Rapport om "Infrastruktur og logistik i Øresundsregionen".

06. maj 1999


Den dansk-svenske rapport "Øresund - en region bliver til" blev
offentliggjort den 3. maj 1999. I rapporten præsenteres analyser af
barrierer og muligheder i Øresundsregionen i lyset af etableringen af
den faste forbindelse. På dansk side har det tværministerielle
Øresundsudvalg stået for udarbejdelsen af rapporten.

En arbejdsgruppe under Øresundsudvalget har nærmere behandlet
infrastrukturen og transport/logistik området i Øresundsregionen.
Resultatet af dette arbejde fremgår af rapporten "Infrastruktur og
logistik i Øresundsregionen", der offentliggøres i dag.

-Der investeres i disse år så betydelige summer i infrastrukturen i
regionen, at der ikke umiddelbart vil være større barrierer for
integration i Øresundsregionen som følge af manglende infrastruktur.
Udbygningen har især lagt vægt på den kollektive transport, idet en af
forudsætningerne for at kunne forene hensynet til øget mobi-litet med
målsætningen om et bedre miljø er, at en større andel af
persontransporten finder sted med kollektive transportmidler, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Det er samtidig vigtigt, at, at der også efter åbningen af
Øresundsbroen opretholdes en velfungerende færgeforbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg. Det vil sikre en sammenhængende
Øresundsregion, hvor regionens nordlige befolkningscenter
(Helsingør-Helsingborg) knyttes til såvel Malmø som København, slutter
trafikminister Sonja Mikkelsen.

Rapporten kan hentes på Internettet på Trafikministeriets hjemmeside:
www.trm.dk under publikationer fra den 7. maj 1999 kl. 15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt på telefon 33 92 43 38.