s efter aktieselskabslovens § 95 og
en advokatundersøgelse af Trafikministeriets varetagelse af statens
ejerskab af Combus a/s. Som granskningsmand er udpeget advokat Per
Magid. Advokat Poul Heidmann er udpeget til at forestå un-dersøgelsen
af Trafikministeriet. Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: "Jeg har
ved udpegningen lagt vægt på advokaternes kvalifikationer og på deres
uvildighed i pågældende sag. Begge advokater er fra advokatfirmaet
Jonas Bruun, der ikke tidligere har haft opgaver for Trafikministeriet
eller Combus."

Granskningsundersøgelsen af Combus a/s vil bl.a. omhandle en
gennemgang af selskabets økonomiske og forretningsmæssige
dispositioner (herunder licitations-bud), og granskningsberetningen
skal indeholde en vurdering af, om der har vist sig sådanne forhold i
selskabet, at aktionæren kan gennemføre et erstatningskrav mod
ledelsen (bestyrelse og direktion) og revisionen.

Advokatundersøgelsen af Trafikministeriet skal afdække det faktiske
begivenhedsforløb vedrørende ministeriets varetagelse af det statslige
ejerskab af Combus a/s. Advokatens redegørelse vil på baggrund af en
gennemgang af det skriftlige materiale i sagen indeholde en vurdering
af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning mod
bestemte embedsmænd.

Granskningsberetningens konklusioner og resultatet af
advokatundersøgelsen af Trafikministeriet vil blive offentliggjort.
Det tilstræbes, at undersøgelserne kan fær-diggøres inden for 6 - 8
måneder efter iværksættelsen.

Kommissorier for undersøgelserne kan rekvireres i Trafikministeriet,
Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, eller på telefon 33 92 43
49.