Gå til hovedindhold

Kommuner forbedrer trafiksikkerheden

Indhold

  En netop offentliggjort undersøgelse fra Vejdirektoratet viser, at
  kommunerne årligt anvender over 400 mio. kr. til at forbedre
  trafiksikkerheden på deres veje - og de kan få endnu mere
  trafiksikkerhed for pengene, hvis de supplerer deres indsats med
  nogle få meget effektive indsatser.

  Det er den positive konklusion af en undersøgelse, der er gennemført
  som led i opfølgningen på regeringens handlingsplan for
  trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget. Undersøgelsen er
  besluttet iværksat af den tværministerielle følgegruppe, der også har
  repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, og
  som skal vurdere og justere arbejdet med at føre handlingspla-nen ud i
  livet. 252 kommuner – eller 92% af alle kommuner i Danmark - har
  besvaret det spørgeskema, som rapporten er baseret på.

  -Den høje svarprocent er i sig selv udtryk for, at
  trafiksikkerhedsarbejdet har interesse og høj prioritet i kommunerne.
  Det er imponerende, at kommunerne har fået forankret det lokale
  trafiksikkerhedsarbejde så bredt gennem de seneste år, og der er ingen
  tvivl om, at det lokale trafiksikkerhedsarbejde er stærkt medvirkende
  til, at vi i de senere år har set et fortsat fald i antallet af
  trafikulykker, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Undersøgelsen viser, at over halvdelen af landets kommuner har en
  handlingsplan for trafiksikkerhedsarbejdet eller er i færd med at få
  udarbejdet en handlingsplan. I de fleste kommuner er planen udarbejdet
  med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje.

  -Vi kunne godt tænke os, at endnu flere kommuner udarbejder
  handlingsplaner for trafiksikkerhed. Det sætter en lokal debat i gang
  og forbedrer det kommunale grundlag for beslutning og prioritering
  mellem de forskellige indsatser, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  -Kommunerne i Nordjyllands Amt har været blandt de første til at
  udarbejde handlingsplaner for trafiksikkerhed, og her viser det sig,
  at kommunerne med trafiksikkerhedsplaner øger deres bevillinger til
  forebyggelse af trafikulykker, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Undersøgelsen viser også, at kommunerne lægger stor vægt på at
  inddrage beboere i trafiksikkerhedsarbejdet: Tre fjerdedele af
  kommunerne inddrager ofte beboerne, og 70 pct. tillægger
  beboersamarbejdet stor betydning. Samtidig indgår beboerønsker som én
  af de fire vigtigste faktorer, der ifølge kommunerne fremmer
  trafiksikkerhedsarbejdet.

  Tilskud fra statslige puljer, ildsjæle blandt kommunens medarbejdere
  og aktive politikere er de tre øvrige faktorer. De to faktorer, som
  ifølge flest kommuner hæmmer arbejdet med trafiksikkerhed, er mangel
  på penge og mangel på mandskab.

  Et beregningseksempel i Regeringens Handlingsplan for Trafiksikkerhed
  viser, at Færdselssikkerhedskommissionens oprindelige mål kan nås, og
  160 trafikdrab undgås om året, hvis kommunerne investerer ca. 590
  mio. kr. om året på deres vejnet i perioden fra 1997 til år 2000. I
  eksemplet er behovet for statens investeringer beregnet til ca. 160
  mio. kr. om året, og amternes til ca. 330 mio. kr. om året.

  Yderligere oplysninger om undersøgelsen samt rapporten kan fås ved
  henvendelse til Steffen Rasmussen i Vejdirektoratet på tlf. 33 93 33
  38 eller e-mail adresse: sr@vd.dk. En internetudgave af rap-porten
  vil blive lagt ud på nettet under www.vd.dk under
  Publikati-oner/Elektroniske publikationer (trafiksikkerhed) inden for
  en uge.