Gå til hovedindhold

Fravalg af linieføring i baneprojekt København-Ringsted

Indhold


  Trafikministeren har besluttet, at arbejdet med jernbaneudbygningen
  mellem København og Ringsted nu koncentreres om den såkaldte
  udbygningsløsning. Trafik-ministeren har samtidig besluttet, at der i
  det videre arbejde anlægges et så højt ambitionsniveau for
  miljøindsatsen, så støjbelastningen langs banen reduceres markant i
  forhold til nu, trods den øgede kapacitet og stigende togtrafik. Den
  endelige beslutning, om og hvornår projektet realiseres, træffes
  senere.

  Udbygningsløsningen indebærer, at de nye spor i givet fald føres ad
  den eksisterende godsbane syd om Valby, hvorfra den følger den
  eksisterende bane mellem Valby og Ringsted. Med beslutningen fravælges
  den såkaldte "nybygningsløsning" langs Køge Bugt-motorvejen over Køge
  og videre langs Vestmotorvejen til Ringsted og
  "kombinationsløsningen", der i store træk følger den eksisterende bane
  fra København til Høje Tåstrup, hvorfra den drejer syd over mod Solrød
  og Køge og herefter ligeledes følger Vestmotorvejen til Ringsted.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: "Jeg har lagt meget vægt på,
  at vi nu får en afklaring af den mulige linieføring for projektet af
  hensyn til de borgere, der bor langs de linieføringer, der har været
  på tale. Jeg har også lagt vægt på, at vi skulle opnå en højere
  miljøstandard, end i de hovedløsningsforslag, der hidtil har være
  analyseret. Derfor suppleres projektet med en miljøpulje på 1 mia.kr.
  Det giver mulighed for at forbedre støjafskærmningen langs banen i
  forhold til nu.

  I fravalget af linieføringer er der lagt vægt på, at
  udbygningsløsningen er den billigste, og at den indebærer mulighed for
  en etapedeling, så vi kan tage anlægget i brug efterhånden, som det
  bliver færdigt. Derudover undgår man med denne linieføring konflikt
  med naturområder, ligesom den falder bedst i forlængelse af den
  aktuelle regi-onplanlægning og byudvikling.

  Der skal nu udarbejdes et detaljeret udkast til miljøredegørelse (VVM)
  for linieføringen, der forventes sendt i offentlig høring i løbet af
  efteråret 1999.

  "Det skal ikke være nogen hemmelighed, at borgerne langs med banen vil
  blive udsat for ekstra støjbelastning i anlægsperioden. Det høje
  ambitionsniveau for miljøet er tænkt som en kompensation herfor, og
  jeg lægger vægt på, at den ekstra mia.kr. skal bruges sammen med de
  berørte borgere langs banen og kommunerne, som banen løber igennem. Nu
  må de videre undersøgelser og de endelige drøftelser med borgerne
  vise, hvorledes banen kan anlægges med så lidt indgriben i såvel de
  fysiske rammer som de sociale netværk i de lokale områder som
  overhovedet muligt. Spørgsmålene om, hvorvidt og hvornår projektet
  realiseres, må besvares som led i en samlet prioritering af midlerne i
  en flerårig aftale om jernbanens økonomi senere på året", slutter
  Sonja Mikkelsen.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet, Per Jacobsen, på telefon 33926530.