Femer Bælt-forbindelsen, Økonomiske undersøgelser

27. september 1999

Trafikministeriet udgiver i dag en rapport, der sammenfatter de
økonomiske undersøgelser vedrørende Femer Bælt forbindelsen. Hermed er
det fælles dansk-tyske undersøgelsesprogram om Femer Bælt forbindelsen
afsluttet. En kort faktuel gennemgang af undersøgelsesresultaterne
følger i vedlagte bilag.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: Jeg håber, at materialet i den
kommende tid vil blive genstand for en åben og konstruktiv debat om
perspektiverne for en fast forbindelse over Femer Bælt. I den
forbindelse udgør en vurdering af projektet i et samlet dansk
perspektiv et vigtigt element, som regeringen vil supplere med.

Det er regeringens intention i dette folketingsår at nå frem til en
principbeslutning om, hvorvidt vi skal arbejde videre med planen om en
fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen lægger vægt på en vis
samtidighed med beslutningen i den tyske regering, men forventer en
principbeslutning i løbet af foråret 2000.

Trafikminister Sonja Mikkelsen har taget initiativ til, at der bliver
indkaldt til en ekspertkonference. Det er blandt andet målet med
konferencen, at uafhængige eksperter vurderer undersøgelsesmaterialet
for at få det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning.
Ekspertkonferencen, som arrangeres af Trafikministeriet og
Transportrådet i fællesskab, finder sted senere på året, men
trafikministeren lægger også vægt på, at der kommer en generel
offentlig debat om spørgsmålet.

I forbindelse med beslutningen om Femer Bælt vil der således blive
oprettet et debatforum på Trafikministeriets hjemmeside. I første
omgang vil Trafikministeriet samle breve og E-mails om de to
undersøgelsesrapporter og gøre dem tilgængelige for alle på Internet.
Senere vil der blive søgt oprettet en mulighed for at skrive korte
kommentarer og svar til de enkelte indlæg i debatten.

Presseeksemplarer af Femer Bælt-forbindelsen, Økonomiske undersøgelser
kan afhentes i Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, indtil kl.
15.30 i Betjentstuen, 2. sal. Rapporten kan også ses på
Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk. Alle bagvedliggende
undersøgelsesrapporter kan rekvireres i Trafikministeriet fra i dag.
Trafikminister Sonja Mikkelsen træffes gennem ministersekretariatet på
tlf. 33 92 43 82/33 92 43 74. Spørgsmål af faktuel karakter kan rettes
til planlægningschef i Trafikministeriet, Hans-Carl Nielsen, telefon
33 92 43 10.


_____________________________

Bilag til Trafikministeriets pressemeddelelse af 27. september 1999

Undersøgelsesresultater

I maj 1992 traf den tyske og den danske trafikminister fælles
beslutning om, at der skulle iværksættes forundersøgelser af
mulighederne for at anlægge en fast forbindelse over Femer Bælt.
Formålet med beslutningen var, at der skulle skabes et fælles grundlag
for beslutningsprocessen mellem de to lande.

Siden 1995 er et omfattende fælles undersøgelsesprogram blevet
gennemført. De samlede omkostninger beløber sig til ca. 80 mio. kr. Da
Femer Bælt forbindelsen er en vigtig del af de transeuropæiske net på
transportområdet, dækker EU 50 pct. af undersøgelsesomkostningerne.

Undersøgelsesprogrammet består af fire dele, hvoraf de tre første;
trafikundersøgelser, tekniske og miljømæssige undersøgelser samt
undersøgelser af vej- og baneanlæg på land blev afsluttet i januar
1999. Resultaterne heraf fremgår af Trafikministeriets Femer
Bælt-forbindelsen, Resumérapport fra marts 1999.

De økonomiske undersøgelser er den fjerde og sidste del af
undersøgelsesprogrammet. De økonomiske undersøgelser omfatter en
samfundsøkonomisk analyse, en finansiel analyse og en
regionaløkonomisk analyse af konsekvenserne af en fast forbindelse
over Femer Bælt.

Den anvendte metode i den samfundsøkonomiske analyse er baseret på
principperne i retningslinjerne for udarbejdelsen af Den Føderale
Transport Infrastruktur Plan i Tyskland i 1992. Samfundsmæssige
indtægter og udgifter udtrykkes her ved benefit/cost forholdet.

Etableres en fast forbindelse med vej- og jernbane – en kombineret
løsning - er benefit/cost-forholdet over 1, hvilket indikerer, at
etableringen af en kombineret fast forbindelse mellem Rødby og
Putt-gar-den vil være en samfundsøkonomisk gevinst. Resultatet af
undersøgelserne indikerer, at benefit/cost forholdet for en ren
jernbaneforbindelse med biltog ligger under 1. Konklusionen heraf er,
at en løsning med biltog ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ikke
kan anbefales.

Den største økonomiske gevinst for samfundet opnås, hvis forbindelsen
anlægges med to vejbaner og et jernbanespor, mens en skråstagsbro med
4 vejbaner og 2 jernbanespor kommer ind derefter.

Den finansielle analyse har til formål at vurdere, om anlægsudgifterne
til en fast forbindelse mellem Rødby og Puttgarden kan finansiers ved
lån, der betales tilbage af brugerne. Desuden er det vurderet, om der
eventuelt kan forventes at være private investorer, der mod en ret til
at drive anlægget i 30 år er villige til at påtage sig den økonomisk
risiko ved at gennemføre projektet. I den finansielle analyse
forudsættes det at de nødvendige vej- og baneanlæg på land etableres
på anden vis.

Resultatet af analysen viser, at fem af de undersøgte kombinerede
faste forbindelser under de valgte forudsætninger kan tilbagebetales
med den afgift, der betales af brugerne af en fast forbindelse. En ren
jernbaneforbindelse med biltog og en kombineret forbindelse etableret
som en boret tunnel kan ikke finansieres af brugerafgifterne.

Tunnelløsninger med to vejbaner og et jernbanespor samt en
skråstagsbro med fuld kapacitet, dvs. fire vejbaner og to
jernbanespor, kan potentielt tiltrække private investorer. En privat
investor kan forvente et afkast på sit indskud af egenkapital i
størrelsesordenen 7 til 9 pct. realt. Det er vurderet, at private
investorers krav til afkast vil være på ikke under 7 pct. realt for
den pågældende type investeringsprojekt.

Konsekvenserne for økonomien regionalt målt ved antallet af
arbejdspladser i et område, der primært omfatter Øst-Danmark og
Nord-Tyskland, er vurderet i en regionaløkonomisk analyse.

I en periode på 6-8 år under etablering af en fast forbindelse og
under udbygning af vej- og jernbaneanlæg på land, er der udsigt til,
at der på årsbasis vil blive skabt mellem 4.600 og 8.300
arbejdspladser i området. Dette skøn omfatter direkte beskæftigede
såvel som den beskæftigelse, der skabes ved det øgede forbrug i
regionen.

Når anlægget tages i brug, forventes det, at der bl.a. som følge af
forbedret konkurrenceevne i området vil skabes nye permanente
arbejdspladser. Antallet af nye arbejdspladser skønnes at kunne mere
end kompensere det tab af jobs, der følger den forventede indstilling
af færgedriften mellem Rødby og Puttgarden.

Efter at alle undersøgelsesresultaterne nu er fremlagt, lægges
materialet ud til debat i både Danmark og Tyskland. Med det formål at
vurdere om undersøgelsesprogrammet har behandlet alle spørgsmål af
betydning for den politiske beslutningsproces, vil Trafikministeriet
og Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen løbende
følge debatten i de to lande.