Ny rapport om forbedring af beredskabet i Storebæltstunnellen

04. november 1999

Trafikministeriet har i dag offentliggjort en rapport om yderligere
forbedring af beredskabsmyndighedernes muligheder for indsats i
Storebæltstunnelen. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med
deltagelse af Korsør Redningsberedskab, Sygehusberedskabet i
Vestsjællands Amt, Slagelse Politi, Banestyrelsen, Sund & Bælt samt
Trafikministeriet. Udvalget har beskæftiget sig med to ude-stående
spørgsmål i forhold til en lang række initiativer, der er gennemført.

Arbejdsgruppen er enig i at anbefale, at der skal tilføres Korsør
Redningsberedskab 8 bærbare varmefølsomme kameraer. Disse vil kunne
give beredskabsmandskabet bedre muligheder for afsøgning af
skadestedet i tunnelen i tilfælde af uheld, især i mørke og under
kraftig røgudvikling. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at der
anskaffes et kamera med tilhørende transmissionsudstyr til dækning af
ventepladsen for tilskadekomne ved Korsør station. Det vil give især
politiet og lægeberedskabet bedre muligheder for at få overblik over
situationen på ventepladsen.

Derimod er der ikke enighed i arbejdsgruppen om, hvorvidt det vil
kunne bidrage til en forbedring af sikkerheden i tunnelen at der blev
installeret fast internt TV (ITV) samt faste højttalere i tunnelen.
Korsør Redningsberedskab, Sygehusberedskabet i Vestsjællands Amt samt
Slagelse Politi anbefaler at dette udstyr installeres. Banestyrelsen,
DSB samt Sund & Bælt finder ikke, at der er sikkerhedsmæssigt behov
herfor. De forskellige instansers begrundelser for deres stillingtagen
fremgår af rapporten.

Trafikminister Sonja Mikkelsen siger:

-Storebæltstunnelen er den bedst sikrede jernbanestrækning i Danmark.
Det særlige redningsberedskab og sygehusberedskab, der er etableret
til brug for indsats i tilfælde af uheld i tunnelen, bidrager
væsentligt til at togpassagerer kan føle sig trygge ved at køre
igennem tunnelen. Men derfor bør vi alligevel løbende vurdere, om der
er mulighed for at gøre sikkerheden endnu bedre.

-På den baggrund er jeg efter at have drøftet sagen med den politiske
følgegruppe vedrørende Storebæltsforbindelsen helt enig i
arbejdsgruppens forslag om at tilføre redningsberedskabet et antal
bærbare varmefølsomme kameraer samt at anskaffe et kamera til dækning
af ventepladsen ved Korsør station.

- Jeg har desuden drøftet sagen med Forbrugerrådet, og vi er enige om,
at det er vigtigt at fokusere på sikkerhedsuddannelsen af
togpersonalet samt at der afholdes øvelser vedrørende kommunikation
med passagerer, som befinder sig i tunnelen i en ulykkessituation.

-Jeg skal beklage, at det ikke er lykkedes arbejdsgruppen at nå til
enighed om hvorvidt installation af ITV samt højttalere i tunnelen vil
kunne bidrage til at forbedre beredskabets indsats i en
ulykkessituation. Men på baggrund af rapportens oplysninger og
argumenter finder jeg ikke, at der er entydige sikkerhedsmæssige
begrundelser for at foretage disse installationer. Jeg tillægger det i
den forbindelse ikke mindst betydelig vægt, at det har kunnet
konstate-res, at installation at ITV og højttalere er blevet fravalgt
overalt i udlandet, også i nyere og planlagte jernbanetunneler.

-Den teknologiske udvikling betyder, at der til stadighed udvikles nyt
og forbedret sikkerhedsudstyr, herunder til brug i jernbanetunneler.
Jeg lægger vægt på, at de ansvarlige for sikkerheden i
Storebæltstunnelen nøje følger med i denne udvikling og løbende
vurderer, om der kan ske forbedringer, således at Storebæltstunnelen
fortsat vil være sikkerhedsmæssigt blandt de bedste i verden.

Rapporten kan fås ved henvendelse til Trafikministeriets 3. kontor og
vil blive tilgængelig på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.

Medlemmer af arbejdsgruppen:

Jørn Holdt, (formand) Trafikministeriet, tlf. 33 92 43 38
Per Ingemann Nielsen, DSB, tlf. 33 15 04 00 – 16028
Allan Rasmussen, Banestyrelsen, tlf. 33 76 55 24
Leif Søndergaard, Korsør Kommune, tlf. 58 35 08 00 – 2400
Leif Vincentsen, Sund & Bælt Holding A/S, tlf. 33 93 52 00
Torben Mondorf, Centralsygehuset i Slagelse, tlf. 58 55 20 00
Bjarne Sørensen, Slagelse politi, tlf. 58 50 14 48