Fravalg af linieføring i baneprojekt København-Ringsted

03. marts 1999


Trafikministeren har besluttet, at arbejdet med jernbaneudbygningen
mellem København og Ringsted nu koncentreres om den såkaldte
udbygningsløsning. Trafik-ministeren har samtidig besluttet, at der i
det videre arbejde anlægges et så højt ambitionsniveau for
miljøindsatsen, så støjbelastningen langs banen reduceres markant i
forhold til nu, trods den øgede kapacitet og stigende togtrafik. Den
endelige beslutning, om og hvornår projektet realiseres, træffes
senere.

Udbygningsløsningen indebærer, at de nye spor i givet fald føres ad
den eksisterende godsbane syd om Valby, hvorfra den følger den
eksisterende bane mellem Valby og Ringsted. Med beslutningen fravælges
den såkaldte "nybygningsløsning" langs Køge Bugt-motorvejen over Køge
og videre langs Vestmotorvejen til Ringsted og
"kombinationsløsningen", der i store træk følger den eksisterende bane
fra København til Høje Tåstrup, hvorfra den drejer syd over mod Solrød
og Køge og herefter ligeledes følger Vestmotorvejen til Ringsted.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: "Jeg har lagt meget vægt på,
at vi nu får en afklaring af den mulige linieføring for projektet af
hensyn til de borgere, der bor langs de linieføringer, der har været
på tale. Jeg har også lagt vægt på, at vi skulle opnå en højere
miljøstandard, end i de hovedløsningsforslag, der hidtil har være
analyseret. Derfor suppleres projektet med en miljøpulje på 1 mia.kr.
Det giver mulighed for at forbedre støjafskærmningen langs banen i
forhold til nu.

I fravalget af linieføringer er der lagt vægt på, at
udbygningsløsningen er den billigste, og at den indebærer mulighed for
en etapedeling, så vi kan tage anlægget i brug efterhånden, som det
bliver færdigt. Derudover undgår man med denne linieføring konflikt
med naturområder, ligesom den falder bedst i forlængelse af den
aktuelle regi-onplanlægning og byudvikling.

Der skal nu udarbejdes et detaljeret udkast til miljøredegørelse (VVM)
for linieføringen, der forventes sendt i offentlig høring i løbet af
efteråret 1999.

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at borgerne langs med banen vil
blive udsat for ekstra støjbelastning i anlægsperioden. Det høje
ambitionsniveau for miljøet er tænkt som en kompensation herfor, og
jeg lægger vægt på, at den ekstra mia.kr. skal bruges sammen med de
berørte borgere langs banen og kommunerne, som banen løber igennem. Nu
må de videre undersøgelser og de endelige drøftelser med borgerne
vise, hvorledes banen kan anlægges med så lidt indgriben i såvel de
fysiske rammer som de sociale netværk i de lokale områder som
overhovedet muligt. Spørgsmålene om, hvorvidt og hvornår projektet
realiseres, må besvares som led i en samlet prioritering af midlerne i
en flerårig aftale om jernbanens økonomi senere på året", slutter
Sonja Mikkelsen.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet, Per Jacobsen, på telefon 33926530.