Gå til hovedindhold

Nyt debatoplæg fra Trafikministeriet om begrænsning af transportsektorens CO2-udslip

Indhold


  Den seneste prognose for udviklingen i CO2-udslippet fra
  transportsektoren peger på, at udslippet i 2005 vil ligge ca. 25 pct.
  over niveauet i 1988. Udviklingen er så-ledes ikke i overensstemmelse
  med målet om, at transportsektorens CO2-udslip skal stabiliseres på
  1988-niveau inden 2005.

  Trafikministeriet har med dette udgangspunkt udarbejdet et debatoplæg,
  som kan danne baggrund for en diskussion af problemstillingen.
  Debatoplægget offentliggø-res i dag. På baggrund af en oversigt over
  udviklingen på trafikområdet peges der i debatoplægget på forskellige
  scenarier for de kommende års udvikling på området. I forlængelse
  heraf gives en oversigt over hvilke virkemidler, der kan anvendes til
  begrænsning af transportsektorens CO2-udslip.

  -Vi er alle brugere og derfor beslutningstagere på transportområdet.
  Det er derfor vigtigt, at mål og virkemidler til begrænsning af
  transportsektorens CO2-udslip drøftes med befolkningen. Jeg håber, at
  debatoplægget vil bidrage hertil. Jeg vil senere på foråret indkalde
  til en konference, hvor de svar, som indkommer i forbin-delse med
  debatten, vil blive fremlagt. Trafikministeriet vil efterfølgende
  udarbejde et virkemiddelkatalog, som kan danne grundlag for de
  nødvendige politiske beslut-ninger, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  En fortsættelse af den hidtidige udvikling er ikke forenelig med
  ønsket om at skabe bæredygtig udvikling i transportsektoren. Der er
  derfor behov for at ændre udvik-lingen, så kurven for
  transportsektorens CO2-udslip knækkes, slutter trafikmini-ster Sonja
  Mikkelsen.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Helga T. Thomsen på telefon 33 92 43 26 eller pr.
  e-mail htt@trm.dk. Debatoplæg-get kan rekvireres hos overassistent
  Inger Sørensen på telefon 33 92 43 28. Alter-nativt findes
  debatoplægget på Trafikministeriets hjemmeside på adressen: www.trm.dk
  under emnet miljø- og trafikplanlægning - publikationer.