Nørreport Station - adgangsforhold til metroen

03. december 1999

Som led i metroprojektet – og finansieret af dette - har det længe
været planlagt, at der skulle anlægges en passagertunnel, der skal
forbinde metrostationen og S-togs-/regionaltogsstationen på Nørreport.

Tunnelen har efter en fælles beslutning fra 1995 mellem de involverede
parter, herunder Ørestadsselskabet, DSB og Banestyrelsen, været
projekteret som en underliggende tunnel, det vil sige en tunnel under
og på tværs af S-togs- og regionaltogssporene, men over og parallelt
med metrosporene. Anlægsarbejdet har været forudsat igangsat 1. januar
2000.

I august 1999 blev det klart, at anlæg af tunnelen ville kræve en
anlægsperiode på 2½ år, væsentligt længere end tidligere forudsat.
Anlægsarbejdet ville på grund af jordbundsforhold kræve anvendelse af
jordnedfrysningsteknik og medføre vanskelige pladsforhold i den lange
anlægsperiode især på S-togsperronen med risiko for store ulemper for
S-togspassagererne. På baggrund heraf udbad Tra-fikministeriet sig en
nærmere analyse af sagen.

Siden begyndelsen af oktober har der været arbejdet på flere fronter.
Først og fremmest har der været arbejdet på at begrænse de trafikale
konsekvenser af anlægsarbejdet især gennem en nøje planlægning af
togtrafikken gennem og passagerstrømmene på Nørreport Station.

Der er også som en sikkerhedsforanstaltning gennemført en analyse af
alternativer til den underliggende passagertunnel. Som led i dette
arbejde har Trafikministeriet netop modtaget en rapport fra
Ba-nestyrelsen om mulighederne for som alternativ til den
underlig-gende tunnel at etablere en overliggende passagertunnel.
Rapporten belyser også sammenhængen til en større udbygning af
Nørreports regionaltogsstation.

-Trafikministeriet har nu gennemgået materialet, og jeg har derefter
besluttet, at der fortsat sigtes efter at gennemføre det hidtidige
projekt for adgangsvejen i form af en underliggende passagertunnel.
Der er imidlertid brug for tid til forberedelsen af de nødvendige
trafikomlægninger. Derfor udskydes igangsætningen af det egentlige
anlægsarbejde til 15. marts 2000. Dette er Ørestadsselskabet
indforstået med, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Det er Trafikministeriets vurdering, at projektet med den overliggende
tunnel er for ugennemarbejdet såvel økonomisk som anlægsteknisk til,
at det i betragtning af det fremskredne tidspunkt udgør et realistisk
alternativ. Projektet med den øvre tunnel befinder sig på nuværende
tidspunkt på et stade, hvor der er så mange ukendte risici ved det, at
det ville være uforsvarligt i en situation, hvor anlægget af metroens
stationer og tunneler efter den første periodes problemer nu er i god
gænge. Der er også et hensyn til økonomien at tage. 1. etape til
Nørreport Station åbner i oktober 2002.

-DSB undersøger aktuelt forskellige muligheder for afviklingen af
trafikken i anlægsperioden, herunder også at reducere ulemperne for
passagererne mest mulig. Jeg forventer at modtage en endelig
tilbagemelding på, om trafikken kan afvikles fornuftigt, den 19.
december 1999. Vi skal forene hensynet til den bedst mulige daglige
betjening af brugerne af S-togene, regionaltogene og Nørreport Station
med ønsket om at få metroen færdig til brug med færrest mulige
komplikationer, afslutter trafikministeren.