Silkeborgmotorvej - et skridt videre

29. september 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen har nu modtaget Vejdirektoratets
indstilling vedrørende motorvejen Herning – Århus (rute 15) ved
Silkeborg.

Indstillingen indeholder Vejdirektoratets anbefaling af, hvilke
linieføringsalternativer der skal lægges til grund for de videre
undersøgelser (VVM) på strækningen Bording – Låsby.

Vejdirektoratet indstiller,

at såvel Ringvejslinien med en Bymotorvejsløsning gennem Silkeborg
som en linie nord om Silkeborg i en korridor mellem den såkaldte
Nebellinie og Resendallinien/Linålinien lægges til grund for de videre
undersøgelser, begge i kombination med Funder Midt–linien
(Resendallinien og Linålinien er nye linier, der forløber henholdsvis
langs højspændingstraceet ved Resendal og østsiden af Linådalen),

at der undersøges muligheder for at forbedre projektet for
Bymotorvejen med henblik på at reducere barrierevirkningen yderligere
og tilpasse anlægget til omgivelserne, samt

at der undersøges muligheder for forbedre projektet for en motorvej
nord om Silkeborg med forskellige krydsninger af Gudenådalen med
henblik på at reducere støjpåvirkninger mv. og tilpasse anlægget til
omgivelserne.

Indstillingen fra Vejdirektoratet er ledsaget af et notat, der
indeholder Vejdirektoratets vurdering af de forslag, som har været
fremme i debatten i forbindelse med den offentlige høring om projektet
tidligere på året.

-Jeg vil nu grundigt studere Vejdirektoratets indstilling og de
indkomne borgerkommentarer, og før jeg træffer endelig beslutning, vil
jeg forelægge min indstilling for Folketingets Trafikudvalg, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen og fortsætter: -Med det meget
omfattende arbejde, der er udført fra Vejdirektoratets side og med de
mange tilkendegivelser, der er kommet undervejs fra borgere og
myndigheder i det berørte område, mener jeg, vi har fået et godt
grundlag for en politisk beslutning om, hvilke løsningsmuligheder, der
skal lægges til grund for den kommende VVM-analyse. Jeg satser på at
få truffet en beslutning i løbet af 2 måneder. Ikke mindst af hensyn
til nu at begrænse det antal boliger og erhvervsvirksomheder, der i
dag er berørt af de mange forskellige linieføringer, lægger jeg vægt
på, at processen nu bringes videre ved at VVM-arbejdet sættes i gang.

Trafikministeren ønsker ikke at kommentere de enkelte løsningsforslag
nærmere, før hun har haft lejlighed til at nærlæse Vejdirektoratets
indstilling.

Yderligere oplysninger om de undersøgte linieføringer kan fås ved
henvendelse til Vejdirektoratet, civilingeniør Birger Munch, telefon
3341 3662 eller planlægningschef Ole Kirk, telefon 3341 3655 eller
3032 7592 (mobil).