Ny formand for bestyrelsen i Ørestadsselskabet I/S

03. marts 1999


Regeringen har, efter drøftelse med Københavns Kommune, udpeget adm.
direktør Henning Christophersen, der er tidligere udenrigsminister og
finansminister samt tidligere næstformand for Europa-Kommissionen,
til ny formand for bestyrelsen for Ørestadsselskabet I/S.

Den afgående bestyrelsesformand, direktør Jørn Meldgaard, udtaler:

" Formandsposten i Ørestadsselskabets bestyrelse er meget
tidskrævende.

Jeg har nu varetaget posten i 6 år, og da jeg i år fylder 67 år, har
jeg besluttet at trappe ned."

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af Jørn Meldgaards
fratræden:

" Jeg har sat stor pris på det arbejde, som Jørn Meldgaard har gjort,
og som har bidraget til, at København med Metroen får et nyt
kollektivt trafiksystem og en ny by i Ørestaden. Og jeg er glad for,
at Henning Christophersen vil påtage sig opgaven som formand for
bestyrelsen."

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen siger, at "med Henning
Christophersen som ny formand for Ørestadsselskabets bestyrelse har vi
fået tilknyttet en person, der er kendt for sin store personlige og
faglige gennemslagskraft. Han vil også med sin internationale erfaring
være et aktiv for Ørestadsselskabet. Jeg tror på et tæt og givtigt
samarbejde med Henning Christophersen til gavn for den Ørestad og
Metro, der har så stor betydning for København."

Henning Christophersen udtaler:

"Jeg har sagt ja til opfordringen, fordi det er en spændende
udfordring, og fordi jeg tror, at min viden om infrastruktur og
finansiering heraf kan være til nytte for Ørestadsselskabet.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med bestyrelsen, Københavns
Kommune, Frede-riksberg Kommune, Københavns Amt, trafikministeren og
den politiske følgegruppe samt øvrige involverede parter. Om selve
projektet ønsker jeg på nuværende tids-punkt kun at sige, at jeg er
overbevist om, at Metroen vil fungere som tænkt og planlagt, selv om
der kan blive tale om forsinkelser, og at udviklingen af Ørestaden vil
blive en markant del af Københavns fremtidige profil.

Min mere specifikke bedømmelse af opgaven, som skal løses, må
selvfølgelig afvente de drøftelser, som jeg nu skal have med såvel
bestyrelsen som selskabets ledelse."

-----

Jørn Meldgaard kan kontaktes via Ørestadsselskabet på telefon 33 11 17
00

Henning Christophersen kan kontaktes på telefon 0032 2 230 0081,
EPSILON S.P.R.L., Senior Management Consultants, Bruxelles.

Kort CV for Henning Christophersen er vedlagt.

Curriculum Vitae for Henning Christophersen.

Født 1939. Cand. polit. Københavns Universitet 1965.

Medlem af Folketinget for partiet Venstre fra 1971-84.

Formand for Venstre 1978-84.

Udenrigsminister 1978-79.

Finansminister og stedfortrædende statsminister 1982-84.

Medlem af Europa-Kommissionen (næstformand) 1985-95.

(Budget og senere Den Økonomiske og Monetære Union samt finansielle
anliggender).

Rådgiver i EU-spørgsmål for Tjekkiets regering fra 1996.

Af andre ledelseshverv kan bl.a. nævnes:Formand for The European Institute for Public Administration,
Maastricht, Hol-land.

Formand for European Board of Infrastructure and Transport, Delft,
Holland.

Rådgiver for KonkurrenceStyrelsen vedrørende offentlige indkøb og
statsstøtte. Medlem af bestyrelsen for SCANCEM AB, medlem af
bestyrelsen for Den Danske Bank og for Rockwoolfonden.

Formand for EUs komite til udpegning af de vigtigste europæiske
infrastruktur projekter 1993-94.

Formand for Europa-Kommissionens særlige udvalg om offentlige
myndigheders og private virksomheders samarbejde om bygning og drift
af jernbaneprojekter 1996-97.