København-Ringsted-projektet:Udbygning af Københavns Hovedbanegård

17. september 1999


I forbindelse med det videre arbejde i projektet om en udvidelse af
banekapaciteten mellem København og Ringsted har Trafikministe-ren i
dag på et møde med Banestyrelsen fået præsenteret en rapport om
mulighederne for en udbygning af kapaciteten på Københavns
Hovedbanegård. Trafikafviklingen på Hovedbanegården er allerede i dag
anstrengt, og med åbningen af Øresundsforbindelsen vil pro-blemet ikke
blive mindre.

Rapporten fremlægger en række forslag til løsning af
kapacitetsbe-hovet på og omkring Hovedbanegården. Der er undersøgt
mulige løsninger på hele strækningen mellem Dybbølsbro over selve
Ho-vedbanegården via Nørreport til stationsområdet ved Østerport med
anlægsomkostninger på mellem 600 mio. kr. til 5,2 mia. kr.

En kapacitetsudvidelse vil ikke blot betyde mulighed for flere
regio-nal- og fjerntog til, fra og gennem København, men vil også
medvir-ke til bedre rettidighed i togtrafikken.

Med billigste løsning – til 600 mio. kr. – vil der være skabt basis
for en første etape af København-Ringsted-projektet med en udbygning
af banen med to ekstra spor mellem København og Høje-Taastrup. Denne
løsning indebærer mindre forbedringer ved Hovedbanegår-dens nordende,
en udbygning af Østerport Station samt ændringer i signal- og
sikringssystemet i Boulevardtunnelen, så togene kan køre tættere efter
hinanden.

Ved en videre udbygning af banestrækningen mellem Roskilde og
Ringsted, aktualiseres behovet for en yderligere udbygning af
kapa-citeten på Hovedbanegården. Rapporten belyser 5 muligheder, alle
byggende videre på basisløsningen (beløb inkl. denne):

 Etablering af et tredje perronspor på Nørreport station (2,6
mia. kr.),
 4 nye spor ved Kalvebod Brygge (1,7 mia. kr.),
 4 nye spor under Bernstorffsgade i forbindelse med den
eksiste-rende banegård (3,1 mia. kr.),
 2 nye fjernspor i tunnel mellem Hovedbanegården og Østerport
station (5,2 mia. kr.) og
 anlæg af ny perron på Hovedbanegården mellem spor 4 og 5 (1,6
mia. kr.).

Rapportens forslag præsenteres således, at der kan træffes beslut-ning
om enkelte moduler. Netop forslaget om en modulopbygget, successiv
udbygning vil hurtigt kunne give fordele af de enkelte in-vesteringer.
Det er ligeledes relevant at se en videre udvidelse af kapaciteten på
og omkring Hovedbanegården i relation til de øvrige tiltag og tanker,
der er omkring afviklingen af den fremtidige trafik i
Hovedstadsområdet – bl.a. anlæg af Ringbanen og basisnet-projektet.

Jeg er glad for at have fået lejlighed til at gennemgå forslagene i
detaljer, siger trafikminister Sonja Mikkelsen. Rapporten er frem-lagt
som en del af opgaven i projekteringsloven for
København-Ringsted-banen. Jeg har særligt noteret mig, at der nu er
muligt med en mindre investering end først antaget på Hovedbanegården
at ska-be grundlaget for en første etape mellem København og Høje
Taastrup. Rapporten vil nu indgå som en del af beslutningsgrundla-get,
når vi i efteråret skal have politiske forhandlinger om de økono-miske
rammer for jernban