Hvorfor man ikke kan fodre hunden med sin egen hale

26. november 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen siger i en kommentar:

-Det har under forhandlingerne om en ny rammeaftale for
jernbaneområdet fra Venstre og De Konservative været fremført, at man
på jernbaneområdet skulle finde alle de midler, som skulle anvendes
til en økonomisk styrkelse af netop jernbaneområdet.

-Regeringen havde i sit aftaleudspil forudsat, at jernbaneområdet selv
bidrog med betydelige beløb. Men det var klart, at man ikke kunne
finansiere hele det nødvendige løft på 530 mio.kr. til genopretning af
skinnelegemet.

-En del af beløbet kan spares gennem effektivisering af Banestyrelsen.
Her har eksterne konsulenter vurderet, at Banestyrelsen har mulighed
for at forbedre sig fra at ligge bedre end det europæiske gennemsnit
til at komme helt i top. Dette vil give gennemsnitligt ca. 140 mio.kr.
årligt. 60 mio.kr. kan findes på DSB’s område gennem udbud af trafik,
ekstra effektiviseringer og differentierede takster. Men her stopper
festen.

-Et bredt politisk flertal – inklusive V og K – var så sent som sidste
år enige om at lægge DSB’s økonomiske rammer for de næste ti år fast.
Allerede her forudsatte man et produktivitetskrav på 2 % årligt
svarende til en effektivisering på gennemsnitligt 240 mio.kr. om året
i en femårig periode. Dette blev genvurderet i år, og på denne
baggrund skærpes kravet til DSB med yderligere ca. 0,15 % årligt.

-Dette krav om effektiviseringer på i alt 2,15 % årligt skal ses på
baggrund af en udvikling, hvor DSB i perioden 1995-98 har reduceret
medarbejderstyrken inden for passagertrafikken med ca. 7 %, samtidigt
med at man har øget produktionen med ca. 6 % (målt i togkm) og det
præsterede trafikarbejde med 12 % (målt i passagerkm).

-Også forslag fra V og K om salg af DSB-aktiver, er flere fugle på
taget. For det første skal den selvstændige offentlige virksomhed DSB
for at finansiere sine aktiviteter lånefinansiere nye aktiver som
f.eks. de nye S-tog og Øresundstog. Da materiellet er belånt, er der
ikke nogen nettoindtægt ved salg - lånet skal betales tilbage ved et
salg.

-De har også foreslået salg af DSB gods, som der sidste år blev
ind-gået forlig med bl.a. V og K om. Hertil vil jeg nævne, at der i
forbindelse med en afvikling af under-skudsgivende DSB-virksomheder
vil opstå en række særlige om-kostninger. Det drejer sig om dels
engangsudgifter, dels påvirkning af den løbende drift.

-For det andet, er der allerede forudsat salg af DSB-aktiver som
arealer og bygninger. Et salg udover det forudsatte vil, hvis
indtægterne ikke tilfalder DSB, bevirke, at DSB’s soliditet falder med
risiko for konkurrenceforvridning, idet soliditeten netop blev fastsat
med henblik på at give virksomheden et kapitalgrundlag svarende til
sammenlignelige virksomheder i transportsektoren.

-DSB vurderer hele tiden, hvor virksomheden selv er konkurrencedygtig,
og hvor outsourcing eller udbud er en fordel, herunder om der
overhovedet er et marked for løsning af en opgave. Men besparelserne
ved udbud og outsourcing løber langt fra op i de nødvendige 330
mio.kr. om året.

-Jeg må sammenfattende konstatere, at der på det nærmeste ikke er fem
flade ører i de finansieringsforslag, som V og K har foreslået. Intet
indikerer, at V og K kan komme bare i nærheden af de nødvendige 330
mio. kr., der mangler i finansieringen, hvis standarden for skinnerne
– jernbanens fundament – skal genoprettes, slutter trafikminister
Sonja Mikkelsen.