Udvidet anvendelse af Odden Færgehavn

25. februar 1999


Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag imødekommet Mols-Liniens
ansøgning om udvidet anvendelse af Odden Færgehavn. Tilladelsen
betyder, at Mols-Linien nu også kan sejle mellem Odden og Århus.
Mols-Liniens ansøgning fra december 1998 har været i høring hos de
berørte myndigheder og organisationer m.v. inden trafik-ministerens
afgørelse.

- Der har ifølge sagens natur været en række modsatrettede
høringssvar. Jeg har imødekommet ansøgningen fra Mols-Linien ud fra en
samlet vurdering af de hensyn, der har spillet ind - herunder
miljøforhold i bred forstand samt forpligtelserne i
Storebæltsforliget, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

- Mols-Linien bestemmer selv sit trafikkoncept, og selskabet bestemmer
også selv, om de vil sejle gods mellem Kalundborg og Århus.
Færgenæringen er fri - det betyder, at også andre kan beslutte sig for
at sejle på denne rute, understreger trafikminister Sonja Mikkelsen.

- Med hensyn til behovet for vejinfrastrukturinvesteringer vil jeg
minde om, at Folketinget i 1996 vedtog en projekteringslov vedrørende
rute 21 mellem Holbæk og Vig. Beslutningen er derfor truffet før de
nuværende overvejelser om ændringer i færgetrafikken på Kattegat. Det
skal således understreges, at udbygningsbehovet først og fremmest er
begrundet i den almindelige trafikudvikling i Odsherred, da
færgetrafikken kun udgør en mindre del af trafikken på den pågældende
strækning, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Inge Guldborg Henriksen på telefon 33 92 43 14.