Nyt debatoplæg fra Trafikministeriet om begrænsning af transportsektorens CO2-udslip

28. januar 1999


Den seneste prognose for udviklingen i CO2-udslippet fra
transportsektoren peger på, at udslippet i 2005 vil ligge ca. 25 pct.
over niveauet i 1988. Udviklingen er så-ledes ikke i overensstemmelse
med målet om, at transportsektorens CO2-udslip skal stabiliseres på
1988-niveau inden 2005.

Trafikministeriet har med dette udgangspunkt udarbejdet et debatoplæg,
som kan danne baggrund for en diskussion af problemstillingen.
Debatoplægget offentliggø-res i dag. På baggrund af en oversigt over
udviklingen på trafikområdet peges der i debatoplægget på forskellige
scenarier for de kommende års udvikling på området. I forlængelse
heraf gives en oversigt over hvilke virkemidler, der kan anvendes til
begrænsning af transportsektorens CO2-udslip.

-Vi er alle brugere og derfor beslutningstagere på transportområdet.
Det er derfor vigtigt, at mål og virkemidler til begrænsning af
transportsektorens CO2-udslip drøftes med befolkningen. Jeg håber, at
debatoplægget vil bidrage hertil. Jeg vil senere på foråret indkalde
til en konference, hvor de svar, som indkommer i forbin-delse med
debatten, vil blive fremlagt. Trafikministeriet vil efterfølgende
udarbejde et virkemiddelkatalog, som kan danne grundlag for de
nødvendige politiske beslut-ninger, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

En fortsættelse af den hidtidige udvikling er ikke forenelig med
ønsket om at skabe bæredygtig udvikling i transportsektoren. Der er
derfor behov for at ændre udvik-lingen, så kurven for
transportsektorens CO2-udslip knækkes, slutter trafikmini-ster Sonja
Mikkelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Helga T. Thomsen på telefon 33 92 43 26 eller pr.
e-mail htt@trm.dk. Debatoplæg-get kan rekvireres hos overassistent
Inger Sørensen på telefon 33 92 43 28. Alter-nativt findes
debatoplægget på Trafikministeriets hjemmeside på adressen: www.trm.dk
under emnet miljø- og trafikplanlægning - publikationer.