Skibsvraget Neva ved Hastholm kan nu blive fjernet

02. december 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:
Jeg er glad for at kunne oplyse, at Finansudvalget nu har bevilliget
penge til, at skibsvraget Neva ved Hanstholm kan blive fjernet.

Jeg skal dog i den anledning understrege, at jeg er fortsat af den
opfattelse, at det er rederne, der skal bør stå for at fjerne deres
egne skibsvrag.

Baggrunden for sagen er, at det litauiske skib Neva i 1995 forliste ud
for Hamborg øst for Hanstholm Havn. Neva var under bugsering på vej
til ophugning i Spanien.

Farvandsvæsenet har herefter meddelt flere bjærgningstilladelser, hvor
det sidste firma, Euro Invest 12 ApS kun fik vraget delvist bjærget
inden tilladelsens udløb den 1. marts 1998. Tilladelsen er ikke blevet
søgt forlænget.

På baggrund af dette forløb lovede Trafikministeriet i efteråret 1998
at se på muligheden for, at der kunne findes midler til at få fjernet
skibsvraget Neva.

I august 1999 skrev Justitsministeriet til Trafikministeriet om
skibsvraget Neva. Baggrunden var, at Politimesteren i Thisted i 1998
havde rettet henvendelse til Justitsministeriet og gjort opmærksom på,
at skibsvraget kunne være til fare for badende, som entrer det, og det
i øvrigt skæmmer kyststrækningen. Justitsmini-steriet og
Rigspolitichefen fandt dog, at der ikke ville kunne antages at bestå
en pligt for politiet til at lade skibsvraget fjerne.

Hverken Trafikministeriet, Forsvarsministeriet eller Miljø- og
Energiministeriet har pligt til at fjerne et skibsvrag af for
eksempel æstetiske grunde.

Såfremt staten udfra en konkret vurdering i den enkelte sag skønner,
at det er nødvendigt, at et skibsvrag bliver fjernet, er der
imidlertid mulighed herfor i medfør af statens højhedsret over
søterritoriet. Det forudsætter, at der kan skaffes den nødvendige
bevilling, og den har jeg nu fået af finansudvalget, slutter
trafikminister Sonja Mikkelsen.