Kørelærere er taget med på råd

02. november 1999

Kørelærer Vibeke Vesterhouen, Århus afleverede i dag på et møde med
trafikministeren ca. 600 underskrifter fra kørelærere, som protesterer
mod de nye bestemmelser i køreuddannelsen pr. 1. juli 1999.

Der er med de nye bestemmelser i forbindelse med
førstegangserhvervelse af kørekort indført et obligatorisk minimumstal
for antallet af lektioner og et minimum for den periode, i hvilken
køreundervisningen skal gives. Der er endvidere krav om anvendelsen af
en lektionsplan, hvor det skal dokumenteres ved elev og kørelærers
underskrifter, at lektionsplanen og uddannelsesforløbet er blevet
fulgt i overensstemmelse med den gældende undervisningsplan.

Undervisningsplaner for de forskellige køretøjskategorier med
integreret teoretisk og praktisk undervisning blev indført med
køreuddannelsesreformen, som trådte i kraft i 1986.

Kørelærerne finder, at de nye bestemmelser om lektionsplan og
erklæring under strafansvar fra lærer og elev medfører et meget
ufleksibelt system, som kan føre til, at flere unge opgiver
køreuddannelsen og kører uden kørekort samt til lukning af køreskoler.


- Man skal holde sig for øje, at ændringerne af bestemmelserne
tilsigter en forbedret køreuddannelse, som skal ses i lyset af, at det
er de unge mennesker mellem 18-25 år, som er årsag til de fleste
ulykker i trafikken. Tanken er jo, at man fremover vil møde nogle
trafikanter, der opfører sig mere ansvarsbevidst i trafikken, siger
Tra-fikminister Sonja Mikkelsen

- Jeg er lidt uforstående overfor kørelærernes kritik eftersom de
relevante myndigheder og organisationer på køreuddannelsesområdet blev
taget med på råd før de nye bestemmelser trådte i kraft siger
trafikministeren. Da jeg dog ikke vil afvise, at der kan være visse
uhensigtssmæssigheder ved undervisningsplanerne, som måske nu opleves
mere forpligtende end før, har jeg bedt de utilfredse kørelærere om at
rette henvendelse til Færdselsstyrelsen, som administrerer reglerne på
dette område, med henblik på at få afdækket eventuelle
uhensigtsmæssigheder.

- Den måde køreuddannelsen skal afvikles på, bygger på et system, som
har været gældende siden 1986. Det nye i den forbindelse er, at det
vejledende antal timer nu bliver obligatorisk og skal dokumenteres ved
elev og kørelærers underskrifter. Det samme gælder for lektionsplanen
og uddannelsesforløbet, der skal følges i overensstemmelse med
undervisningsplanen, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

- Det er af hensyn til politiets mulighed for kontrol anset nødvendigt
at fastsætte krav om disse elev – og kørelærerunderskrifter for at det
obligatoriske mindste lektionsantal ikke blot skulle være et slag i
luften. Herudover sikres ved elevens underskrift, at eleven gennem
hele forløbet er blevet gjort bekendt med, hvilken undervis-ning der
skal være gennemført, siger trafikministeren.