Gå til hovedindhold

København-Ringsted-projektet:Udbygning af Københavns Hovedbanegård

Indhold


  I forbindelse med det videre arbejde i projektet om en udvidelse af
  banekapaciteten mellem København og Ringsted har Trafikministe-ren i
  dag på et møde med Banestyrelsen fået præsenteret en rapport om
  mulighederne for en udbygning af kapaciteten på Københavns
  Hovedbanegård. Trafikafviklingen på Hovedbanegården er allerede i dag
  anstrengt, og med åbningen af Øresundsforbindelsen vil pro-blemet ikke
  blive mindre.

  Rapporten fremlægger en række forslag til løsning af
  kapacitetsbe-hovet på og omkring Hovedbanegården. Der er undersøgt
  mulige løsninger på hele strækningen mellem Dybbølsbro over selve
  Ho-vedbanegården via Nørreport til stationsområdet ved Østerport med
  anlægsomkostninger på mellem 600 mio. kr. til 5,2 mia. kr.

  En kapacitetsudvidelse vil ikke blot betyde mulighed for flere
  regio-nal- og fjerntog til, fra og gennem København, men vil også
  medvir-ke til bedre rettidighed i togtrafikken.

  Med billigste løsning – til 600 mio. kr. – vil der være skabt basis
  for en første etape af København-Ringsted-projektet med en udbygning
  af banen med to ekstra spor mellem København og Høje-Taastrup. Denne
  løsning indebærer mindre forbedringer ved Hovedbanegår-dens nordende,
  en udbygning af Østerport Station samt ændringer i signal- og
  sikringssystemet i Boulevardtunnelen, så togene kan køre tættere efter
  hinanden.

  Ved en videre udbygning af banestrækningen mellem Roskilde og
  Ringsted, aktualiseres behovet for en yderligere udbygning af
  kapa-citeten på Hovedbanegården. Rapporten belyser 5 muligheder, alle
  byggende videre på basisløsningen (beløb inkl. denne):

   Etablering af et tredje perronspor på Nørreport station (2,6
  mia. kr.),
   4 nye spor ved Kalvebod Brygge (1,7 mia. kr.),
   4 nye spor under Bernstorffsgade i forbindelse med den
  eksiste-rende banegård (3,1 mia. kr.),
   2 nye fjernspor i tunnel mellem Hovedbanegården og Østerport
  station (5,2 mia. kr.) og
   anlæg af ny perron på Hovedbanegården mellem spor 4 og 5 (1,6
  mia. kr.).

  Rapportens forslag præsenteres således, at der kan træffes beslut-ning
  om enkelte moduler. Netop forslaget om en modulopbygget, successiv
  udbygning vil hurtigt kunne give fordele af de enkelte in-vesteringer.
  Det er ligeledes relevant at se en videre udvidelse af kapaciteten på
  og omkring Hovedbanegården i relation til de øvrige tiltag og tanker,
  der er omkring afviklingen af den fremtidige trafik i
  Hovedstadsområdet – bl.a. anlæg af Ringbanen og basisnet-projektet.

  Jeg er glad for at have fået lejlighed til at gennemgå forslagene i
  detaljer, siger trafikminister Sonja Mikkelsen. Rapporten er frem-lagt
  som en del af opgaven i projekteringsloven for
  København-Ringsted-banen. Jeg har særligt noteret mig, at der nu er
  muligt med en mindre investering end først antaget på Hovedbanegården
  at ska-be grundlaget for en første etape mellem København og Høje
  Taastrup. Rapporten vil nu indgå som en del af beslutningsgrundla-get,
  når vi i efteråret skal have politiske forhandlinger om de økono-miske
  rammer for jernban