Kontrakter om nye projekter på Øststøtteområdet

24. november 1999

Som led i den sektorintegrerede miljøbistand inden for
transportområdet i de baltiske lande og Skt. Petersborg har
Trafikministeriet i løbet af november indgået kontrakter om to nye
projekter, som skal løbe indtil udgangen af 2001.

Det ene projekt, som skal foregå i Letland og Litauen, drejer sig om
træning, undervisning, udvikling af procedurer i forbindelse med
vurdering af transportprojekters virkninger på miljøet, de såkaldte
VVM-undersøgelser. rojektet udføres af konsulentfirmaet Niras. Sådanne
vurderinger af større anlægsarbejder m.v. bygger på EU-regler på
området, og derfor er det vigtigt, at landene med henblik på kommende
EU-medlemskab lærer disse.

Det andet projekt skal foregå i Estland og Skt. Petersborg vedrø-rende
bistand til udvikling af instrumenter til måling af miljøbelastninger
ved transport, herunder støjbelastninger, emissioner og uheld.
Projektet udføres af konsulentfirmaet COWI. Hvert projekt koster ca. 4
mio. kr.

Trafikministeriet har ved kontraktindgåelserne lagt vægt på kravet om
medfinansiering til projekterne fra modtagerlandenes side, ligesom
lokal aktiv medvirken i projekterne og målbare resultater spiller en
afgørende rolle.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i denne anledning: Jeg finder
det meget vigtigt, at Trafikministeriet aktivt går ind og støtter de
baltiske lande og Skt. Petersborg med overførelse af viden og erfaring
på disse områder, således af landene kan få et bedre grundlag for at
løse de problemer, som trafikken medfører på miljøområdet - især for
de baltiske lande er det vigtigt at få indrettet deres lovgivning og
offentlige forvaltning, så de i løbet af forholdsvis få år kan
opfylde de krav til folkelig inddragelse og miljøhensyn, som et
kommende medlemskab af EU fordrer.

Trafikministeriet er for tiden i gang med et
projektidentifikationsprogram, som vil løbe det meste af år 2000, hvor
modtagerlandenes behov, ønsker og prioriteringer skal fastlægges med
henblik på kommende nye projekter, som skal iværksættes i år 2001.