Gå til hovedindhold

EU’s transportministre vedtager strategi for integrering af miljøhensyn i transportpolitikken

Indhold

  EU’s transportministre har på et møde i Luxembourg i dag vedtaget en
  strategi for, hvordan man fremover skal sikre, at der tages større
  hensyn til miljøet i EU’s transportpolitik.

  Vedtagelsen skal bl.a. ses på baggrund af den ny bestemmelse i art. 6
  i Amsterdam-traktaten, der indebærer en forpligtelse til at integrere
  miljøbeskyttelseskrav i udformningen og gennemførelsen af EU’s
  sektorpolitikker. Det er hermed første gang EU’s transportministre
  samlet anerkender den ny traktatretlige forpligtelse til at in-tegrere
  miljøhensynet i Fællesskabets transportpolitik.

  Strategien skal præsenteres for Det Europæiske Råd på dets møde i
  Helsinki den 9.-10. december 1999.

  Transportministrenes strategirapport tager udgangspunkt i, at der ud
  fra gældende forudsætninger over de næste 10-12 år i EU må forventes
  en stigning på 30-40 % i vejtransporten og en fordobling af
  lufttransporten i samme periode.

  Der er derfor behov for specifikke tiltag på miljøområdet, ligesom der
  er behov for en særlig indsats, hvis Fællesskabet som helhed skal
  kunne leve op til Kyoto-protokollen, der indebærer en forpligtelse for
  EU til at reducere udslippet af drivhusgasser med samlet 8 % i forhold
  til 1990-niveauet inden for perioden 2008-2012.

  Rapporten fastslår, at der på kort sigt er behov for at tage fat på
  væksten i CO2-emissioner fra transportsektoren, støjproblemer og en
  række andre miljøproblemer. Endvidere opfordres Kommissionen til at
  udarbejde analyser og rapporter samt komme med forslag på en lang
  række konkrete områder. På denne baggrund vil Transportministerrådet i
  perioden 2000-2004 udmønte de operationelle dele af den
  fastlagte strategi.

  Trafikministeren udtaler:

  -Det er glædeligt, at der med vedtagelsen af denne strategi nu for
  alvor også på EU-plan sættes fokus på at få integreret hensynet til
  miljøet i transportpolitikken. Der er brug for en langt mere målrettet
  og operativ indsats end hidtil. Vi skal sikre, at der også på
  fællesskabsniveau tages initiativer, der kan bidrage til en
  begrænsning af transportsektorens miljøbelastning. Jeg havde
  foretrukket at konkrete mål for den fælles europæiske indsats var
  blevet en del af strategien, men det kunne ikke samles enighed om
  denne gang – men jeg vil fortsat arbejde for, at det alligevel bliver
  den praktiske realitet for at løse opgaven. På den måde kan det blive
  gjort klart, hvor stor en del af Kyoto-forpligtelsen, vi kan så gennem
  fælles-skabsindsatser, og hvor stor en del vi selv må løfte i de
  enkelte lande som nationale instanser.

  -Da den fælles tekst, der kom ud af drøftelserne, ikke blev så
  forpligtende, som jeg havde ønsket, afgav jeg sammen med min
  hollandske, belgiske, svenske og franske kollega
  følgende erklæring til mødeprotokollen:

  -De danske, hollandske, belgiske, svenske og franske delegationer
  finder, at der i tillæg til det yderligere arbejde på
  Fællesskabsniveau, der nævnes i rapporten, er behov for at sætte fokus
  på sektorvise miljømål for transport. I den forbindelse bør
  Kommissionen opfordres til at foreslå foranstaltninger på
  Fællesskabsniveau, der vil bidrage til at opnå de samlede miljømål som
  Fællesskabet er enig om.

  Yderligere oplysninger vil kunne fås i Trafikministeriet ved
  henvendelse til kontorchef Jørn Holdt (tlf. 33924338), kontorchef
  Helga Theil Thomsen (tlf. 33 924326) eller chefkonsulent Steen Jonssen
  (tlf. 33923401).