Kommuner forbedrer trafiksikkerheden

08. oktober 1999

En netop offentliggjort undersøgelse fra Vejdirektoratet viser, at
kommunerne årligt anvender over 400 mio. kr. til at forbedre
trafiksikkerheden på deres veje - og de kan få endnu mere
trafiksikkerhed for pengene, hvis de supplerer deres indsats med
nogle få meget effektive indsatser.

Det er den positive konklusion af en undersøgelse, der er gennemført
som led i opfølgningen på regeringens handlingsplan for
trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget. Undersøgelsen er
besluttet iværksat af den tværministerielle følgegruppe, der også har
repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, og
som skal vurdere og justere arbejdet med at føre handlingspla-nen ud i
livet. 252 kommuner – eller 92% af alle kommuner i Danmark - har
besvaret det spørgeskema, som rapporten er baseret på.

-Den høje svarprocent er i sig selv udtryk for, at
trafiksikkerhedsarbejdet har interesse og høj prioritet i kommunerne.
Det er imponerende, at kommunerne har fået forankret det lokale
trafiksikkerhedsarbejde så bredt gennem de seneste år, og der er ingen
tvivl om, at det lokale trafiksikkerhedsarbejde er stærkt medvirkende
til, at vi i de senere år har set et fortsat fald i antallet af
trafikulykker, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af landets kommuner har en
handlingsplan for trafiksikkerhedsarbejdet eller er i færd med at få
udarbejdet en handlingsplan. I de fleste kommuner er planen udarbejdet
med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje.

-Vi kunne godt tænke os, at endnu flere kommuner udarbejder
handlingsplaner for trafiksikkerhed. Det sætter en lokal debat i gang
og forbedrer det kommunale grundlag for beslutning og prioritering
mellem de forskellige indsatser, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Kommunerne i Nordjyllands Amt har været blandt de første til at
udarbejde handlingsplaner for trafiksikkerhed, og her viser det sig,
at kommunerne med trafiksikkerhedsplaner øger deres bevillinger til
forebyggelse af trafikulykker, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne lægger stor vægt på at
inddrage beboere i trafiksikkerhedsarbejdet: Tre fjerdedele af
kommunerne inddrager ofte beboerne, og 70 pct. tillægger
beboersamarbejdet stor betydning. Samtidig indgår beboerønsker som én
af de fire vigtigste faktorer, der ifølge kommunerne fremmer
trafiksikkerhedsarbejdet.

Tilskud fra statslige puljer, ildsjæle blandt kommunens medarbejdere
og aktive politikere er de tre øvrige faktorer. De to faktorer, som
ifølge flest kommuner hæmmer arbejdet med trafiksikkerhed, er mangel
på penge og mangel på mandskab.

Et beregningseksempel i Regeringens Handlingsplan for Trafiksikkerhed
viser, at Færdselssikkerhedskommissionens oprindelige mål kan nås, og
160 trafikdrab undgås om året, hvis kommunerne investerer ca. 590
mio. kr. om året på deres vejnet i perioden fra 1997 til år 2000. I
eksemplet er behovet for statens investeringer beregnet til ca. 160
mio. kr. om året, og amternes til ca. 330 mio. kr. om året.

Yderligere oplysninger om undersøgelsen samt rapporten kan fås ved
henvendelse til Steffen Rasmussen i Vejdirektoratet på tlf. 33 93 33
38 eller e-mail adresse: sr@vd.dk. En internetudgave af rap-porten
vil blive lagt ud på nettet under www.vd.dk under
Publikati-oner/Elektroniske publikationer (trafiksikkerhed) inden for
en uge.