Ministerkommentar vedrørende lukning af posthuse

03. november 1999

Af dagspressen i dag fremgår det, at Post Danmark planlægger at
erstatte 500 posthuse med postbutikker, således at postkunderne i
stedet må gå til f.eks. en dagligvareforretning, når de skal sende
breve og betale regninger. Baggrunden herfor er et voldsomt fald i
antallet af giroindbetalinger, som er rygraden i det landsdækkende
posthusnet.

Trafikminister Sonja Mikkelsen siger i den anledning:
-Indretning af posthuse i f.eks. dagligvareforretninger er ikke nyt.
Over halvdelen af Post Danmarks ca. 1.200 posthuse er i dag etableret
som postbutikker hos lokale forretningsdrivende.

-Post Danmarks melding om at yderligere 500 posthuse skal overgå til
den form kan virke drastisk og jeg vil derfor indhente en redegørelse
fra Post om de overvejelser, som virksomheden gør sig vedrørende
fremtidens posthusnet. Når redegørelsen foreligger, vil jeg sende
denne til Folketingets Trafikudvalg med mine kommentarer.

-Udformningen af posthusnettet er et anliggende, som har samfundets
største bevågenhed. Af samme grund er der i 1992 – efter drøftelse
med Folketingets Trafikudvalg – fastlagt en procedure for ændringer i
posthusnettet. Proceduren sikrer bl.a., at lokalsamfundene høres,
inden der eventuelt træffes beslutning om ændringer af post-husenes
status. Denne procedure er fortsat gældende, men jeg finder, at Post
DK nu bør redegøre nærmere for, hvordan de løser opgaven.