EU’s transportministre vedtager strategi for integrering af miljøhensyn i transportpolitikken

06. oktober 1999

EU’s transportministre har på et møde i Luxembourg i dag vedtaget en
strategi for, hvordan man fremover skal sikre, at der tages større
hensyn til miljøet i EU’s transportpolitik.

Vedtagelsen skal bl.a. ses på baggrund af den ny bestemmelse i art. 6
i Amsterdam-traktaten, der indebærer en forpligtelse til at integrere
miljøbeskyttelseskrav i udformningen og gennemførelsen af EU’s
sektorpolitikker. Det er hermed første gang EU’s transportministre
samlet anerkender den ny traktatretlige forpligtelse til at in-tegrere
miljøhensynet i Fællesskabets transportpolitik.

Strategien skal præsenteres for Det Europæiske Råd på dets møde i
Helsinki den 9.-10. december 1999.

Transportministrenes strategirapport tager udgangspunkt i, at der ud
fra gældende forudsætninger over de næste 10-12 år i EU må forventes
en stigning på 30-40 % i vejtransporten og en fordobling af
lufttransporten i samme periode.

Der er derfor behov for specifikke tiltag på miljøområdet, ligesom der
er behov for en særlig indsats, hvis Fællesskabet som helhed skal
kunne leve op til Kyoto-protokollen, der indebærer en forpligtelse for
EU til at reducere udslippet af drivhusgasser med samlet 8 % i forhold
til 1990-niveauet inden for perioden 2008-2012.

Rapporten fastslår, at der på kort sigt er behov for at tage fat på
væksten i CO2-emissioner fra transportsektoren, støjproblemer og en
række andre miljøproblemer. Endvidere opfordres Kommissionen til at
udarbejde analyser og rapporter samt komme med forslag på en lang
række konkrete områder. På denne baggrund vil Transportministerrådet i
perioden 2000-2004 udmønte de operationelle dele af den
fastlagte strategi.

Trafikministeren udtaler:

-Det er glædeligt, at der med vedtagelsen af denne strategi nu for
alvor også på EU-plan sættes fokus på at få integreret hensynet til
miljøet i transportpolitikken. Der er brug for en langt mere målrettet
og operativ indsats end hidtil. Vi skal sikre, at der også på
fællesskabsniveau tages initiativer, der kan bidrage til en
begrænsning af transportsektorens miljøbelastning. Jeg havde
foretrukket at konkrete mål for den fælles europæiske indsats var
blevet en del af strategien, men det kunne ikke samles enighed om
denne gang – men jeg vil fortsat arbejde for, at det alligevel bliver
den praktiske realitet for at løse opgaven. På den måde kan det blive
gjort klart, hvor stor en del af Kyoto-forpligtelsen, vi kan så gennem
fælles-skabsindsatser, og hvor stor en del vi selv må løfte i de
enkelte lande som nationale instanser.

-Da den fælles tekst, der kom ud af drøftelserne, ikke blev så
forpligtende, som jeg havde ønsket, afgav jeg sammen med min
hollandske, belgiske, svenske og franske kollega
følgende erklæring til mødeprotokollen:

-De danske, hollandske, belgiske, svenske og franske delegationer
finder, at der i tillæg til det yderligere arbejde på
Fællesskabsniveau, der nævnes i rapporten, er behov for at sætte fokus
på sektorvise miljømål for transport. I den forbindelse bør
Kommissionen opfordres til at foreslå foranstaltninger på
Fællesskabsniveau, der vil bidrage til at opnå de samlede miljømål som
Fællesskabet er enig om.

Yderligere oplysninger vil kunne fås i Trafikministeriet ved
henvendelse til kontorchef Jørn Holdt (tlf. 33924338), kontorchef
Helga Theil Thomsen (tlf. 33 924326) eller chefkonsulent Steen Jonssen
(tlf. 33923401).